Brøyting og vintervedlikehold

Kort fortalt

 • Informasjon om brøyting og strøing
 • Barn og brøyting

Buss og sykkel blir prioritert

Kristiansand kommune prioriterer brøyting på bussveier og gang- og sykkelveier først. Brøyting av disse veiene starter normalt når det ligger mellom tre og fem centimeter snø.
Brøyting av boligveier begynner når snødybden er ca. 12 cm.

For å hjelpe brøytebilen fram, er det viktig at biler parkeres på privat grunn i størst mulig grad.
Dette er svært viktig i områder med smale boligveier.

Først gjennombrøyter Ingeniørvesenets mannskaper boligveiene. Det tar vanligvis 2-3 timer. Etter gjennombrøytingen brøytes det eventuelt én eller flere ganger til for å få lagt snøen godt ut til sidene.

Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe.
Da kan det ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes.
Boligveiene blir vanligvis først ryddet med plog før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.

Offentlige parkeringsplasser tas til sist. Her kan det være vanskelig for brøytemannskapet å komme til dersom det står parkerte biler på plassen. Vi ber om forståelse for dette. Det er kun offentlig skiltede parkeringsplasser som brøytes.

Strøing og salting

Det er stort sett bare bussrutene som saltes. Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov.

Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar.

Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier.
Ingeniørvesenet har satt ut cirka 200 kasser med strøsingel på spesielt vanskelige steder. Innbyggerne kan bruke singelen til å strø på offentlig vei.

Henvendelser om brøyting, strøing og salting

I ordinær arbeidstid kan du gi beskjed om vedlikehold av kommunale veier ved å sende en melding via vårt varslingssystem Meld fra.
Send inn melding via Meld fra her
Utenom arbeidstid kan du ringe Ingeniørvesenets vakttelefon på tlf. 38 02 93 63.
 
Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Barn og brøyting

Det er viktig å sikre barna når brøytebilen kommer.

Ingeniørvesenet brøyter cirka 110 kilometer med gang- og sykkelveier og gjør det de kan for at disse veiene skal være ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er brøytemannskapene nødt til å kjøre samtidig som barn er på vei til eller fra skole eller barnehage.

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn "rømmer" opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt.

Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han vil stoppe for å slippe barna forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper om hvor viktig dette er. Det er også viktig at barna bruker refleks og synbart tøy.

Aking
Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slik bruk. Hjelp heller barna med å finne trygge akeplasser.

Snøhuler
Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg trygge steder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys
Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med.

Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Ring innbyggertorget på 38 07 50 00, eller send oss en e-post.

Følg med på brøytekartet 

På kommunens brøytekart kan du følge brøytebilene: 

Brøytekart

Bidra til effektiv brøyting

Kraftig snøvær kan lamme trafikk og dermed hindre viktige samfunnsfunksjoner. Det er derfor veldig viktig at brøytemannskapene får gjort jobben sin uten unødvendige hindringer.
Vi som innbyggere kan bidra til det ved å hjelpe brøytemannskapene til å utføre sitt samfunnsnyttige arbeid mest mulig effektivt.

Vær obs på at

 • Parkerte biler i boligveier kan være til hinder for brøytemannskapene. Pass på å flytte bilen eller parker til så lite til hinder som mulig både før, under og etter brøyting.
  Parker med førersiden ut slik at du kan komme tett inntil brøytekanten
 • Avfallsdunkene kan hindre brøyting:
  Sett ikke dunkene ut i veien eller på fortau ved snøfall.
  Har du anledning - vent med å sette ut dunkene så nær tømmingstidspunkt som mulig.
  Allier deg gjerne med nabo som kan ta inn avfallsdunkene om du ikke er hjemme.
 • Brøytemannskapene har anledning til å legge snøen inn på privat eiendom og avkjørsler. Det er du selv som må fjerne denne.
 • Snø du skuffer fra egen grunn ikke kan legges på offentlig vei eller fortau.
 • Du er ansvarlig for å fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.
Gang- og sykkelveier

Både kommunen og Statens vegvesen prioriterer å rydde både bussveier og gang- og sykkelveier først. Noen ganger kommer det mye snø, kombinert med at det blåser mye. Da vil det være en periode der man ikke klarer å få full fremkommelighet både i bussveiene og på gang- og sykkelveiene. I slike tilfeller prioriteres bussveiene.
Både kommunen og Statens vegvesen jobber for at perioden skal være så kort som mulig, men innbyggerne må regne med at det kan være vanskelig å bruke gang- og sykkelveier like etter store snøfall.

