Prosess rundt mulig kommunedeling

Statsforvalteren i Agder leverte 18. januar 2023 utredningen angående deling av Kristiansand kommune til Kommunal- og distriksdepartementet (KDD). På denne siden har vi samlet korrespondansen mellom Kristiansand kommune, KDD og Statsforvalteren, og lenker til aktuell informasjon.  

Regjeringen foreslår at Kommunal- og distriktsdepartementet får særskilt hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøring, inkludert folkeavstemming. Forslaget om å endre inndelingsloven ble sendt på høring 3. mars 2023. Frist for høring er 3. juni 2023.

Pressemelding om lovendring

konsekvensutredningen 

 

Ofte stilte spørsmål til kommunen

Her har vi samlet noen faktasvar samt lenker til aktuell informasjon for at det skal bli lettere å finne svar på spørsmål administrasjonen ofte får fra innbyggere og politikere:

Arealplan
Det er utarbeidet forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2034. Planforslaget skal behandles i by- og stedsutviklingsutvalget 29. september. Formannskapet vil i møte den 12. oktober ta stilling til om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene som kommunedelplaner.

Samleside om kommuneplanens arealdel. 

Avgifter
Hver høst legger kommunedirektøren fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene (forslag til Økonomiplan). Bystyret behandler kommunedirektørens forslag og vedtar endelig økonomiplan i desember.

Samleside med Hva som er vedtatt for 2022, og økonomiplan for 2022 - 2025, budsjett og økonomiplaner fra tidligere kommuner finner du her.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har ikke mottatt klager knyttet til lengre ventetid. Det er fast personell i hjemmetjenesten, men fravær og ferie kan medfører at vikarer må benyttes. For tildeling av institusjonsplasser brukes politisk vedtatt «Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Ved tildeling av institusjonsplasser er det flere hensyn som forsøkes ivaretatt. Det handler primært om brukere og dennes behov, men også om tilgang på plasser og hvor mye det haster. Det kan også være nødvendig å ta hensyn til brukerens behov for spesiell kompetanse som finnes særskilte avdelinger, byggenes utforming og hensyn til beboersammensetning. Når det gjelder ønske om å få plass på særskilte omsorgssentre tas det alltid hensyn der det er gjenlevende ektefelle, men øvrige ønsker i forhold til geografi er ikke alltid mulig å innfri.

Høllen renseanlegg
Å bygge nytt renseanlegg på Høllen er estimert å kunne koste ca 500 millioner kroner. Vi har derfor jobbet videre med en løsning med sjøledning som er estimert å koste omtrent 250 millioner.

Simulering på renseanlegg til 500 millioner:

Kilden og Sørlandets kunstmuseum/Kunstsilo
I 2022 er det bevilget følgende kommunalt driftstilskudd:
31,529 mill. kr til Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS.
8,830 mill. kr til Kilden kultur.
4,267 mill. kr til Sørlandet kunstmuseum/Kunstsilo. Planlagt økt til 8,400 mill. kr fra 2023 når Kunstsilo åpner.

Legevakt i Søgne
Det er ingen planer om å flytte legevakten fra Tangvall til Eg.

Lokalisering av kulturskolen
Bystyret vedtok 9.11.2022 ny strategi for utviklingen av kulturskolen fram til 2029. Blant de seks vedtatte delstrategiene er det en «lokaliseringsstrategi» som blant annet sier at kommunen skal videreutvikle «fire bydelskulturskoler i Vågsbygd, Tangvall, Nodeland og bydel øst» og i tillegg «ca. 20-30 satellitter på skoler og i andre egnede lokaler». Vedtatt plan inneholder ingen sentralisering av kulturskoletilbudet.

NAV kontor
En kommune skal ha ett NAV kontor. NAV Kristiansand har i tillegg veiledere til stede ved innbyggertorgene på Tangvall og Nodeland for å kunne gi nødvendig veiledning og hjelp. Tilbudet på innbyggertorgene er politisk vedtatt.

Politisk Agenda
Tidligere vedtak og agenda for fremtidige møter finner du i Politisk Agenda.

Reduksjon av antall bystyre representanter fra 2023
Bystyret har vedtatt at antall representanter skal reduseres fra 71 til 57 etter valget i 2023

Skolestruktur Finnsland og Rosseland skole
Det er ingen pågående initiativ eller planer om å foreta endringer når det gjelder Finsland skole.
Driftsrammer for Rosseland skole ligger inne i vedtatt økonomiplan. Det pågår for tiden en utredning av ulike alternativ for å løse barnehage- og skolestrukturen i nedre del av Greipstad. Utredningen ventes å være klar i løpet av høsten.

