Avslutter lokal karantene for unge

Fra 8. januar er det slutt på den lokale regelen om karantene for de under 18 år. Det blir heller ikke innført egne karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager.

Det vedtok et enstemmig formannskap 5. januar. Det betyr at Kristiansand fra og med lørdag 8. januar ikke har egne lokale regler, men følger de samme reglene som gjelder for hele landet.

Formannskapet vedtok også (10/5) å ikke innføre egne karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager i Kristiansand. KrFs to, Uavhengige, Demokratene og Ida Grødum (H) utgjorde mindretallet, og stemte for KrFs forslag om en karanteneordning.  

Sakspapirer

Nett-TV

I praksis betyr det at dette gjelder i Kristiansand, som i resten av landet:

  • De under 18 år som er «øvrig nærkontakt» til en smittet (for eksempel en i klassen eller barnehagen) skal ikke være i karantene. Men de anbefales å teste seg så raskt som mulig etter nærkontakt med en smittet og på dag 3 og 7. (Gjelder fra og med 8. januar. Fram til da gjelder dette). 

  • Ansatte i skoler og barnehager som er «øvrig nærkontakt» til en smittet (for eksempel på arbeidsplassen) møter på jobb som vanlig, men er i karantene på fritiden. De må teste seg på dag 3 og 7. Fritidskarantene er slutt etter negativ test på dag 7.  (Gjelder fra 1. januar)

Hvis det er smitte i husstanden, skal man (med noen unntak) i smittekarantene. Det gjelder både for de over og de under 18 år, enten man er vaksinert eller ikke. 

Hvis det er minst én uke siden oppfriskningsdosen: 

  • Alle «øvrige nærkontakter» er unntatt smittekarantenen. De behøver ikke teste seg.
  • Er du «husstandsmedlem eller tilsvarende nær» må du teste deg hver dag med valgfri testmåte i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.

Karanteneregler

Om karanteneslutt for de unge

I saken til formannskapet står det: «Smittetrykket vil trolig være høyt over tid. En videreføring av karantene for barn og unge under 18 år på ubestemt tid vil både være inngripende og oppleves belastende for en allerede sårbar gruppe som regjeringen har ønsket å skjerme. Det høye smittetrykket og en gradvis overgang til omikronvarianten har så langt ikke medført økt belastning på helsetjenesten i form av betydelig økt antall sykehusinnlagte pasienter med covid-19. Kristiansand skaffer seg nå kapasitet til å kunne gjennomføre massetesting i skolene. Det er kommuneoverlegens vurdering at skoletesting i tillegg til øvrige smitteverntiltak i skolen vil kunne gi tilstrekkelig smitteverneffekt og samtidig bidra til å holde skolene og barnehagene åpne. Det er derfor kommuneoverlegens vurdering at det ikke er behov for en videreføring av den lokale forskriften på nåværende tidspunkt».

Ansatte i skoler og barnehager

Kommuneoverlegen skriver dette om begrunnelsen for ikke å innføre egne og strengere karanteneregler for lærere og ansatte i barnehager i Kristiansand.

«Selv om det smittevernfaglig vil være en fordel å ha alle nærkontakter i karantene er det kommuneoverlegens vurdering at ansatte i barnehager og skoler enten allerede har fått, eller i løpet av kort tid vil få, tilbud om oppfriskningsdose, noe som vil gi bedre beskyttelse. Alle de ansatte det gjelder har hatt anledning til å få vaksinedose to fra slutten av juli 2021. Dersom de tok dose to før 15.08.2021 (skolestart) så har de anledning til å ta oppfriskningsdose etter nyttår (4,5 måneder etter dose 2) og vil dermed være unntatt karanteneplikt fra mandag 10. januar. En eventuell lokal innstramming hvor ansatte i skoler og barnehager også skal i arbeidskarantene vil dermed gjelde et mindretall av de ansatte».