Høring: Forslag til ny forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri

Formannskapet vedtok 4. mai 2022 å sende forslag til ny forskrift  om forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Kristiansand kommune ut på høring.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å kommentere forslaget til ny forskrift. F.eks. om forskriften er klart nok definert, om geografiske forbudssoner virker logiske eller å gi andre relevante innspill.

Bakgrunnen for forskriften er at en ønsker å minske risiko for brann, spesielt i gamle verneverdige hus.

Forslaget foreslår totalforbud for oppskytning av fyrverkeri i seks ulike geografiske soner. Sonene ligger i områder med stor fare for spredning av brann, og er i hovedsak knyttet til eldre bygningsmiljø med høy bevaringsverdi og eldre krav til brannsikring.

Overtredelser av forskriftens bestemmelser kan medføre straffansvar jf. brann- og eksplosjonsloven.

Forskriften forventes å tre i kraft i god tid før nyttårsaften 2022.

Vi har utarbeidet en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), hvor SEFRAK-registeret har vært sentralt. SEFRAK er et landsdekkende register og registeringen ble gjennomført i årene 1975-1995. Bygninger før 1900 ble registret over hele landet.

Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registeringen fungerer som en advarsel om at kommuner bør ta en vurdering av verneverdien, før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninger. For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfestet i paragraf 25 i kulturminneloven at en vurdering av verneverdien må gjøres før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

Foreslåtte forbudssoner

Følgende områder foreslås som forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i klasse II, III og IV. 

  • Høllen i Søgne
  • Kvadraturen
  • Vest-Agder fylkesmuseum
  • Ny-Hellesund
  • Lunde-området i Søgne
  • Kuholmen/Lahelle

Les forslag til forskrift for forbudssoner for fyrverkeri her (PDF)

Les vurderingen av de ulike områdene med kart her (PDF)

Mer om bakgrunnen for saken finner du i saken fra formannskapet 4. mai 2022

Frist for høringsuttalelese

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 2. august 2022

Send innspill via dette skjemaet

Eller send på e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Alternativt i vanlig post til:
Kristiansand kommune
By- og stedsutvikling
Postboks 4
4685 Nodeland

Merk uttalelsen med «Sak nr. 2022008896 Fyrverkeri»

Kontakt:

Har du spørsmål om høringsforslaget kan du kontakte Helga Hodnemyr, rådgiver, by- og stedsutvkling
e-post: helga.hodnemyr@kristiansand.kommune.no