Utleie av kommunale lokaler til frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger kan bruke kommunale lokaler vederlagsfritt til sine ordinære foreningsaktiviteter.

 

Korrespondanse mellom Kristiansand kommune, Kommunal- og distriktsdepartementet og Statsforvalteren i Agder

2022020772-145 Statsforvalterens svar på spørsmål om kunnskapsgrunnlaget fra medlemmer i Kristiansand bystyre.pdf

2022020772-132 Skriftlige spørsmål fra bystyrepresentanter om kunnskapsgrunnlaget 2934362_2_1.pdf

2022020772-126 Oversendelse - Kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

 2022020772-126 Kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

2022020772-126 Vedlegg til kunnskapsgrunnlaget

2022020772-126 Oversendelse av Kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

2022020772-125 Svar på spørsmål om investeringer

2022020772-124 Spørsmål om investeringer

2022020772-123 Svar på spørsmålet om grunnlaget for beregning av renter innen VAR-området brukt i netto lånegjeld begrepet- KOSTRA skjema 23

2022020772-122 Svar på spørsmål om skole i Songdalen

2022020772-121 Svar på spørsmål om budsjetterte utbytter budsjett 2022

2022020772-120 Spørsmål om budsjetterte utbytter budsjett 2022

2022020772-120 Bok1

2022020772-118 Vedrørende e-post av 4. oktober

2022020772-117 Revidert notat om VA-gebyr utvikling ved oppsplitting av Kristiansand kommune versjon 6.1.2023

2022020772-117 20230106_Notat VA-gebyr oppsplitting_rev 06.01.23

2022020772-117 20230106_Modell 2 revidert - Oppsummering gebyrberegning Vann og Avløp 2023 - 2026 Krisitansand Søgne og Songdalen

2022020772-117 20230106_VA investeringer fordelt - modell 2_kortversjon_revidert

2022020772-117 20230106_Avgiftshus til økonomiplan 2023-2026_oppdatert

2022020772-117 20230106_Gebyrgrunnlag Øp 2023-2026 Nye kristiansand

2022020772-117 20230106_Modell 1 - Oppsummering gebyrberegning Vann og Avløp 2023 - 2026 Kristiansand Søgne og Songdalen

2022020772-117 20230106_Økonomiplan 2023-2026 VA investeringer fordelt - modell 2 – korrigert

2022020772-116 Svar på spørsmål i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget

2022020772-116 Notat til statsforvalter 06 jan 23

2022020772-116 Gjeld, netto finans og kap til statsforvalter modell 1

2022020772-116 Gjeld, netto finans og kap til statsforvalter modell 2

2022020772-115 Svar på innspill til tidligere oversendt VA-notat av 14.12.2022

2022020772-115 20230105 Gebyrgrunnlag Øp 2023-2026 Nye kristiansand

2022020772-115 20230105_Modell 2 revidert - Oppsummering gebyrberegning Vann og Avløp 2023-2026 Krisitiansand, Søgne og Songdalen

2022020772-114 SV_ Orientering i bystyret 18. januar

2022020772-113 Orientering i bystyret 18. januar

2022020772-111 Oversikt innsparingstiltak

2022020772-111 Innsparingskrav i ØP

2022020772-109 Svar på spørsmål i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget 

2022020772-109 Notat til statsforvalter 29 des 

2022020772-109 Balanse nye Kristiansand splittet på 3 kommuner og hensyntatt Trondstadvann, B

2022020772-109 Gjeld til statsforvalter

2022020772-107 Ber om kommunens kommentar

2022020772-107 Varsel - VAR-notat fra Kristiansand kommune

2022020772-107 Varsel knyttet til VAR-notat fra Kristiansand kommune

2022020772-104 Korrigert svar på spørsmål om Kristiansand Havn

2022020772-103 Utredning av mulig deling - kommuneøkonom spørsmål ifm_ kunnskapsgrunnlaget

2022020772-103 Notat til statsforvalter 16 des 22 - gjeld og verdi boliger

2022020772-102 Oversendelse av datagrunnlag fra kartlegging av arbeidsbelastning for ledere

2022020772-102 20201127 bekymringsmelding fra HVO

2022020772-102 Arbeidsbelastning for ledere i kommunen - behandling i org. utvalget 10.12.20

2022020772-102 Oppfølging sak om risikovurdering arbeidsbelastning - behandling i HAMU 26.01.21

