Fosterhjem og institusjoner

KORT FORTALT

  • Her finner du informasjon om hva et fosterhjem og en barneverninstitusjon er.
  • Informasjon og rettigheter for deg som bor i fosterhjem eller en barneverninstitusjon. 
  • Informasjon for deg som ønsker å bli fosterhjem.
  • Hva skjer ved omsorgsovertakelse. 
  • Muligheter etter at du har blitt 18 år.
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

 

Noen barn og ungdommer har behov for å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Hva er et fosterhjem?

Med fosterhjem menes private hjem som tar imot barn for en kortere eller lengre periode. Fosterhjemmet er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine.

Til fosterforeldre velges det personer som har særlig evne til å gi barn og ungdom et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet.

Ofte er fosterhjem trygge voksenpersoner som barnet fra før av kjenner, i sin familie eller nettverk.

Informasjon og rettigheter for deg som bor i fosterhjem

Informasjon til deg som vurderer å bli fosterhjem

Hva er en barneverninstitusjon?

Det finnes ulike typer institusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom som målgruppe. Barn som er under 12 år blir som regel flyttet til et fosterhjem.

Institusjoner tilbyr plass til ungdommer som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos foreldrene eller i et fosterhjem for en periode. Noen institusjoner spesialiserer seg på ungdommer med alvorlige atferdsutfordringer.

Informasjon om ulike barneverninstitusjoner

Informasjon og rettigheter for deg som bor på institusjon

Dette skjer ved omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten kan legge opp sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylkesnemnda) og fremme forslag om omsorgsovertagelse eller andre tiltak med kort eller lengre varighet uten samtykke dersom frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten ikke bidrar til gode nok omsorgsvilkår for barnet.

Barneverntjenesten kan flytte barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Barneverntjenesten kan flytte ungdom akutt dersom atferden til ungdommen setter ungdommens liv og helse i fare.

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som fatter tvangsvedtak etter barnevernloven om for eksempel omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda er partsnøytral og uavhengig. Alle parter får føre bevis, for eksempel vitner, og kan stille spørsmål til motpartens vitner. Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for det ordinære domstolsystemet.

Les mer om fylkesnemndene

Familieråd 

Et familieråd er et møte mellom din families private nettverk og for eksempel barnevernet. Målet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt din situasjon.

Familieråd gir deg og familien større innflytelse i din sak. Dere involveres aktivt i å finne gode løsninger for akkurat deg. Under kan du se filmer som forklarer hva familieråd er.

Familieråd - en film for barn:

Familieråd - en film for ungdom:

Ettervern etter at du har blitt 18 år

Hva skjer etter du har blitt 18 år? Filmen under forklarer hva familieråd og ettervern er, og mulighetene for deg etter fylte 18 år. 

Familieråd og ettervern - film for ungdom:

Filmene er laget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)