Klagerett og varsling

Pårørende og pasienter har rett til å klage og varsle om kritikkverdige forhold. Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. 

Pårørende som har fullmakt til å representere pasienten/brukeren, kan klage på at pasienten/brukeren ikke har fått oppfylt sine rettigheter til nødvendig helsehjelp, medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn. I Pårørendeveilederen kan du lese mer om hva pårørende kan klage på.

Nærmeste pårørende kan klage dersom de ikke selv har fått oppfylt sine rettigheter til medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn. 

Statsforvalteren er klageinnstans, men klagen sendes til den som har truffet avgjørelsen. Her kan du lese mer om hvordan du kan klage

Klagen skal være skriftlig, og bør nevne hva det klages på og gi opplysninger som kan være av betydning for behandlingen av klagen. (Pasient- og brukerrettighetsloven §7-2.) Fristen for å klage er fire uker etter at den nærmeste pårørende fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Under Helsetilsynet kan du lese mer om dine rettigheter og hvordan du kan gå frem for å klage. 

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenesten. De kan blant annet bidra med råd og veiledning, samt bistå med å formulere og videreformidle klager. De har også dialogmøter med pasient/bruker og helsepersonell/saksbehandlere. De kan kontakes på agder@pobo.no eller på 38241414.