2022020772-102 Arbeidsbelastning ledere - prosedyre

2022020772-102 20220127 arbeidsbelastning ledere til HAMU - presentasjon

2022020772-102 Arbeidsbelastning ledere - tekst fra årsmelding

2022020772-101 Svar på spørsmål om arbeidsplasser og interkommunalt samarbeid

2022020772-100 Notat til statsforvalter 16 des 22 - foretak og utbytte

2022020772-98 Behov for noe mer informasjon 2857159_1_1.pdf

2022020772-95 Notat om VA-gebyr utvikling ved oppsplitting av Kristiansand kommune

2022020772-95 20221214_notat VA-gebyr oppsplitting

2022020772-95 20221214_Oppsummering modell 1 gebyrberegning Vann og Avløp 2023 - 2026 Kristiansand, Søgne og Songdalen

2022020772-95 20221214 Oppsummering modell 2 gebyrberegning Vann og Avløp 2023 - 2026 Kristiansand, Søgne og Songdalen

2022020772-95 20221202_VA investeringer fordelt - modell 2_kortversjon

2022020772-95 20221130_VA 2022 investeringer pr bydel

2022020772-95 20221130_VA_2021 investeringer pr bydel 2853875

2022020772-95 20221130 VA_2020 investeringer pr bydel

2022020772-95 20221130_Økonomiplan 2023-2026 VA investeringer fordelt - modell 2

2022020772-95 20221130Økonomiplan 2023-2026 VA investeringer pr bydel momentum

2022020772-92 Oversender spørsmål - ifm_ kunnskapsgrunnlaget

2022020772-90 Forslag til tidspunkt for møte 

2022020772-89 Referat fra møte mellom Kristiansand kommune og Statsforvalteren 08.12 22

2022020772-79 Vedr. innspill til utredning av arbeidsrettslige spørsmål.pdf

2022020772-78 Oversendelse av etterspurt dokumentasjon etter møte med organisasjonsdirektørens ledergruppe - IT

2022020772-78 Overordnede konsekvenser IKT området ved kommunedeling

2022020772-77 Oppfølging av intervju med økonomidirektørens ledergruppe

2022020772-77 SV Intervju med statsforvalteren

2022020772-77 VS Intervju med statsforvalteren

2022020772-76 Presentasjon - Økonomiplan 2021-2024

2022020772-74 Oversendelse av etterspurt dokumentasjon - arkiv 

2022020772-74 Mulig kommunedeling – innspill fra arkivsjef 

2022020772-73 Utredning om deling av Kristiansand kommune – anmodning om et møte om kartlegging og oppfølging av arbeidsrettslige spørsmål

2022020772-72 Svar på dokument 2022020772-68 - Statsforvalteren ber kommunen foreta forberedende klagebehandling i innsynssak.pdf

2022020772-72 Morten Mosberg - Innsynsbegjæring kommunal VAR-gjeld

2022020772-72 RE_ SV_ Morten Mosberg - Innsynsbegjæring kommunal VAR-gjeld, saksnr. 2022030295

2022020772-72 Innsynsbegjæring i dokument 47 og 48 samt saksomslag for sak 2022020772

~ 2022020772-72 Saksomslag

2022020772-69 Statsforvalterens behandling av klage over avslag på innsyn i skolebudsjett for tidligere Sogndalen kommune i perioden 2018-2020

2022020772-68 Statsforvalteren ber kommunen foreta forberedende klagebehandling i innsynssak i forbindelse med deling av Krisitiansand kommune

2022020772-68 Kristiansand - innsyn i dokumenter - klage - deling av Kristiansand kommune

2022020772-66 2022020772-65 - Tilsendt dokumentasjon i etterkant av intervjuer

2022020772-66 pwc-betydningen-av-organisering-ledelse-og-kultur-for-ressursbruk-i-pleie--og-omsorg

2022020772-66 Saksframlegg om legevakt til fellesnemnda 27. august 2019

2022020772-66 Meldingssak om prinsipper for forvaltningsmodell til fellesnemnda november 2018

2022020772-66 Lokalisering av hjemmetjenesten avdeling Songdalen

2022020772-66 Vedrørende underskriftskampanje fra innbyggere i Songdalen angående flytting av av sonekontoret

2022020772-66 Krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtak 79 21 innbyggerforslag knyttet til flytting av sonekontor i Songdalen

2022020772-65 Tilsendt dokumentasjon i etterkant av intervjuer2022020772-61 Ber om avtaler for nye intervjuer

2022020772-64 Utredning om deling av Kristiansand kommune - kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljømessige konsekvenser på kort og lang sikt for de ansatte i kommunen

