Om oss

KORT FORTALT

  • Eiendom er Kristiansand kommunes faginstans med ansvaret for forvaltning av alle kommunale eiendommer.
  • Eiendom er organisert i tre avdelinger; Byggservice, bygg- og eiendomsavdelingen - prosjekt og bolig. 
  • Har ansvar for ca. 361 000 kvadratmeter formålsbygg (administrasjonslokaler, barnehager, skoler, helse- og sosialbygg, idrettsbygg og kulturbygg). Vi baserer driften i stor grad på inntekter fra kommunens mange utleiebygg.
  • Disponerer ca. 61 000 kvadratmeter utleiebygg. Ved utgangen av 2014 hadde Eiendom 227 ansatte fordelt på 202 årsverk.
  • Bystyret setter hvert år av penger til vedlikehold av mange av kommunens formålsbygg. Eiendom bruker pengene på den måten som sikrer at byggene er i god stand etter 30 år.

Eiendom

Bilde av eiendomsenhet

Eiendom er en enhet innen Kristiansand kommunes tekniske sektor. Til sammen behersker de 227 fast ansatte i enheten kjøp og salg av eiendommer, tilrettelegging for bolig- og næringsområder, renhold, administrasjon, vaktmestertjenester, vedlikehold, styring av energisparing i stor skala og prosjektering og byggeledelse av nye bygg.

For å løse oppgavene effektivt, med god kvalitet og til riktig pris, har Eiendom organisert seg i tre avdelinger; Bolig, Byggservice og Bygg og eiendomsforvaltning. Under her igjen er det ytterligere team- og soneinndeling.

Eiendom har også ansvar for all forvaltning, drift og utvikling av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Vi har ansvar for ca. 361 000 kvadratmeter formålsbygg (administrasjonslokaler, barnehager, skoler, helse- og sosialbygg, idrettsbygg og kulturbygg). Vi baserer driften i stor grad på inntekter fra kommunens mange utleiebygg.

Vi disponerer ca. 61 000 kvadratmeter utleiebygg. 

Bystyret setter hvert år av penger til vedlikehold av mange av kommunens formålsbygg. Eiendom bruker pengene på den måten som sikrer at byggene er i god stand etter 30 år.

Byggservice

Byggservice utfører renhold, vedlikehold og vaktmestertjenester og er den avdelingen i Eiendom som jobber tettest opp til kommunale bygg. Både vaktmestere og renholdspersonale er medarbeidere her. Byggerservice opererer som en konkurransedyktig leverandør innen sine tjenestefelt. I tillegg utvikler vi nye tjenesteområder som naturlig hører inn under vår kompetanse. De tjenester vi tilbyr kommunens øvrige sektorer er til salgs også for andre/eksterne kundegrupper.

Leder for Byggservice: Bård Erling Kvislabakken, tel. 415 59 510, epost

Leder renhold: Jan Heikki Maurstad, tel. 400 11 044, epost  

NB. Ved medling av feil/hendelser på bygg, benytt "Meld Fra" på kommunens hjemmeside

 

Bygg- og eiendomsavdelingen

Bygg- og eiendomsavdelingen , har ansvaret for å gjennomføre alle byggeprosjekter for å dekke kommunens behov for nybygg og ombygginger.

Byggeieransvaret er fordelt i henhold til byggkategori:

Byggeieransvaret
Byggkategori Forvaltere Telefonnr
Utleiebygg, Biblioteket, Gjestehavna  Erik Søderlind 908 66 848
Kristiansand Småbåthavner  Morten Nilsen 951 60 348
Barnehager/ Skoler øst for Otra   Stian Finsådal 952 80 421
Barnehager/ Skoler vest for Otra  Tiril Bjønnes 482 31 019

Kultur, idrett og Administrasjonsbygg

 Torstein Koveland 915 83 081
Helse og sosialbygg Erik Loland Vangsnes 901 38 846

Styrke og utfordring

Foto av Hans Christian Gram
Kristiansand Eiendom har ansvaret for all forvaltning av kommunens eiendommer. En slik megaoppgave krever spesialkompetanse på svært mange fagområder.

Den veldige bredden i fagområder er en styrke og nødvendighet for å forvalte eiendommene best mulig fra A til Å. Samtidig kan bredden og organiseringen være en snublestein i arbeidet for å skape en vi-følelse på tvers av fag og avdelinger.

– Det er bra med stolthet over eget fag. Men det er en utfordring at fokuset kan forbli på «min» arbeidsoppgave og «min» avdeling. Dermed kan det bli vanskelig å se helheten. I arbeidet med strategien vår er vi derfor opptatt av å dyrke forståelsen for fellesskapet og bygge en felles kultur for Kristiansand Eiendom, sier Hans-Christian Gram – eiendomssjef og leder for Kristiansand Eiendom.

Kristiansand Eiendom måler sitt arbeid mot verdiene samarbeid, respekt, ansvarlighet og resultatorientert. Det betyr blant annet evne og vilje til å arbeide sammen for og nå felles kjente mål, og til å dele og utnytte hverandres kompetanse.

Visjon

– Visjonen til Kristiansand Eiendom er «Vi gjør fellesskapet til en styrke». Alle i Kristiansand Eiendom gjør en viktig jobb, vi har like stor betydning, og vi er avhengige av hverandre. Det er kritisk viktig at vi får til denne fellesskapstenkningen, at vi alle tar ansvar og kjenner på eierskapet til alt Kristiansand Eiendom gjør. Føler du ikke ansvar, er det lettere ikke å ta jobben seriøst, sier Hans-Christian Gram.

Han forteller at Kristiansand Eiendom har brukt mye tid på å forankre verdiene i alle ledd i organisasjonen.

– Vi har også samlinger med jevne mellomrom hvor vi med forskjellig vinkling tydeliggjør viktigheten og effekten av å følge verdiene våre. I tillegg ligger det selvfølgelig et spesielt ansvar hos den enkelte leder å sette fokus på verdiene og synliggjøre helheten i deres kommunikasjon med den enkelte medarbeider, sier Hans-Christian Gram. Han mener bestemt at en tenking ut over eget fag gir gode ringvirkninger for tjenestene til innbyggerne, også ut over det Kristiansand Eiendom har ansvar for.

Trygg i gode bygg

For eksempel er det slik at gode prosjektløsninger gir gode bygg. Et godt bygg gjør vedlikehold og renhold enklere enn i et dårlig prosjektert bygg. Godt renhold og vedlikehold gjør at byggene holder seg bedre. Det bidrar til et godt inneklima på skolen, noe som igjen virker positivt inn på læring, trivsel og folkehelse. Da passer det godt at slagordet for Kristiansand Eiendoms virksomhet er Trygg i gode bygg.

– Hvilke konsekvenser får det dersom jeg ikke gjør en god jobb? Hva betyr det for andre at jeg gjør en god jobb? Det er slike sammenhenger det er viktig at vi alle ser. Vi er avhengig av hverandre for å gjøre en god og viktig jobb i kommunens tjenesteproduksjon slik at alle våre brukere opplever at de er "trygg i gode bygg", sier eiendomssjefen.