Eiendomsskatt 2022

Kristiansand kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder.

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue. 

Bystyret vedtok 15.12.2021  å skrive ut eiendomsskatt for Kristiansand kommune i 2022 i henhold til eiendomsskattelovens § 2 og § 3a.

Skattesatsen settes til 2,1 promille for boliger, fritidsboliger, tomter og næringseiendommer.

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter i boliger og fritidsboliger i 2022. I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon.

Melding om takst og skatt for 2022

Vi sender ut melding om takst og skatt 2022 til de som har ny eller endret takst per 1. januar 2022. For alle som ikke har endringer i takst fremkommer skattegrunnlaget på faktura for kommunale avgifter.

Bakgrunn for ny taksering

Alle de tre kommunene som har slått seg sammen til Kristiansand kommune, hadde eiendomsskatt. 

Politikerne i fellesnemnda vedtok i januar 2019 at det skal være eiendomsskatt også i den nye kommunen.  

Fellesnemnda vedtok også at eiendomsskatten skal gjenspeile reelle verdiforskjeller i ulike deler av kommunen, og at forhold som standard og kvalitet skal vurderes. 

For å sikre at grunnlaget for eiendomsskatt blir så rettferdig som mulig, vedtok fellesnemnda at alle eiendommene i den nye kommunen skal takseres på nytt. 

Det er også et krav til at takstene som kommuner bruker for å beregne eiendomsskatt, skal oppdateres hvert 10. år. Forrige oppdateringer var i 2009 i Søgne, 2009 i Songdalen og 2011 i Kristiansand.

Den nye eiendomsskatten skal gjelde fra 2021. 

Lenker