Endrer tiltaksnivå i barnehage og grunnskole

Fra og med torsdag 20. januar endres tiltaksnivået i barnehage og grunnskole fra gult til grønt nivå for all utendørs aktivitet. Gult nivå beholdes for innendørs aktivitet, med noen tilpasninger.

Tilpasningene for innendørs aktivitet:

  • Barn med særlige behov/sårbare barn må ivaretas uavhengig av tiltaksnivå, i praksis som grønt nivå.
  • I barnehage og SFO er det anledning til å operere med «morgen- og ettermiddagskohorter». Det samme gjelder egne førskolekohorter.
  • Det er også anledning til enkelte andre mindre tilpasninger i form av lettelser i forhold til gult nivå ut fra en lokal vurdering av leder etter drøfting i medbestemmelsesgruppen.

Tiltaksnivået gjelder i første omgang for én uke. Onsdag 26. januar vil det bli gjort ny vurdering. Smitteverntiltak skal etter loven «være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering».

Utfra at det skal foreligge klare medisinskfaglige begrunnelser for å ha inngripende tiltak, slik som gult nivå er, vil vurderingene om tiltaksnivå framover med all sannsynsynlighet dreie seg om når det ikke lengre er grunnlag for å opprettholde det gule nivået innendørs, og ikke om ytterligere innstramminger.

Gult og grønt nivå i barnehage

Gult og grønt nivå i barneskole

Gult og grønt nivå i ungdomsskole

Beslutningen er gjort av kommuneoverlegen i samråd med Oppvekst. Det er hentet inn uttalelser fra enhetsledere og tillits- og vernesiden, som gir bred tilslutning til å innføre grønt nivå utendørs.

Begrunnelsene for et grønt nivå utendørs er at det er mindre smittespredning ute, kontaktsituasjonene er kortere, det er ingen restriksjoner ellers på fritiden for uteaktivitet og at dette vil være positivt for barnas sosiale kontakt med andre. Tiltaket vil også kunne redusere behovet for voksenoppfølging noe.

Begrunnelsen for å opprettholde et fortsatt gult nivå innendørs er å begrense smittespredningen noe.

Foto: Anne Lise Norheim