Branngater i Ny Hellesund

Rambøll Norge AS har utarbeidet brannsikringsplan for Ny Hellesund for vern av den tette trehusbebyggelsen og kulturmiljøet i øygruppen.

Kommunen har tatt initiativ til å få utarbeidet branngater, det vil si rydding av vegetasjon i strategiske områder for å hindre spredning av eventuelle skogbranner til det fredete kulturmiljøet.

Rambøll Norge AS har på oppdrag av kommunen utarbeidet en plan for branngater som del av arbeidet med å forebygge brannspredning i den tette trehusbebyggelsen. Skogbrannfaren er større i dag enn for bare få år siden på grunn av gjengroing. Kommunen arbeider også med å få installert et branndeteksjonsanlegg av samme type som det i Posebyen, der huseiere kan få installert brannalarmer tilknyttet vaktsentral på fordelaktige vilkår.

Som et tiltak i brannsikringsplanen framkommer utarbeidelse av skjøtselsplan for å redusere brannfaren i skog, kystlynghei, beskytte plante- og dyreliv samt ivareta ferdsel på øygruppen.

Ett av tiltakene for å redusere brannfaren i utmarka er å etablere branngater for å beskytte den fredede bebyggelsen i uthavna.

Branngatenes hensikt

Monsøya består delvis av skrinn furuskog, tilgrodd lynghei og stedvis tette granområder med næringsfattig jord. Disse vegetasjonstypene representerer en betydelig fare for skogbrann. 

Branngater lages ved å felle trær og høy vegetasjon, rydde skogbunnen for undervegetasjon eller kontrollert brenne av vegetasjonen i branngatens bredde.

Monsøya er en kupert øy med variert natur som er blitt betydelig tilgrodd med trær i forhold til vegetasjonen for 100 år siden. Øya har i dag en del naturlige branngater i form av fjellskrenter, knauser, fuktig løvskog og beiteområder. Tiltakene som er forslått i dette prosjektet kombinerer
disse eksisterende branngatene og forbinder dem med nye branngater slik at de til sammen verner bygninger innenfor det fredede kulturmiljøet.

Skjermbilde.PNG

Lanskapsplan for brannsikring på Monsøya.

Hensyn til kulturmiljø og natur

Av hensyn til kulturmiljøet er det ønskelig at branngatene skal være minst mulig synlig. I tidligere tider var områdene i og rundt kulturmiljøet forvaltet med husdyrhold og skjøtsel. Det er i senere tider at miljøet har grodd til med høyere vegetasjon. På bakgrunn av dette er rydding av vegetasjon noe som er forenlig med formidling av kulturmiljøet. Imidlertid vil rydding kun gjøres
med hensyn på å etablere branngater i dette prosjektet.

Branngatene er planlagt plassert slik at de skal ha minst mulig negativ innvirkning på eksisterende natur. Det er viktig å ikke berøre registrerte områder med edelløvskog nordøst på øya, samt andre viktige naturtyper som ennå ikke er kartlagt.

Mange av rødlisteartene i Norge er knyttet til kulturlandskap og er truet nettopp på grunn av opphørt skjøtsel. Kystlynghei er en utvalgt naturtype som kan tilbakeføres til Monsøya ved at man svir av lyngvegetasjon. Dette er en skjøtselsmetode som anbefales for branngatene da det i tillegg til å redusere skogbrannfaren også gir frisk lyng til beitedyr og økt blomstring til fordel for pollinerende insekter.

 

Kontakt

Byantikvar Jorunn Monrad

E-post