2022020772-64 2020020561-30 Protokoll 26.11.21

2022020772-62 2022020772-61 - Ber om avtaler for nye intervjuer

2022020772-56 Brev mottatt med Referanse 2022_8630

2022020772-56 11850 Kristiansand kommune - Økonomiplan 2022-2025

2022020772-56 Bykasseregnskapet 2019 - Kristiansand kommune

2022020772-55 Oversendelse av dokumenter fra Samhandling og innovasjon

2022020772-55 Planstrategi_status 2022 og planbehov for 2023_utkast til ØP_4.10.22

2022020772-55 Underveisrapport Storbyforsk KORTVERSJON

2022020772-52 Statsforvalteren ber kommunen foreta forberedende klagebehandling i innsynssak

2022020772-52 Kristiansand - innsyn i dokumenter - klage - innsyn i kommunal VAR-gjeld

2022020772-51 Bystyresak om politisk struktur etter neste kommunevalg 2694070_1_1.pdf

2022020772-51 Saksframlegg politisk struktur 27 april 2022

2022020772-51 Vedtak politisk struktur 27.april 2022

2022020772-46 Klage på avslag på innsynsbegjæring - Skolebudsjett 2018-2019-2020 - Tidligere Songdalen kommune

Vedlegg 2022020772-46 2022020772-44 SV Skolebudsjett 201820192020 - Tidligere Songdalen kommune

Vedlegg 2022020772-46 2022020772-44 Sv 2022020772-38 - Sv Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

2022020772-43 Vedr. kunnskapsgrunnlaget 

2022020772-41 Statistikk_tallmessig oversikt over ansatte

2022020772-41 Svar på henvendelse og antall ansatte før og etter deling

2022020772-41 Grunnlasgsdokumentet -Fellesnemnda 29.mai 2018

2022020772-41 Lokalisering arbeidsplasser og tjenester sak i fellesnemnda 27.11.18

2022020772-41 Oversikt kontorplasser mai 2019

2022020772-41 Tallmateriale årsverk til Statsforvalteren september 2022

2022020772-41 Nullpunktsanalyse - rapport 20.01

2022020772-40 2022020772-30 - Ønske om intervjuer - forslag til tidspunkt

2022020772-40 INTERVJUER STATSFORVALTEREN - mulig deling Kristiansand kommune

2022020772-35 2022020772-29 - Vedr. innhenting av informasjon

2022020772-35 2022020772-9 SV_ Renseanlegget og kommunale avgifter

2022020772-35 2022020772-9 Sammenligning VA gebyr før og etter sammenslåing

2022020772-35 2022020772-9 Simulering gebyr_Renseanlegg Høllen

2022020772-35 2021016522-1 Rapport bruk av reformstøtte kommunesammenslåing Songdalen, Søgne og Kristiansand 

2022020772-34 Referat fra møte 8.9.22 mellom Statsforvalteren i Agder og Kristiansand kommune

2022020772-34 Referat fra møtet mellom Kristiansand kommune og Statsforvalteren i Agder

2022020772-31 Svar på henvendelse fra Telemarksforskning etter mail 14 september 2022

2022020772-30 SV_ Ønske om intervjuer - forslag til tidspunkt

2022020772-29 Vedr. innhenting av informasjon

2022020772-26 Oversendelse av sluttrapport for kommunesammenslåingen

2022020772-26 Sluttrapport sammenslåingsprosessen

2022020772-25 Utredning om deling av Kristiansand kommune

2022020772-24 Svar på brev fra Kristiansand kommune om mandat for utredning av deling av Kristiansand kommune

2022020772-13 SV_ Referat fra møtet 28_ juni 2022

2022020772-13 Oversikt dokumentasjon juni 2022

2022020772-12 Referat fra møte mellom Statsforvalteren i Agder og Kristiansand kommune

2022020772-10 VS_ Foreløpig svar_ Vedrørende brev 170622 til Statsforvalteren - mandat for utredning

2022020772-7 Vedr. brev til Statsforvalteren - mandat for utredning av
deling av Kristiansand kommune_

2022020772-5 Henvendelse om utredning om deling av Kristiansand kommune

2022020772-4 Utredning av deling av Kristiansand kommune

2022020772-3 Purring på svar på vårt brev av 9.6

2022020772-1 Utredning om deling av Kristiansand kommune

Politisk behandling

148/22 Utredning av deling av Kristiansand kommune

148/22 Utredning av deling av Kristiansand kommune - protokoll

 

Siden oppdateres fortløpende.