Offentlige skiltede p-plasser i boligområder

Offentlig skiltede p-plasser i boligområdet vil bli brøytet, men ikke før veiene er ferdig ryddet og det har sluttet å snø. Det forutsetter selvfølgelig at det ikke står parkerte biler eller andre gjenstander på p-plassene.

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter.
Ingeniørvesenet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det er mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler.
Ingeniørvesenet følger her § 43 i veglova og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Brøyteskader 

Skade på gjerder og annet som oppstår i forbindelse med vintervedlikehold på kommunale veier, kan i enkelte tilfeller gi grunnlag for erstatning.

Erstatningskrav kan sendes til Kristiansand kommune på denne e-postadressen.

Det er normalt sett den som utfører vintervedlikeholdet som eventuelt blir ansvarlig for skaden.

Dersom kommunen har utført det aktuelle vintervedlikeholdet selv, vil kommunen ta stilling til erstatningskravet. Dersom det er en ekstern entreprenør som har utført vintervedlikeholdet, vil kommunen videreformidle kravet til entreprenøren, og be entreprenøren kontakte den som har meldt skaden. Skadeoppgjøret er i slike tilfeller et forhold mellom entreprenøren og den skadelidte.

Gratis brøytestikker

Har du en mur eller annet ut mot veien som kan være ekstra utsatt for skader under vintervedlikehold og brøyting,kan du hente gratis brøytestikker på følgende steder:

 • Kristiansand: Dalaneveien 39, utenfor porten.
 • Søgne: Salemsveien 24, utenfor porten
 • Songdalen: Trondstadveien på Nodeland, ta første avkjørsel til venstre og første bygg på venstre side.
Strøsingel til privat bruk

Du er velkommen til å hente en bøtte eller to med strøsingel hos ingeniørvesenet på følgende steder:

 • Kristiansand: Daleneveien 39 mellom kl 07.00 -14.30 i ukedagene. 
 • Søgne: Salemsveien 24 mellom kl 07.00 -14.30 i ukedagene. Sanden er i teltet.
 • Songdalen: Trondstadveien på Nodeland, ta første avkjørsel til venstre og første bygg på venstre side

Vi gjør oppmerksom på at strøsingelen inneholder salt.

Kan jeg dumpe snø i sjøen?

Det er lov å dumpe snø som ikke inneholder avfall i sjøen. Kristiansand kommune benytter inntil videre egen dumpeplass på Tangen.
Dette er vurdert til å være et velegnet sted og kan benyttes av private etter avtale med ingeniørvesenet.

Private kan avtale med leder for produksjonsfellestjenester Torfinn Jore i Ingeniørvesenet.
Kontakt Jore mandag-fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.

Dumping av snø andre plasser må alltid skje etter avtale med grunneier.

Kristiansand kommune har sammen med Statens vegvesen satt i gang et oppfølgingsprosjekt som vurderer miljømessig risiko ved dagens praksis med å dumpe snø fra sentrale bystrøk ut i sjøen. 

Snø som kjøres vekk fra sentrumsområdene er ikke helt fri for avfall og miljøgifter, men Kristiansand kommune og ingeniørvesenet bruker betydelige ressurser på å sørge for at minst mulig forurensing følger snøen over kaikanten. Forebyggende rydding og ekstra feiing er noen av tiltakene.

Om du ønsker å dumpe snø i sjøen, må du selv ta ansvar for en vurdering om snøen egner seg til det. Det kan være å utføre forebyggende rydding, undersøke avfallsmengder ved nedsmelting, prøvetaking osv.

 

Kontaktinformasjon