Mulig kommunedeling

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utrede deling av Kristiansand kommune. På denne siden har vi samlet korrespondansen mellom Kristiansand kommune, KDD og Statsforvalteren, og lenker til aktuell informasjon.

Statsforvalteren i Agder inviterer i forbindelse med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget til innspillsmøter i uke 39, se mer informasjon på Statsforvalterens hjemmeside.

Utarbeidelse av kunnskapsgunnlaget

Statsforvalteren har foreløpig skissert denne fremdriftsplanen.
Endringer kan forekomme.

2022
17. juni: KDD bestilling til statsforvalteren
15. august: Statsforvalteren starter arbeidet med utredningen
27., 28. og 29. september: Innspillsmøter med relevante aktører
10. oktober - 1. november: Intervjuer med kommunedirektør, direktører med ledergrupper, kommune- og smittevernoverlege og hovedverneombud.

I tillegg vil statsforvalteren ta dirkete kontakt med hovedtillitsvalgte, politikere, eksempelvis gruppelederne i bystyret, ledere av barn- og unges kommunestyre, eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for samtaler.

28. oktober: Frist for innspill til kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget planlegges ferdigstilt rundt jul.

Ofte stilte spørsmål til kommunen

Her har vi samlet noen faktasvar samt lenker til aktuell informasjon for at det skal bli lettere å finne svar på spørsmål administrasjonen ofte får fra innbyggere og politikere:

Arealplan
Det er utarbeidet forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2034. Planforslaget skal behandles i by- og stedsutviklingsutvalget 29. september. Formannskapet vil i møte den 12. oktober ta stilling til om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene som kommunedelplaner.

Samleside om kommuneplanens arealdel. 

Avgifter
Hver høst legger kommunedirektøren fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene (forslag til Økonomiplan). Bystyret behandler kommunedirektørens forslag og vedtar endelig økonomiplan i desember.

Samleside med Hva som er vedtatt for 2022, og økonomiplan for 2022 - 2025, budsjett og økonomiplaner fra tidligere kommuner finner du her.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har ikke mottatt klager knyttet til lengre ventetid. Det er fast personell i hjemmetjenesten, men fravær og ferie kan medfører at vikarer må benyttes. For tildeling av institusjonsplasser brukes politisk vedtatt «Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Ved tildeling av institusjonsplasser er det flere hensyn som forsøkes ivaretatt. Det handler primært om brukere og dennes behov, men også om tilgang på plasser og hvor mye det haster. Det kan også være nødvendig å ta hensyn til brukerens behov for spesiell kompetanse som finnes særskilte avdelinger, byggenes utforming og hensyn til beboersammensetning. Når det gjelder ønske om å få plass på særskilte omsorgssentre tas det alltid hensyn der det er gjenlevende ektefelle, men øvrige ønsker i forhold til geografi er ikke alltid mulig å innfri.

Høllen renseanlegg
Å bygge nytt renseanlegg på Høllen er estimert å kunne koste ca 500 millioner kroner. Vi har derfor jobbet videre med en løsning med sjøledning som er estimert å koste omtrent 250 millioner.

Simulering på renseanlegg til 500 millioner:

 

Kilden og Sørlandets kunstmuseum/Kunstsilo
I 2022 er det bevilget følgende kommunalt driftstilskudd:
31,529 mill. kr til Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS.
8,830 mill. kr til Kilden kultur.
4,267 mill. kr til Sørlandet kunstmuseum/Kunstsilo. Planlagt økt til 8,400 mill. kr fra 2023 når Kunstsilo åpner.

Legevakt i Søgne
Det er ingen planer om å flytte legevakten fra Tangvall til Eg.

NAV kontor
En kommune skal ha ett NAV kontor. NAV Kristiansand har i tillegg veiledere til stede ved innbyggertorgene på Tangvall og Nodeland for å kunne gi nødvendig veiledning og hjelp. Tilbudet på innbyggertorgene er politisk vedtatt.

Politisk Agenda
Tidligere vedtak og agenda for fremtidige møter finner du i Politisk Agenda.

Reduksjon av antall bystyre representanter fra 2023
Bystyret har vedtatt at antall representanter skal reduseres fra 71 til 57 etter valget i 2023

Skolestruktur Finnsland og Rosseland skole
Det er ingen pågående initiativ eller planer om å foreta endringer når det gjelder Finsland skole.
Driftsrammer for Rosseland skole ligger inne i vedtatt økonomiplan. Det pågår for tiden en utredning av ulike alternativ for å løse barnehage- og skolestrukturen i nedre del av Greipstad. Utredningen ventes å være klar i løpet av høsten.

 

Korrespondanse mellom Kristiansand kommune, Kommunal- og distriktsdepartementet og Statsforvalteren i Agder

2022020772-1 Utredning om deling av Kristiansand kommune

2022020772-3 Purring på svar på vårt brev av 9.6

2022020772-4 Utredning av deling av Kristiansand kommune

2022020772-5 Henvendelse om utredning om deling av Kristiansand kommune

2022020772-7 Vedr. brev til Statsforvalteren - mandat for utredning av
deling av Kristiansand kommune_

2022020772-10 VS_ Foreløpig svar_ Vedrørende brev 170622 til Statsforvalteren - mandat for utredning

2022020772-12 Referat fra møte mellom Statsforvalteren i Agder og Kristiansand kommune

2022020772-13 SV_ Referat fra møtet 28_ juni 2022

2022020772-13 Oversikt dokumentasjon juni 2022

2022020772-24 Svar på brev fra Kristiansand kommune om mandat for utredning av deling av Kristiansand kommune

2022020772-25 Utredning om deling av Kristiansand kommune

2022020772-26 Oversendelse av sluttrapport for kommunesammenslåingen

2022020772-26 Sluttrapport sammenslåingsprosessen

2022020772-29 Vedr. innhenting av informasjon

2022020772-30 SV_ Ønske om intervjuer - forslag til tidspunkt

2022020772-31 Svar på henvendelse fra Telemarksforskning etter mail 14 september 2022

2022020772-34 Referat fra møte 8.9.22 mellom Statsforvalteren i Agder og Kristiansand kommune

2022020772-34 Referat fra møtet mellom Kristiansand kommune og Statsforvalteren i Agder

2022020772-35 2022020772-29 - Vedr. innhenting av informasjon

2022020772-35 2022020772-9 SV_ Renseanlegget og kommunale avgifter

2022020772-35 2022020772-9 Sammenligning VA gebyr før og etter sammenslåing

2022020772-35 2022020772-9 Simulering gebyr_Renseanlegg Høllen

2022020772-35 2021016522-1 Rapport bruk av reformstøtte kommunesammenslåing Songdalen, Søgne og Kristiansand 

2022020772-40 2022020772-30 - Ønske om intervjuer - forslag til tidspunkt

2022020772-40 INTERVJUER STATSFORVALTEREN - mulig deling Kristiansand kommune

2022020772-41 Statistikk_tallmessig oversikt over ansatte

2022020772-41 Svar på henvendelse og antall ansatte før og etter deling

2022020772-41 Grunnlasgsdokumentet -Fellesnemnda 29.mai 2018

2022020772-41 Lokalisering arbeidsplasser og tjenester sak i fellesnemnda 27.11.18

2022020772-41 Oversikt kontorplasser mai 2019

2022020772-41 Tallmateriale årsverk til Statsforvalteren september 2022

2022020772-41 Nullpunktsanalyse - rapport 20.01

Politisk behandling

148/22 Utredning av deling av Kristiansand kommune

148/22 Utredning av deling av Kristiansand kommune - protokoll

 

Siden oppdateres fortløpende.