Om prosjeket

Her kan du lese litt om prosjektet.

Kort om bakgrunn

Ifølge kommuneproposisjonen står offentlig sektor overfor store utfordringer med blant annet strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og klimaendringer. For å møte utfordringene kreves det nye modeller og metoder for hvordan kommunene skal utøve sine ulike roller i velferdssamfunnet og i samarbeid med andre aktører. Under planleggingen av ny kommune har kommunens ledelse vært tydelige på at kommunen skal utvikle seg innen samskaping. Kommunen skal samhandle med innbyggerne og andre sentrale samfunnsaktører om å løse utfordringene på nye måter. 

Kommunedirektørens ledergruppe har derfor satt ned denne prosjektgruppe med bestilling om å utarbeide et styringsdokument for Kristiansand kommune som samhandlingskommune. Dette er oppdraget vi nå går i gang med.  

Oppdraget 

Prosjektets styringsdokument skal beskrive en overordnet plan for prosjektets gjennomføring, herunder mål, hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, gjennomføringsstrategi, samt overordnet prosjektplan og tilhørende toleranser. 

Styringsdokument vers. 4 (7. febr. 2022)

Saksframlegg samhandlingskommune - kommunedirektørens ledergruppe

Vedtak sanhandlingskommune - kommunedirektørens ledergruppe

Originalmandatet