Kommunal gravferd i Kristiansand

KORT FORTALT

  • I visse tilfeller kan kommunen sørge for gravferd og båretransport.
  • Her finner du informasjon om kommunal gravferd og gravferdsstønad.

Gravferd er et privat ansvar, men i noen tilfeller må kommunen ta på seg ansvaret (§ 9 Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd/Gravplassloven).

Kommunal gravferd skjer i disse tilfellene

  • Dersom ingen sørger for gravferden, skal det gjøres av kommunen hvor avdøde bodde ved dødsfallet.
  • Dersom avdøde ikke bodde her i landet, og ingen påtar seg ansvar for gravferden, så er det den kommunen hvor dødsfallet fant sted som må sørge for dette.

Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

Kommunale gravferder skal være verdige og ta hensyn til avdødes tro eller livssyn, hvis dette er mulig å finne ut av.

Likhetsprinsipp gjelder ved kommunal gravferd

Gjennomføring av kommunale gravferder i Kristiansand bygger på likhetsprinsippet som betyr at innholdet i hver gravferd skal være tilnærmet likt. Behov for informasjon utad skjer ved annonsering. I tillegg skal kostnadene forbundet med hver gravferd ligge på samme nivå.

Disse rammene gir svært begrensede muligheter for familie og venner til å påvirke gjennomføringen av gravferden.

Pårørende kan selv ta ansvar for gravferden

For at en gravferd skal bli mest mulig tilpasset den avdøde, er det beste alternativet at en pårørende tar ansvaret for gravferden. Den som påtar seg dette ansvaret kan bestemme rammene for gravferden; innhold i en eventuell seremoni, sted og form for gravlegging.

Hvis en pårørende er i tvil eller usikker på hva ansvaret innebærer, vil et begravelsesbyrå kunne gi råd og støtte underveis. Det er mange begravelsesbyråer å velge mellom, og mer informasjon finnes på nettsidene til hvert enkelt byrå. Se informasjon om gravferdsstønad (under).

Kommunal gravferd når ingen påtar seg ansvar for gravferden

Ved et dødsfall hvor politiet, et sykehus eller en helseinstitusjon ikke finner noen som vil ta ansvar for gravferden, blir Innbyggertorget i Kristiansand kommune kontaktet.
Da settes prosessen i gang for å gjennomføre en kommunal gravferd.

Pårørende kan gjerne ta kontakt med Innbyggertorget eller Jølstad begravelsesbyrå, som sørger for den kommunale gravferden for kommunen, hvis det likevel er ønskelig å gjennomføre gravferden i privat regi.

Gravferdsstønad

For pårørende som sørger for gravferden, er det også mulig å få dekket kostnadene gjennom eventuelle verdier i dødsboet, slik at gravferden ikke trenger å bli en økonomisk belastning for den som påtar seg ansvaret.

Om det ikke er penger i boet, kan pårørende søke gravferdsstønad fra NAV for å få dekket faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden er behovsprøvd, med et maksimalbeløp på kr. 26.999,- (pr. 01.01.2023)

Mer informasjon:

Stønad ved gravferd og båretransport (ekstern lenke til NAV)

Stønadsbeløpet er nok til å gjennomføre en fin og verdig gravferd. Begravelsesbyråene kan være behjelpelige slik at summen ikke overskrider maksimumsbeløpet for stønaden. Ved kommunal gravferd tilstreber Kristiansand kommune å få dekket de direkte kostnadene gjennom dødsboet.

Innholdet i en kommunal gravferd

Ved en kommunal gravferd tar Kristiansand kommune på seg ansvaret for gravferden. Gravferden vil i de aller fleste tilfeller innebære:

  • Annonsering i regionalavisen Fædrelandsvennen med informasjon om tid for seremoni. Annonsen underskrives med «Venner».
  • En seremoni i et av Kristiansand kommunes kapeller/seremonirom, inkludert enkel blomsterpynt på kiste, musikkinnslag og tale.
  • Ingen mulighet for syning eller åpen kiste i forbindelse med gravferden.
  • Kremering og gravlegging i urne i en av Kristiansands navnede minnelunder. Avdødes navn og data oppføres på et felles minnesmerke på minnelunden. Kommunen sørger for felles beplanting. Det legges til rette for at besøkende kan sette fra seg blomster og lys.

Kommunen er ansvarlig for graven de første 20 årene etter dødsfallet. Deretter slettes graven og navneplaten fjernes.

Avdødes tros- og livssyn

Hvis Kristiansand kommune får brakt på det rene hvilket tros- eller livssynssamfunn den avdøde var medlem av, vil dette samfunnet bli bedt om å bistå med taler i seremonien. Hvis et eventuelt medlemskap ikke kan påvises, gjennomføres seremonien i en mest mulig nøytral form.

Avdødes ønsker om kistegravlegging eller kremering

I forbindelse med kommunal gravferd kan det tas hensyn til ønsker fra avdøde, hvis disse er skrevet ned i et dokument som er undertegnet av avdøde. Hvis det kommer fram at avdøde hadde klare preferanse angående valget mellom kistegravlegging eller kremering, vil dette ønsket etterkommes.

Annonse undertegnes med «Venner»

Kommunen ved Innbyggertorget kjenner ikke den avdøde eller hvilke relasjoner vedkommende har hatt gjennom livet. Kommunen kan derfor ikke ta stilling til hvilke navn som burde eller kunne vært oppført i annonsen, derfor blir kun underskriften «venner» benyttet i forbindelse med kommunale gravferder.

KONTAKT INNBYGGERTORGET

Besøksadresser:

Innbyggertorg Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

 

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

 

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

 

Telefon: 38 07 50 00
E-post: post@kristiansand.kommune.no 
(ikke send fortrolige opplysninger eller sensitiv informasjon på vanlig e-post)

 

Send sikker post til kommunen: 

Med eDialog sender du post på en sikker og trygg måte til kommunen:

 

Send sikker post (eDialog)