5 millioner til områdesatsing i kvadraturen Eg område

Kvadraturen Eg område blir tildelt 5 millioner hvert år for de neste fem årene. Det begrunnes med at området har relativt høye levekårsutfordringer.

kommunen har planer om flere investeringer i område Kvadraturen Eg som åpner muligheter for å involvere innbyggere og andre interessenter i å få til en samlet utvikling av området.

Kristiansand kommune inngår samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet om en områdesatsing i 5 år, fra høsten 2023 til høsten 2028, og søker om årlig tilskudd på 5 millioner kroner.

Hva er en områdesatsing?

Områdesatsinger er et statlig virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer.

Områdesatsingen er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng, og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler.

Områdesatsingen skal bidra til varig endring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst.

Innen områdesatsingen jobbes det med de konkrete utfordringene hvert enkelt delområde har. Forutsetningen for å delta i en områdesatsing er altså synlige, geografiske levekårsutfordringer som kommunen ikke kan løse alene, men trenger samarbeid med departementet om.

Fokus på samhandling

Kommunen i samhandling med innbyggere og andre interessenter kan få til et bedre, helhetlig tjenestetilbud innen oppvekst, helse, kultur og fritid i området.

utvikle sosiale aktiviteter i bydelen, og skape en helsefremmende, klimavennlig, fysisk områdeutvikling med sambruk av bygg og byrom som vil gjøre området mer attraktivt å bo og leve i for dem som trenger det mest.

Det er et mål for områdesatsingen at den skal føre til at flere innbyggere engasjerer seg i utviklingen i eget lokalområde, særlig for å øke livskvaliteten og levekårene for utsatte barn og unge, og deres familier i bydelen.