Verksted for innbygger

For å lykkes med satsingene er vi avhengige av god og bred dialog med innbyggere, frivillige og andre aktører som jobber med å utvikle regionen og kommunen vår.

Kommuneplanen er Kristiansands strategi for å møte fremtidens utfordringer. «Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030» setter retning for hvordan vi ønsker å utvikle byen og lokalsamfunnet i et langsiktig perspektiv. Vi skal håndtere samfunnsutfordringene vi møter, men også̊ utvikle hele kommunen på̊ lang sikt, til beste for, og sammen med innbyggerne våre.

Kommunen står overfor utfordringer knyttet til økonomiske rammebetingelser, klimaendringer, økte levekårsforskjeller, og at for mange står utenfor samfunnet. Samtidig er mulighetene mange. Kristiansand står for en betydelig del av verdiskapingen på̊ Sørlandet, og er en viktig kunst- og kulturby for hele regionen.

For å møte de viktigste utfordringene fram mot 2030 satser Kristiansand på̊ tre områder; kommunen skal bli mer attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig, og skapende og kompetent.

Innbyggerdialog er, og skal være, grunnleggende i utviklingen av kommunen. For å lykkes med satsingene er vi avhengige av god og bred dialog med innbyggere, frivillige og andre aktører som jobber med å utvikle regionen og kommunen vår.

Kommunens ledelse har vært tydelig på at kommunen skal samhandle med innbyggerne og andre sentrale samfunnsaktører for å løse samfunnsoppdraget vårt på nye måter. Innbyggerne har ressurser og er eksperter på egne liv. Vi må finne nye måter å samhandle med innbyggerne på. Slik kan kommunens visjon “sterkere sammen” oppfylles.

Verksted

I arbeidet med å utvikle en slik samhandlende kommune trenger vi altså dine innspil, og har derfor invitert noen av våre innbyggere til et verksted 9. november. Her skal tas opp blant annet

  • Hva mener du fremmer god samhandling mellom innbyggere og kommunen?
  • Hvordan kan kommunen jobbe for å gjøre det enklere for innbyggerne å samhandle med kommunen?

Litt utfyllende informasjon

Dette verksteder arrangeres i forbindelse med arbeidet som gjøres for å utarbeide et styringsdokument til kommuneledelsen. Dette styringsdokumentet skal peke på hvordan Kristiansand kan styrke seg som samhandlingskommunen. Det skal nå arrangeres fire verksteder hvor medarbeidere, ledere, politikere og innbyggere skal engasjeres i forbindelse med dette arbeidet. Hensikten med verkstedene er å involvere flere i prosessen og få innspill til hvordan vi kan styrke samhandling hos oss, hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av områder og i samarbeid med innbyggerne. Vi ønsker at vi også i dette skal være på lag, på stell og på hugget!