Nyheter, publikasjoner og presentasjoner

Nyheter 2024

Kristin Rønnings masteroppgave i sosialt arbeid handler om familiekoordinatorers arbeid med familier som lever med vedvarende lavinntekt. Masteroppgaven undersøker hvordan situasjonen til familier med vedvarende lavinntekt ser ut, hvordan velferdsstatens tjenester kommer til kort og hvordan familiekoordinatorer opplever en rolle mellom familiene og byråkratiet.

Her finner du lenke til oppgaven.

Forskningsartikkel om familiekoordinator-rollen i Nye mønstre. Publisert 18. januar 2024. Les artikkelen her.

Mange av barna og ungdommene som deltok i Nye mønstre rapportere om psykiske problemer, og flere enn hva vi ville forventet ut ifra andre studier som har brukt lignende instrument. Andelen var høyere for barn i familier uten innvandrerbakgrunn.   Self-reported and parent-reported mental health in children from low-income families in Agder, Norway: results from baseline measurements of New Patterns project participants. 

Resultater fra oppstarts-kartlegging av opplevd  livskvalitet blant barn og unge i lavinntektsfamilier som deltar i Nye mønstre, indikerer at de generelt har god livskvalitet, selv om det er stor variasjon, og noen av  deltakere hadde svært lav livskvalitet. Dette gjelder særlig på områdene  fysisk og sosial støtte. Jenter rapporterer generelt dårligere livskvalitet enn guttene, særlig gjelder det de eldste jentene  (12-18 år). Barn med innvandrerbakgrunn rapporterer om bedre livskvalitet enn barn med etnisk norsk bakgrunn, og de barna som deltar jevnlig på fritidsaktiviteter rapporterer om bedre livskvalitet enn de som ikke gjør dette. Health-related quality of life of children from low-income families: the new patterns study.

Norsk artikkel på forebygging.no beskriver Nye mønstre-modellen og utviklingen av den.

Nyheter 2023

Her finner du forskningsartikkelen "Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications" 
(Nordic Journal of Social Research, 12. juni 2023)

Artikkelen handler om hvordan sammensetning av flere inntekter skaper uforutsigbarhet og utfordringer for familiene i Nye mønstre. Velferdssystemets innretning bidrar til ikke-rasjonell økonomisk adferd og kan bidra til at familiene fanges i en fattigdomsfelle.

Artikkel om familiekoordinator Inger Lise Sannes i Nav og hennes betydning for "Kari", en bruker av Nye mønstre. 
(Fontene, 16. februar 2023)

Nyheter 2022

Aktuell artikkel "Nye mønstre for barnefamilier som har komplekse utfordringer".
(Dagens Medisin, 27. februar 2022.) 

Torsdag 19. august 2021 arrangerte Nye mønstre "Barnefattigdom - Hvordan koordinere tjenester til familier som strever?" under Arendalsuka. Her kan du se opptak fra sendingen:

 

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge - erfaringer fra et tiltak i lavinntektsfamilier (artikkel i fagbladet Fontene 29.06.2020)

The New Patterns study: coordinated measures to combat
child poverty (artikkel om Nye mønstre i Scandinavian Journal of Public Health).

Her ser du lenke til en flyer om forskningsstatus. 

Nedenfor ser du hvordan Nye mønstre ble presentert på en forskningsfrokost. Temaet var "Hva funker i kampen mot barnefattigdom?" Arrangør var Norges forskningsråd.