Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen og de assisterende kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglige rådgivere. De er organisert i kommunens område «helse og mestring».

Folkehelse

Kommuneoverlegene gir råd til helse- og omsorgstjenestene i kommunen og til andre tjenester med betydning for folkehelsen. Dette er for eksempel skoler, barnehager, vannforsyning og renovasjon.

Rådgivning fra kommuneoverlegene skal bidra til at befolkningen får forsvarlige og gode helsetjenester. Kommuneoverlegene skal bidra til hensynet til folkehelse ivaretas innenfor alle kommunens områder, og de tar del i kommunens dialog og samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Smittevern

Kommuneoverlegene har en viktig rolle innen smittevern. Dette omfatter blant annet overvåking av smittsomme sykdommer i kommunen, og håndtering når det er utbrudd av smittsomme sykdommer.

De er rådgivere og ta hånd om kommunens hasteansvar for miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Alvorlig psykisk sykdom

Hvis det er mistanke om at noen unndrar seg nødvendig helsehjelp på grunn av alvorlig psykisk sykdom, kan kommuneoverlegene fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. Legevakten kan også fatte slikt vedtak etter delegasjon.

Kontaktinformasjon