Klage på vedtak

Byggesak

Du kan klage på vedtak innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen.

Send klage på vedtaket

Eller til
Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Oppmåling

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Besøksadresse er Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65.

Marnar jordskifterett på nett

E-post til jordskifteretten