Pasientforløp (pakkeforløp)

KORT FORTALT

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, dialog med brukere og eventuelt pårørende, og ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal gi brukerne en helhetlig og sammenhengene beskrivelse av deres kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Sentralt i pakkeforløp er forløpskoordinatorer som skal sikre oppfølgingen til den enkelte pasient og sørge for kontinuitet i hele forløpet.

Forløpskoordinering i kommunen

Pasientforløpet starter hos fastlege eller annen henviser i kommunen, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt med kommunen om videre samarbeid.

Kommunen bestemmer selv hvordan arbeidet med forløpskoordinering skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette hovedansvaret i kommunen, eksempelvis koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet er en lovpålagt enhet som har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinator til brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 (lovdata.no).

I kristiansand kommune er det Forvaltning og koordinering som er koordinerende enhet og som skal kontaktes i forhold til forløpskoordinering.

Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Pasientforløp-kort forklart:

Målsetning med pasientforløp
 • Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp.
 • Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
 • Likeverdig tilbud til brukere og pårørende uavhengig av hvor i landet du bor.
 • God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:
 • informere, veilede og gi råd til pasient og/eller foreldre, ev. pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus, kreft og hjerneslag
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i brukers mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • sikre samordning av tjenestetilbudet
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
 • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
 • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling
 • For personer som allerede har en koordinator i kommunen, er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med forløpskoordinering.
Pakkeforløp hjerneslag

Alle pasienter som i slagenhet vurderes til å ha et akutt hjerneslag eller sterk mistanke om akutt hjerneslag, er aktuelle for inklusjon i pakkeforløp hjerneslag.

Hjerneslag - Helsedirektoratet

Pakkeforløp kreftsykdommer

Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Pakkeforløp på kreftområdet - Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft - helsenorge.no (her finner du direkte link til de 28 forskjellige pakkeforløpene for kreft)

Pasientforløp psykisk helse og rus

Pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som bruker eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus? - helsenorge.no

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - pasientinformasjon.pdf (helsedirektoratet.no)

Pasientforløp for barn og unge: 

Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 6-12 år - helsenorge.no

Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 12-18 år - helsenorge.no

Nyttige veiledere

 

KONTAKT