Tiltak for å redusere klimagassutslipp i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har vedtatt egne klima- og miljømål for kommunen som organisasjon med konkrete tiltak og indikatorer.

– Kommunen ønsker å gå foran som et godt eksempel for å bidra til å redusere klimagassutslipp med 80 prosent innen 2030, målt mot referanseåret 2015. Vi innfører mål og tiltak som nøye skal følges opp gjennom vår styringsportal og rapportering, forteller kommunedirektør Camilla Dunsæd.

– Vi har identifisert en rekke indikatorer som skal brukes for å institusjonalisere klimaarbeidet i hele kommunen og beregne fremdriften i omstillingsarbeidet for å nå klima- og miljømålene, sier kommunedirektøren.

Dunsæd og Eikås klima.jpg

Kommunedirektør Camilla Dunsæd og klima- og miljørådgiver Hans Eikaas. Foto: Kristiansand kommune

Innkjøp og anskaffelser har stort potensial

– Innen innkjøp og anskaffelser ligger det et betydelig potensial for kommunen som organisasjon. Ved å øke andelen miljøsertifiserte leverandører og stille miljøkrav kan kommunen som organisasjon og innkjøper påvirke både egne direkte klimagassutslipp og indirekte utslipp, sier Dunsæd.

Kristiansand kommune hadde 119 miljøsertifiserte leverandører i referanseåret 2020. Målet for 2030 er at dette skal økes til 2000, noe som utgjør 60 prosent av kommunens leverandører.

Miljøvernenheten følger opp

Arbeidet med forslagene til kommunens klima- og miljømål er ledet av Miljøvernenheten og staben til byutviklingsdirektøren, og de fleste enheter i kommunen har vært involvert i arbeidet med innspill og forslag.

– Dette er et strukturelt og viktig klima- og miljøverktøy for kommunen som organisasjon, som vi skal følge nøye opp fremover, sier klima- og miljørådgiver Hans Eikaas.

Miljøvernenheten utarbeider det årlige klimaregnskapet og vi har fått hovedansvaret for oppfølging og rapportering på mål og indikatorer i styringsportalen for kommunen.

Spesifikke mål i en rekke kategorier

Det er utarbeidet spesifikke mål i kategoriene klima, bygg og anlegg, energi, avfall og matsvinn, kjøretøy, innkjøp og anskaffelser, tjenestereiser og transport.

Se tabell som viser de spesifikke målene i hver kategori

Bygg og anlegg

For kategorien bygg og anlegg er det satt mål om 100 prosent fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og sorteringsgrad for avfall. For å nå målene er kommunen avhengig av utbygging av ladenettverk, tilgjengelighet til alternative drivstoffer og betydelige investeringer i utslippsfrie ikke-fossile maskiner. Dette gjelder konkret for kommunen som organisasjon, men vil også gjelde som premiss ved kommunens anskaffelser.

Avfall og matsvinn

I samsvar med nasjonale mål om reduksjon av restavfall og matsvinn har kommunen et eget mål om å redusere med 50 prosent innen 2030. Bystyret i Kristiansand har også vedtatt at Kristiansand skal bli best i Norge på å ikke å kaste mat. Kildesorteringen i organisasjonen er allerede veldig god, på over 90 prosent i dag, og har som mål å nå 97,5 prosent i 2030.

Tjenestereiser og transport

Kommunen har som overordnet mål å redusere antall tjenestereiser totalt. Flyreiser skal flyttes over til tog eller fossilfrie transportmidler hvor det er hensiktsmessig. Målet er å redusere antall flyreiser med 50 prosent sammenlignet med 2019-tall.

Kjøretøy

Denne kategorien inkluderer hele kommunens bil- og maskinpark. I første omgang er indikatoren valgt for å måle utviklingen av kommunens bilpark. Utskifting av mindre biler og varebiler er godt på vei, og målet for 2030 er satt til 100 prosent. Dette vil sannsynligvis gi gode utslag på de totale klimagassutslippene for kommunen som organisasjon. Andelen utslippsfrie kjøretøy i dag er nærmere 60 prosent.

Det er så langt ikke valgt noen indikator for kommunens bygg- og anleggsmaskiner. Begrunnelsen her er at utskiftingen til fossilfrie alternativer er avhengig av store investeringer, egnede maskiner i markedet og bedre infrastruktur for lading.

Dunsæd og Eikås elbillading.jpg

Andelen utslippsfrie kjøretøy i dag er på nærmere 60 prosent. Utskifting av mindre biler og varebiler er godt på vei, og målet for 2030 er satt til 100 prosent. Foto: Kristiansand kommune.

Energiforbruket

Energiforbruket til kommunen som organisasjon er allerede til en viss grad optimalisert. I 2016 ble Kristiansand eiendom, som første byggeier i Norge, sertifisert innen energiledelse etter den internasjonale ISO 50001-standarden.

Oppfordrer andre til å bidra med mål og tiltak

Kommunen som organisasjon utgjør en liten andel av de totale direkte utslippene for hele kommunen.

– Det er i realiteten ikke mulig at klimagassutslippene knyttet til drift av kommunens virksomhet skal reduseres med 80 prosent til 2030. Kommunen som organisasjon har derfor satt et eget mer reelt mål om 65 prosent reduksjon innen 2030 sammenlignet med 2015. Det største potensialet i utslippsreduksjon ligger i energiforbruket som vi reduserte nærmest optimalt før 2015. Vi jobber derfor aktivt nå med reduksjon innen alle andre områder, sier Camilla Dunsæd.

Kommunedirektøren oppfordrer andre til å jobbe ut mål og indikatorer i egne organisasjoner og bedrifter for at vi samlet kan nå målet om 80 prosent reduksjon av klimagassutslipp i hele Kristiansand kommune fra 2015 til 2030.