Barn og unge skal bli hørt i saker som angår dem

Helge Eiken har startet som vararepresentant for Tone Mjåland. Han jobber for at barn og unges interesser blir sikret og ivaretatt i plan- og byggesaker som skal til politisk behandling i kommunen.

Helge Eiken er Kristiansand kommunes vararepresentant for barn og unge i plansaker som skal til politisk behandling. Foto: Kristiansand kommune

Barn og unges rett til medvirkning

– Det er viktig at barn og unge blir hørt når vi bygger fremtiden. Det er jo tross alt de fremtiden er for, sier Helge Eiken.

Som vararepresentant for barn og unge jobber Helge Eiken for at barn og unge skal bli hørt i saker som berører dem, og løfter frem stemmene deres til politikerne.

– Hvis de opplever at de mister et område som de bruker kan de kontakte meg. Dette kan være alt fra en snarvei til skolen, lekeplass, fotballbane eller annet leke- og oppholdsareal. Det er spesielt viktig å lytte til barn og unge under 18 år, ettersom de ikke har stemmerett og kan dermed ikke påvirke politisk gjennom valg, sier Eiken.

Barn og unge har rett til å uttrykke sine meninger og medvirke i planarbeid. Det betyr ikke at de kan bestemme alt, men at de skal bli hørt og delta i planprosessen. I denne filmen kan du se hvordan dette fungerer:

Fungerer som barnas talerør

Som vararepresentant for barn og unge jobber Helge Eiken tidlig og underveis med administrasjonen og følger opp saker. Han sitter også i by- og stedsutviklingsutvalget med politikere hvor han gir råd, veiledning og forslag til endringer.

– Hovedoppgaven min består av å løfte frem barnas stemmer i ulike prosesser og saker. Jeg gir min egen vurdering utfra rammene som regjeringen har satt for faktorer som påvirker barn, men jeg er politisk uavhengig i utøvelsen av funksjonen og bestemmer ingenting selv, forklarer Eiken og tilføyer:

– Det er barn og unge jeg er her for, og det er viktig for meg at deres tanker og synspunkter blir hørt. Hos meg er det ingen terskel, så det er bare å ta kontakt ved behov.

Kontakt Helge

Barn og unge kan kontakte Helge Eiken på mobil 99 78 62 36 eller ved å sende en e-post.

Foreldre kan også kontakte Helge på vegne av barnet/barna samt velforeninger eller nabolag som opplever at en reguleringsplan har forhold som berører barn og unge.

Bilde av Helge Eiken. Foto: Kristiansand kommune

Mer informasjon om barn og unges representant i plan- og byggesaker finner du på kommunens hjemmeside:

Barn og unges representant i plan- og byggesaker