Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Veileder mot vold i nære relasjoner

Veilederne som er produsert i tilknytning til planen for kriminalitetsforebygging. Kristiansand kommune har laget to veiledere knyttet til planen for kriminalitetsforebygging.

Veilederen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme ble vedtatt av bystyret i Kristiansand i 2015. Les mer om arbeidet med veilederen. English version. 

Veilederen for avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner ble vedtatt av politikerne i desember 2016. Den omfatter vold i nære relasjoner med særskilt fokus på vold i parforhold, vold mot barn, vold mot eldre, vold mot mennesker med funksjonsnedsettelser og æresrelatert vold.

Veilederen bygger videre på et prosjekt Kristiansand kommune har hatt med fokus på å ta egen uro på alvor og samhandle med bakgrunn i denne på tvers av fagområder. Denne veilederen gir en kort innføring i hva vold er. Den beskriver også mulige første steg ved mistanke om, eller avdekking av vold.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Dinutvei

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Oversettelser

Veileder Vold i nære relasjoner på engelsk.

Veileder Vold i nære relasjoner på arabisk.

Veileder Vold i nære relasjoner på tigrinja.

Nullvisjon

Nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn unge – storbyerklæring for Kristiansand.

Oppfølging av bystyrets vedtak om nullvisjon mot vold og
seksuelle overgrep mot barn.