Enkelte partiers egen tekst i infohefte skaper reaksjoner

Denne uken sendes det ut informasjon fra partiene til alle husstander i Kristiansand. Noen innbyggere reagerer på innholdet til enkelte av partiene.

Informasjon om valget.jpg

Illustrasjonsfoto: Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har fått noen reaksjoner på innholdet i enkelte av partienes program. Vi ønsker derfor å presisere at det er partiene selv som står for innholdet i den såkalte «valgpakken» som sendes til samtlige husstander etter bestilling fra Valgstyret. Kommuneadministrasjonen har hverken ansvar for innholdet, utforming eller det grammatiske, i det som partiene selv presenterer.

Valgpakken er laget som et hefte og inneholder ett informasjonsark for hvert av de politiske partiene som stiller til valg, i tillegg til et enkelt informasjonsskriv om valglokaler og åpningstider.

Informasjonsskrivet fra kommunen som inngår i informasjonspakken lister opp valglokaler og åpningstider under forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen. Dette er viktig informasjon å få ut til innbyggerne.

Partienes informasjonsark er ment som en service overfor innbyggere. Dette har også blitt gjort ved tidligere lokalvalg.

Nytt i år er at både kommunens informasjonsskriv og partienes informasjonsark har vært samlet i ett hefte, i stedet for å sendes som løse ark i en plastmappe. Denne sammenstillingen av informasjon kan ha medvirket til at mottakerne oppfattet det slik at kommunen stod bak at alt innholdet i “valgpakken”. Årets løsning ble kun valgt fordi dette ga en enklere og mer miljøvennlig distribusjon, uten bruk av plastomslag på valgpakken.