Koronavaksinering - åpningstid og sted

Fra og med 1. mai 2024 står kommunens Vaksinasjonskontor for koronavaksineringen. Vaksineklinikken Sørover hadde oppgaven på vegne av Kristiansand kommune til og med 30. april.

Koronavaksinering fra og med 1. mai  2024

Fra og med 1. mai 2024 er det det det kommunale Vaksinasjonskontoret som står for den kommunale koronavaksineringen. 

Prisendring 1. februar

Koronavaksine er fra og med 1. februar 2024 gratis bare for risikogruppene. Årsaken er at helsemyndighetene ikke lenger klassifiserer korona som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Personer som ikke er i risikogruppene må betale 220 kroner dersom de ønsker vaksinen fra og med 1. februar.

Oversikt over risikogruppene finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).  Her finner du også annen oppdatert informasjon om sykdommen. 

Det er tilstrekkelig at du informerer helsepersonellet på vaksineklinikken muntlig om at du tilhører en risikogruppe. Du trenger ikke ha med skriftlig dokumentasjon fra lege. 

FHI nettsider om koronavaksine

Anbefaler oppfriskningsdose høst/vinter 23/24

FHI anbefaler en del grupper å ta en oppfriskningsdose mot korona vinteren 2024. Fra september 2023 har det vært mulig å vaksinere seg med en oppdatert koronavaksine.

Se hvem som bør ta oppfriskningsdosen 

Informasjon til immunsupprimerte

Slik kan du dokumentere at du skal ha oppfriskningsdose som immunsupprimert:

Brev fra spesialisthelsetjenesten:

Brev fra sykehuset med som bekrefter dette. Du tar med deg brevet til vaksinasjonssenteret dagen du skal vaksineres. 

Ved oppmøte på vaksinasjonssenteret ivaretar vi taushetsbelagt informasjon. Dersom man ikke ønsker å vise diagnose eller medisin ved registrering på senteret, så er dette brevet fra spesialisthelsetjenesten det beste alternativet.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må ha dette brevet fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Notat som viser diagnose:

Alle som har en diagnose som på listen nedenfor, kan få tredje dose hvis de kan vise frem et notat som viser diagnosen fra sykehus eller fastlege.

Notatet tar du med deg dagen du skal vaksineres, og du viser det frem til personen som registrerer.

Dette gjelder:

  • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon   alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  

Du bruker immundempende medisin:

En annen gruppe som kan få tredje dose vaksine, er pasienter som bruker immundempende medisin.

Da må du dokumentere på vaksinasjonssenteret at du bruker minst en av medisinene på denne listen.  

Du kan dokumentere at du bruker en medisin på flere måter. Du kan vise frem elektronisk resept på helsenorge.no, resept på papir, eller du kan for eksempel ha med emballasje eller medisin med ditt navn på, fra apotek.

Hovedsaken er at personellet på vaksinasjonssenteret får dokumentert din medisinbruk.

Merk: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Vaksinering mot lungebetennelse

Smittevernoverlege Priscilla Hilton anbefaler jevnlig vaksinering med pneumokokkvaksinen. Den beskytter mot lungebetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse.

Pneumokokkvaksinen anbefales til:

  • Alle personer over 65 år
  • Personer med sykdommer som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret

Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom.  Spør fastlegen din dersom du lurer på om det gjelder deg.

Rådene fra FHI

Bare 1/3 av eldre og andre i risikogruppene tar pneumokokkvaksinen. Pneumokokker gir lungebetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse.

Noen får et mer alvorlig forløp med blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Blant disse er det 20 prosent dødelighet selv om de får antibiotika.

Det pågår en nasjonal kampanje i regi av FHI, for å øke dekningen av pneumokokkvaksinen.

Man kan få pneumokokkvaksinen hos fastlegen eller på vaksinasjonskontoret. Pneumokokkvaksinen må settes hvert 6. år da effekten avtar over tid.

Pasienten betaler selv for denne vaksinen.

Hvilke vaksiner kan jeg ta samtidig?

Tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år og risikogrupper høsten/vinteren 23/24:

Influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine samt pneumokokkvaksine. Alle tre vaksiner er viktig å ta dersom du er i målgruppen.

Samtidige vaksiner