Folkehelsestrategi frem mot 2030

Kort fortalt

  • På denne siden finner du informasjon om Kristiansands folkehelsestrategi 2022–2030; Sammen om gode levekår, god livskvalitet og god helse for alle. 
  • Folkehelsestrategien ble vedtatt av bystyret 9. november 2022.
  • Arbeidet med folkehelsestrategien ble startet i 2020, og forslag til folkehelsestrategien var på høring sommeren 2022.

Sammen om gode levekår, god livskvalitet og god helse for alle

Strategien har som hovedmål alle innbyggere opplever god helse og livskvalitet, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Kristiansand.

Formålet med folkehelsestrategien er å bidra til en lokal samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Strategien skal stimulere til bred innsats i et langsiktig perspektiv, samarbeid på tvers av sektorer og arbeid mot befolkningen og de store folkehelseutfordringene. Strategien er utarbeidet som et verktøy og en arbeidsmetodikk som skal vise hvordan Kristiansand kommune skal arbeide for å oppnå målene i kommuneplanens samfunnsdel til de beste for befolkningens helse og følge opp ansvaret gitt av folkehelseloven.

Innsatsområder

I strategien er det valgt tre innsatsområder:

  1. Reduksjon av sosiale helseforskjeller i befolkningen
  2. Styrke oppvekst- og levekårsforhold
  3. Lokalsamfunn for god helse og livskvalitet

Innsatsområdene knytter seg til retningsmål fra kommuneplanens samfunnsdel, og disse har fått folkehelsemål tilknyttet seg, som sikrer handling rettet mot identifiserte hovedutfordringer i Kristiansand kommune.

Les folkehelsestrategien

Kristiansands folkehelsestrategi 2022–2030

Politisk behandling

Bystyret vedtok folkehelsestrategien i sak 224/22 9. november 2022. I lenken under finner du saksfremlegget fra administrasjonen, bystyrets vedtak og alle dokumenter som lå ved saken:

Bystyrets behandling av folkehelsestrategien

Arbeidet med folkehelsestrategien

Kommunens folkehelsekoordinator har ledet arbeidet med folkehelsestrategien, og prosjektgruppen har bestått av ansatte fra alle kommunens direktørområder.

Det ble samlet inn innspill fra ansatte i Kristiansand kommune, fra innbyggere, barn og unge, organisasjoner, akademia med flere.

Forslag til ny folkehelsestrategi ble lagt ut til høring sommeren 2022.

Se opptak fra innspillsmøte

Kristiansand kommune inviterte deltakere til digitalt innspillsmøte 5. mars. Her kan du se redigert opptak fra møtet hvor du får du kunnskap om folkehelseutfordringer i Kristiansand.

Det blir også innspill fra Universitetet i Agder som snakker om sosiale helseforskjeller og hvordan covid-19 har påvirket disse, Agder fylkeskommune peker på viktigheten av samordnede tiltak og Røde Kors Kristiansand forteller hvorfor frivilligheten er viktig for folkehelsen.

Øvrige deltakere har blitt anonymisert.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om folkehelsestrategien ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator Hanne Tuva Haukom
Mobil: 99 74 25 63
E-post