Renere luft i Kristiansand

Målingene av luftkvalitet viser at luftforurensingen fra svevestøv i Kristiansand synker. I 2021 gikk tallene nedover for både årsgjennomsnittet og antall dager over grenseverdien.

Krs-sentrum-tor-erik-schroder.jpg

Illustrasjonsfoto fra Kristiansand. Fotograf: Tor Erling Schrøder

– Dataene fra 2021 viser en veldig fin trend med bedre luftkvalitet enn i 2020. Vi håper at denne trenden fortsetter i året som kommer, sier miljørådgiver Alena Bohackova.

I 2020 ble det målt 27 dager med luftforurensing fra svevestøv over grenseverdien på den veinære målestasjonen ved Bjørndalssletta. I 2021 var dette tallet gått ned til 21 dager.  I 2021 var det tillatt med 30 slike overskridelser av grenseverdi, for å overholde kravene i forurensningsforskriften.

Årsgjennomsnittet for svevestøv-konsentrasjon (PM10) var i 2020 på 20,43 µg/m³.  I 2021 var årsgjennomsnittet 17,8 µg/m³. Gjeldende årsgrenseverdi for svevestøv i henhold til forurensingsforskriften er 25 µg/m³

Fra og med 1. januar 2022 har grenseverdiene for luftkvalitet blitt strengere.  For svevestøv betyr det at nye grenseverdier er: 

  • PM10: Årsmiddel: 20 mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) – ned fra dagens 25 µg/m3.
  • PM10: Antall tillatte overskridelser av døgnmiddel på 50 µg/m3: 25 – ned fra dagens 30 µg/m3.
  • PM2,5: Årsmiddel: 10 µg/m3 – ned fra dagens 15 µg/m3.

Flere vellykkede tiltak for bedre luft

Bohackova forteller videre at det er for tidlig å slå fast hva som er årsaken til at luftkvaliteten har blitt bedre. Det er flere ting som spiller inn, blant annet været med mer regn i vinterhalvåret, trafikken og veirenhold. Det er gjennomført flere tiltak som skal bidra til bedre luftkvalitet. I 2021 ble det vedtatt en handlingsplan for bedre luftkvalitet og det ble satt i gang flere tiltak. For eksempel ble veirenhold forbedret sammen med rutiner for strakstiltak ved fare for episoder med høy luftforurensning. 1. desember ble det også innført piggdekkgebyr innenfor en sone i Kristiansand.

─ Vi ser at andelen biler med piggdekk har gått ned de to siste årene. Noe av dette kan være knyttet til at folk har blitt mer bevisste på forurensingen knyttet til piggdekk gjennom debatten om piggdekkgebyret. Vi regner med at andelen biler med piggdekk vil gå enda mer ned i året som kommer på grunn av gebyret. Det vil vises av de årlige piggdekktellinger som gjennomføres i februar hvert år.

Følg med på luftkvaliteten

Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse luftforurensningskildene. I tillegg måles det også nivåer av benzen.

I Kristiansand er det to permanente målestasjoner for overvåkning av disse luftforurensningskildene – en i Kvadraturen og en ved Bjørndalssletta.  I tillegg er det to målestasjoner som måler utslipp fra industri. 

Dersom du er nysgjerrig på luftkvaliteten kan du gå inn på miljødirektoratets nettside og se på direkte målinger fra Kristiansand. https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/maalestasjoner/Kristiansand

Mer informasjon om luftforurensing 

Les årsrapporten for luftforurensing i Kristiansand fra 2020
Årsrapport for 2021 er under arbeid.

To historier om luftforurensing i Kristiansand