Formelle roller

Følgende har hatt formelle roller vedrørende eiendomsskatten.

Bystyret

Bystyret vedtar hvert år om det skal utskrives eiendomsskatt og bestemmer skattesatsen.

Bystyret i Kristiansand vedtok 15.12.2022 å skrive ut eiendomsskatt for Kristiansand kommune i 2023 i henhold til eiendomsskatteloven § 2 og § 3a.

Skattesatsen for 2023 er fastsatt til 2,1 promille og gjelder boliger/fritid, tomter og næringseiendommer.

For boliger og fritidseiendommer er det vedtatt en reduksjonsfaktor i taksten på 30 prosent.

Les eiendomsskatteloven her (ekstern lenke)

Sakkyndig nemnd (2019 – 2023)

Sakkyndig nemnd er oppnevnt av bystyret i Kristiansand kommune og følger valgperioden.

Sakkyndig nemnds oppgave er å vedta rammer og retningslinjer. Disse ligger til grunn for de foreslåtte takstene til firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS i omtakseringsprosjektet. Nemnda vurderer og vedtar takstene endelig.

Sakkyndig nemd er første instans for klagebehandling, dersom du klager på eiendomsskatten.

Sakkyndig nemnd ble oppnevnt av Fellesnemnda 18.06.2019 og stadfestet av bystyret 26.02.2020.

Sakkyndig nemnd består av:

 • (leder) Grete Kvelland Skaara
 • (nestleder) Johnny Greibesland
 • (medlem) Inger Skeie Hansen
 • (medlem) Aase Gerd Paulsen
 • (medlem) Jarle Johan Valsvik
 • (vara) Dag Øyulf Vige
 • (vara) Arild Birkenes
 • (vara) Svein Grødum
 • (vara) Linda Voreland
 • (vara) Oddny Olivia Kårtveit Omdal

Nemnda fastsetter med dette retningslinjer om den nærmere fremgangsmåten ved takseringen av eiendommer i Kristiansand kommune. Takseringsreglene skal sikre korrekte takstnivåer og likebehandling av skatteytere og er et nødvendig verktøy i nemndas arbeid.

Klagenemnd for eiendomsskatt (2019 – 2023)

Klagenemd for eiendomsskatt er utnevnt av bystyret i Kristiansand kommune og følger valgperioden. Klagenemdens oppgave er å behandle de klagene som har vært hos sakkyndig nemd og ikke fått medhold eventuelt delvis medhold der. Klagenemda vil foreta en totalvurdering av taksten på nytt. En totalvurdering kan resultere i at taksen økes, blir stående eller reduseres. Klagenemdas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Klagenemd for eiendomsskatt består av:

 • (leder) Vegard Kristian Møller Launes
 • (nestleder) Rune Kvevik
 • (medlem) Bjørg Stray
 • (medlem) Bjarne Berntsen Lieng
 • (medlem) Marianne Myrene
 • (vara) Kjersti Claudine Javenes
 • (vara) Carl Petter Benestad
 • (vara) Alf Albert
 • (vara) Arne Sigmund Topstad
 • (vara) Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen

Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontoret er en del av kommunens administrasjon ved plan og bygg, geodata avdeling for eiendomsskatt.

I omtakseringsperioden har eiendomsskattekontoret bistått takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS og sakkyndig nemnd med praktiske og administrative oppgaver.

Eiendomsskattekontoret har også deltatt på sakkyndig nemnds møter. Kontoret har ikke deltatt i selve takseringsarbeidet, eller hatt stemmerett på nemndas møter.

Når ikke det foretas omtaksering i kommunen er eiendomsskattekontorets oppgaver å:

 • ajourholde oversikt over skatteobjekter
 • foreta årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og  fastsatte rammer og retningslinjer
 • utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over nye og endrede skatteobjekter fra kommunens bygningsmyndigheter.
 • sørge for at det blir foretatt taksering av nye og endrede skatteobjekter.
 • være sekretariat for sakkyndig nemnd og klagenemnd, og utarbeider saker til behandling, samt ekspedere vedtak.

Takseringsfirmaet: Verditaksering Kjell Larsen AS

Takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS ble etter anbudsrunde valgt til å foreta omtakseringen av Kristiansand kommunes nær 55000 eiendommer. De har foretatt en utvendig besiktigelse / taksering av alle eiendommene i hele stor kommunen.

Se også "slik er taksten beregnet".

Les mer om Verditaksering Kjell Larsen AS på deres nettside (ekstern lenke)