Anbefaler nye skoler på Hånes og Lauvåsen

Kommunedirektøren mener det bør bygges ny ungdomsskole med idrettshall for 385 elever på Lauvåsen og ny barneskole for inntil 600 elever på Brattbakken på Hånes. Det nye bydelshuset bør bygges sammen med den nye barneskolen.

Oppvekstutvalget får forslaget til behandling på sitt møte 13. september.

Saksframstilling

Deretter skal saken til kulturstyret, formannskapet og bystyret.

Innstillingen fra kommunedirektøren er i tråd med det konsulentselskapet Norconsult anbefalte i sin rapport om framtidig skolestruktur i fjor høst. Der ble en rekke mulige skoleløsninger vurdert.

Kommunedirektørens hovedbegrunnelser for sin innstilling, er:

  • Faglig god løsning som sikrer god pedagogisk kvalitet, og økonomisk drift på både barnetrinnet og ungdomstrinnet.
  • Skolene er hensiktsmessig plassert i forhold til der elevene bor – på grensen mellom Hånes og Tveit når det gjelder ungdomstrinnet og på Brattbakken for barnetrinnet som ligger mest sentralt i forhold til der elevene bor.
  • Løsningen støtter opp om kommuneplanens føringer, særlig når det gjelder å styrke Hånes som lokalsenter.
  • Bidrar til en mer hensiktsmessig og effektiv skolestruktur.
  • Samler ungdom fra Tveit og Hånes

Den nye ungdomsskolen på Lauvåsen skal ha elever fra dagens Vigvoll skole på Hånes og fra ungdomsskoletrinnene på Ve skole i Tveit. Det betyr at Ve skole blir en barneskole for elever fra Tveit.  

Den nye barneskolen skal erstatte dagens to skolebygg på Hånes; Brattbakken (4.-7. trinn) og Heståsen (1.-3. trinn). Den nye barneskolen og det nye bydelshuset skal bygges der dagens Brattbakken skole ligger, i nærheten av kirka og Hånes senter på toppen av Hånes.

Det er antydet at prislappen for skolene og bydelshuset blir over 900 millioner kroner.  Det er vesentlig høyere enn det som lå til grunn i Norconsult-rapporten. Grunnen er at kostnadene er justert til løpende priser (mot faste priser i 2019 kr i rapporten) og at nye prisforutsetninger ellers er lagt inn.

I forslaget til vedtak er det også lagt opp til at den nye ungdomsskolen på Lauvåsen bygges først, slik at Vigvoll skole kan brukes som barneskole mens den nye barneskolen og bydelshuset bygges.

I saksframstillingen er det ikke sagt noe om når byggingen skal begynne. Dette blir tema for den årlige behandlingen av økonomiplanen.

Rapporten som Norconsult presenterte høsten 2021 har vært på høring hos elevråd, samarbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og hos lag, foreninger og institusjoner på Hånes og Tveit. Det er også gjennomført eget medvirkningsopplegg med barn og unge på Hånes og Tveit i regi av kommunens demokratienhet. Høringsinnspillene og rapport etter medvirkningsprosessen i forbindelse med høringen følger saken som vedlegg.

Høringsinstansene og et flertall av elevene ønsker alternativet som både kommunedirektøren og Norconsult anbefaler:

  • Et samlet ungdomstrinn for Hånes og Tveit på Lauvåsen
  • En felles barneskole på Brattbakken på Hånes
  • Bydelshus sentralt plassert sammen med skole

En egen aksjonsgruppe ønsker å beholde Ve som 1-10-skole.

Utbyggerne Hamrevann A/S og Randesund Tomteutvikling A/S ønsker at det skal bygges to barneskoler, både på Brattbakken og Lauvåsen.

Lauvåsen velforening ønsker at én felles barneskole skal ligge på Lauvåsen og at ungdomsskolen skal ligge på Brattbakken.