Handlingsplan for klima- og miljøstrategi

Før sommeren vedtok bystyret en handlingsplan for kommunens klima- og miljøstrategi. Her kan du lese hva som konkret skal gjøres for å at Kristiansand kommune skal bli et lavutslippssamfunn.

Les handlingsplanen her:

Handlingsplan for klima- og miljøstrategi 2022—2030

— Alle må delta

Strategien er basert på en bred medvirkningsprosess med blant annet innspill fra næringslivet, industri, akademia, organisasjoner og innbyggere. Fra mai til august 2022 var strategien på høring, der det også ble bedt om innspill til handlingsplanen.

— Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve innovative og nye løsninger, men vil også forutsette endringer og stor grad av samhandling. For at Kristiansand kommune skal bli et lavutslippssamfunn må alle delta, både innbyggere, organisasjoner, næringsliv og kommunen selv, sier miljøvernsjef Stein Erik Watne.

Redusere direkte og indirekte utslipp av klimagasser

Handlingsplanen inneholder tiltak som skal bidra til å senke både de direkte og de indirekte utslippene av klimagasser. De direkte utslippene er utslipp som fysisk skjer innenfor Kristiansands kommunegrenser, og som kan måles i kommunestatistikken. De indirekte utslippene skjer utenfor Kristiansands grenser, men er forårsaket av kommunens innbyggere og næringsliv gjennom forbruk av varer og tjenester.

— Det er antatt at de indirekte utslippene er seks til ti ganger større enn de direkte. Vi må derfor jobbe med alle utslippskilder, og utslippsreduksjonene må gjennomføres i hele samfunnet, forteller Watne.

Klima- og miljøstrategien er disponert slik at det gis en oversikt over utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget både på et mer overordnet nivå, og derfra mer spesifisert for Kristiansand. På dette grunnlaget er strategien inndelt i syv satsingsområder, som gir retning for arbeidet med å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp:

  1. Arealbruk og naturmangfold
  2. Mat og jordbruk
  3. Grønn mobilitet og logistikk
  4. Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling
  5. Grønn omstilling i næringslivet
  6. Forbruk og avfall
  7. Klimaledelse

Skjærgården i Søgne - Østre Skudeholmen med bøddelen i bakgrunnen. Foto: Kjell Inge Søreide

Skjærgården i Søgne - Østre Skudeholmen med Bøddelen i bakgrunnen. Foto: Kjell Inge Søreide