Stor feilutbetaling av lønn

En feilkoding i lønnssystemet er årsak til at 2338 ansatte i Helse og mestring har fått utbetalt for mye i tillegg de siste tre årene. Feilen kan utgjøre totalt ca. 17 mill. kroner. Kommunedirektøren beklager sterkt.

Feilen ble oppdaget 2. november da en avdelingsleder og en ansatt reagerte, og kontaktet lønnsavdelingen for en avklaring. Koden knytter seg til et tillegg for forskjøvet arbeidstid.   

– Feilen er sterkt å beklage. Dette er penger som kommunen gjennom de siste tre årene kunne brukt på andre tiltak, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.   

Kommunen kommer ikke til å kreve pengene tilbake fra de ansatte. Ansatte har ikke hatt en realistisk mulighet til å oppdage feilen, og er ikke å klandre.   

– Ett av tilleggene har blitt kodet feil, og det er arbeidsgivers ansvar, sier Dunsæd.   

Dette har skjedd:  

 • 2338 ansatte, alt overveiende helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere har fått feil tillegg for forskjøvet arbeidstid. På grunn av en feil koding, har de fått 150 prosent av timelønnssats som tillegg i stedet for 50 prosent.
 • Feilkodingen oppsto da tre systemer skulle erstattes av ett system i forbindelse med kommunesammenslåingen.   
 • Beløpene er allerede utbetalt. Det er ikke nødvendig å trekke midler inn fra andre steder i budsjettet for å dekke beløpet.   
 • Gjennomsnittlig utgjør feilen om lag 7000 kroner per ansatt, eller drøyt 200 kroner per måned. Beløpet på 17 millioner utgjør om lag 0,67 prosent av de 2,54 milliardene som er utbetalt i lønn til de aktuelle ansatte i perioden.    

Derfor ble ikke feilen oppdaget før:  

 • For den enkelte ansatte var beløpene små fordelt over 34 måneder. Siden feilen var kodet bak i systemet, kom det heller ikke frem i lønnsslippen.   
 • Feilen oppsto samtidig som ledere og ansatte i hele den nye kommunen skulle få tjenester på alle områder på plass.  
 • Pandemien kom og krevde enormt av ressurser og oppmerksomhet på alle nivåer og av enkeltpersoner i den nye organisasjonen.  
 • Under pandemien fikk ansatte i helse- og omsorgstjenestene svært mange ulike tillegg både fra kommunen og bekostet av staten. Tilleggene ble endret flere ganger under pandemien.  
 • Feilen ble oppdaget da situasjonen ble mer normalisert etter pandemien.    

Derfor kreves ikke pengene tilbake:  

 • Den enkelte ansatte er ikke å klandre. Feilen er begått av arbeidsgiver. 
 • Arbeidsgivers plikt til å utbetale rett lønn veier langt tyngre enn den enkelte ansattes plikt til å sjekke.  
 • Det er ikke juridisk anledning til å behandle hele saken under ett. Dersom kommunen skulle kreve tilbake pengene, ville en måtte opprette 2338 saker som måtte blitt behandlet hver for seg.   
 • Om lag 450 av de 2338 ansatte er ikke lenger ansatt i kommunen, og sakene kan derfor ikke behandles internt.   
 • Dersom en skulle opprettet 2338 saker, ville kostnadene ved inndriving ventelig bli store, og i verste fall overskride beløpet som inndrives.  
 • Hensynet til de ansatte og arbeidsmiljøet.    

Dette gjør kommunen nå:  

 • Saken undersøkes grundig slik at lignende ikke kan skje igjen, og en undersøker om andre feil kan ha oppstått.  
 • Feilen er rettet. Fra og med lønnsutbetalingen for november er tilleggene beregnet riktig.   

Kontakt for media:  

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, 975 10 864