Familiekoordinator

Organiserer innsatsen rundt familien

Familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett.

Familiens plan

Sammen lager familien og familiekoordinatoren «Familiens plan», en plan for hvordan man skal jobbe sammen og hvordan målene til familien skal nås. Familiekoordinatoren gir tett oppfølging og er tilgjengelig for familiene over tid. Familier som deltar i prosjektet får tilbud om oppfølging fra familiekoordinator i fem år.

Tradisjonelt er tjenester i stor grad skilt mellom tilbud til barn og tilbud til voksne. I prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst skal man se helhetlig på barn og foreldres utfordringer, og jobbe samtidig og helhetlig med innsatser til både voksne og barn. Familiekoordinator er altså koordinator for både voksne og barn i familien.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er familier med lav inntekt hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap. Familiene rekrutteres gjennom NAV, helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, barneverntjeneste, skole, barnehage eller helsestasjon.

Mål

Forskning viser at lav inntekt, og utfordringene det kan føre med seg, ofte kan gå i arv. Det er økt risiko for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt selv har lav inntekt som voksne. Målet med prosjektet er å bryte dette mønsteret hvor utfordringene overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Familiekoordinator vil jobbe sammen med familien for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet, og bedret helse.

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

  • Barn, unge og foreldre i deltakerfamiliene opplever bedre psykisk helse og livskvalitet
  • Barna deltar i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende
  • Barnas skoleprestasjoner bedres
  • Antall barn og unge i prosjektet som bor i boliger som er trangbodde eller har dårlig standard er redusert
  • Barna bor i et stabilt miljø over tid
  • Foreldrene er i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet
  • Familienes økonomiske situasjon er oversiktlig, forutsigbar og håndterbar

Langsiktig mål for prosjektet er at:

  • Flere familier med levekårsutfordringer får koordinerte tjenester
  • Færre barn i kommunene vokser opp i familier med lav inntekt
  • Mønsteret med negative generasjonsoverføringer er brutt: Barn i familiene som deltar i prosjektet, gjennomfører videregående skole innenfor normert tid og er i arbeid som voksne.

Modellen

Nye mønstre – trygg oppvekst innebærer systematisk utprøving av en modell med familiekoordinator og Familiens plan. Gjennom tverrsektoriell forankring på alle nivå i kommunen vil prosjektet også bidra til fag- og tiltaksutvikling i den enkelte deltaker-kommune.

Effektevalueringen og forskning vil gi et unikt datamateriale og ny innsikt i livssituasjonen til familiene i målgruppa og hvilke effekter en slik organisering og koordinering av tjenester vil gi.

Familiekoordinator er én kontaktperson for familien som koordinerer en tverrfaglig og tverrsektoriell innats til både voksne og barn i deltakerfamiliene. Familiekoordinator er organisert i NAV-kontor eller Familiens hus, samtidig som de fleste kommunene har valgt en organisasjonsform hvor folkehelsekoordinator er sentral.

Modellen Nye mønstre – trygg oppvekst er utviklet i Kristiansand kommune.

Her finner du kontaktinformasjon til familiekoordinatorene. 

Illustrasjon: Tress/Oscar Jansen