Oppdraget om utredning av deling av Kristiansand kommune

Statsforvalteren Gina Lund orienterte i bystyret 22. juni 2022 om planen for arbeidet med konsekvensutredningen av deling av Kristiansand kommune i to eller tre nye kommuner.

Kunnskapsgrunnlag

I august starter arbeidet med å utarbeide et kunnskapsgunnlag.

Kunnskapsgrunnlaget skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, kommunikasjon, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. Kunnskapsgrunnlaget skal også omtale hvilke konsekvenser en deling kan få for samfunnsutvikling, tjenester til innbyggerne (herunder at nye kommuner kan ivareta lovpålagte oppgaver), myndighetsutøvelse, kommunal styring og lokaldemokratiet i de nye kommunene. Det bør gå fram hvilke konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner.

Innspillsmøter

Statsforvalteren vil innhente kunnskap på flere måter. Blant annet ønsker de å gjennomføre innspillsmøter med ulike grupperinger, blant annet: barn og unge, ansatte, næringsliv og frivillige organisasjoner. Innspillsmøtene skal være noe av det som sammen med innhenting av fakta danner kunnskapsgrunnlag.  

Innhentet kunnskap skal resultere i en rapport. Denne rapporten vil bli sendt på høring til aktuelle høringsinstanser før kunnskapsgrunnlaget ferdigstilles.  

Innbyggerhøring

Regjeringen har også bestemt at det skal gjennomføres innbyggerhøring i Søgne og Songdalen, og at statsforvalterens kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn og gjøres godt kjent blant innbyggere før en slik innbyggerhøring.

En innbyggerhøring kan gjennomføres som en folkeavstemning, men det kan også skje ved opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte. Foreløpig er de ikke avklart hva som blir statsforvalterens eventuelle rolle i gjennomføring av en innbyggerhøring

Oversendes departementet

Bystyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til departementet.

Stasforvalterens oversendelse skal også inkludere en tilrådning i saken. Dersom statsforvalteren tilrår en deling, skal et klart og tydelig forslag til nye kommunegrenser legges frem for departementet.  

Fremdriftsplan

Arbeidet med konsekvensutredningen har planlagt oppstart 15. august. Statsforvalteren satser på å få kunnskapsgrunnlaget ferdig etter ikke for mange måneder.  

Prosjektleder for konsekvensutredningen er Janne Duesund, seniorrådgiver hos statsforvalteren. Utredningsleder er Dag Petter Sødahl, spesialrådgiver hos statsforvalteren. 

Brevet fra departementet

Statsforvalteren i Agder Gina Lund, Foto: Ole Wilhelm Svensen, Statsforvalteren i Agder