Stort engasjement på Tangvall

Onsdag 12. februar gjennomførte formannskapet i Kristiansand sitt første dialogmøte. Om lag 60 innbyggere og representanter fra lag og foreninger møtte opp med stort engasjement.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

Innstilt på å lytte

– Vi er ikke her for å love masse penger eller drive politiske utspill, understreket Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland. Vi er primært her for å lytte.

Seks personer fra frivillige lag og organisasjoner var spesielt invitert til møtet for å holde et fem minutters innlegg. De hadde fått i oppdrag å snakke om hvordan det er å bo og leve i Søgne, hva folk er opptatt av, og hvilke aktiviteter som foregår i bygda. I etterkant av hvert innlegg var det mulighet for åpen dialog mellom publikum og politikere.

st12022020 6.jpg

Omlag 60 innbyggere hadde funnet veien til "formannskapssalen" i det tidligere rådhuset på Tanvall onsdag 12. fabruar for å delta på formannskapets dialogmøte. Møtet ble ledet av ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Svein Tybakken

Uenighet om 17. mai

Første kvinne ut var Ingrid Garmann fra Søgne Musikkorps. Hun understreket at hun var stolt av bygda si og det gode samarbeidet som hittil hadde vært med tidligere Søgne kommune, særlig i forbindelse med gjennomføring av 17. mai-arrangementet. Garmann hadde nylig fått beskjed på et møte at de frivillige heretter skulle få ansvaret for hele arrangementet, og at målet for Kristiansand var å samle alle i Kvadraturen.

st12022020 7.jpg

Ingrid Garmann fra Søgne musikkorps. Foto: Svein Tybakken

– Det er arrogant av Kristiansand kommune å skyve over et så stort arrangement på frivillige, fastslo Garmann.  

Mira Svartnes Thorsen, leder av 17. mai-komiteen understreket at det ikke var noe mål for kommunen å samle alle i Kvadraturen og la til at tidligere Søgne kommune har fått en koordinator fra kommunen som bistår med arrangementet i 2020, men at fra 2021 må både de og tidligere Songdalen kommune organisere 17. mai selv ved hjelp av frivillige, på lik linje med andre bydeler i den nye storkommunen.

Engasjert ungdom

Siri Heimdal Knudsen, representant for ungdommens bystyre, går i 10. klasse på Tangvall ungdomsskole. Hun etterlyste flere møteplasser for unge, ikke minst trengs det steder «å henge» for de som ikke er aktive i idrett eller religiøse aktiviteter. Selv tilbringer hun mange av sine fredagskvelder på omsorgssenteret der hun organiserer bingo for de eldre. På spørsmål fra salen om hva som må til for at Tangvall skal bli bedre, foreslo hun spillekvelder med sjakk og ludo, gjerne i regi av kommunen. Heimdal understreket at aktuelle kanaler for å nå ungdom kunne være sosiale medier og plakater på skolen.  

Kunst i ny kommune

st12022020 4.jpg

Jarle Valsvik fra Søgne kunstlag var opptatt av de uutnyttede mulighetene på Søgne gamle prestegård. Foto: Svein Tybakken

Jarle Valsvik fra Søgne kunstlag hadde steppet inn for Marianne Kjelleberg. Han var opptatt av bedre utnyttelse av Søgne gamle prestegård. – All ære til dem som fikk berget stedet, sa han.

På spørsmål om hvor mange medlemmer de hadde i Kunstlaget var svaret 70, at de blir eldre og at det er vanskelig å rekruttere ungdom. Til tross for økende snittalder har foreningen lagt vekt på å legge til rette for kunstutstillinger, særlig ved å bistå unge kunstnere, og de har invitert 8. klassinger i bygda til å stille ut sammen med en profesjonell kunstner.

Kystkvinner

st12022020 8.jpg

Sigrun Sæther (KrF) er politiker fra Søgne og skrøt vedlig av innlegget fra Kystkvinnelaget. – Dere er få, men gjør en fantastisk fin jobb, sa Sæther. Foto: Svein Tybakken

Kystkvinnelaget var opptatt av kulturbæring og dokumentasjon av livet som kystkvinner. De kunne skilte med egen bok og selvfinansiert bakerovn som skal benyttes i bygdemuseet i Søgne. Foreningen var representert ved Kari Brunvatne Kleivset. Hun er rektor på Søgne videregående skole.

– Vi har stor tro på steder der man kan utvikle praktiske ferdigheter og gjøre noe sammen, og vi er opptatt av at frivilligheten får gode forhold, sa Brunvatne Kleivset, som understreket at de var veldig godt fornøyd med frivillighetssentralen som nå har flyttet inn i kommunehuset.

Åpent hus

Arbeidet «Åpent hus» driver et omfattende integreringsarbeid for kvinner og barn med innvandrerbakgrunn. De bistår blant annet med leksehjelp, norsktrening og svømmekurs. I tillegg har de sosiale aktiviteter, sykkelverksted og snekkerbod.

– Vi håper at Åpent hus kan fortsette å drive. Vi er blitt en stor familie og kan hjelpe våre nye landsmenn med mye praktisk, sa leder for Åpent hus, Anne Torild Grimestad.

Aktivt idrettslag

Jon Fjeld fra Søgne idrettsråd representerer hele 4000 medlemmer:

– Cirka 50 prosent av medlemmene våre er under 20 år, men vi har også gode tilbud til de over 70. Eldstemann er 89, sa Fjeld.  – Vi har vært en egen kommune i mange år og det har vært enkelt å starte opp idretter. De tre største aktivitetene er turn, fotball og ridning.

Han slo fast at folk i Søgne er opptatt av Tangvall-utbyggingen og bekymret for om de mister treningstidene og hallplass i ny kommune.

Engasjert publikum

Etter at de fem inviterte foredragsholderne var ferdig med det offisielle programmet var det flere i salen som hadde noe på hjertet. Langenes arbeidskirke var opptatt av å komme inn på neste års budsjett. Ove Pettersen, pensjonert fisker fra Langenes, var bekymret for økt eiendomsskatt og pensjonist og tidligere politiker Bjørg Bjørsvik etterlyste sykehjemsplasser og et rom å være med pårørende når døden nærmet seg.

Peder Johan Pedersen fra Grønt nettverk appellerte til politikerne om å bruke plan- og bygningsloven for å redusere forbruk av natur og forbruk generelt. Vidar Skåland fra Søgne og Greipstad sparebank forklarte litt om bankens rolle som partner og støttespiller sammen med frivillige og kommunen. En representant fra idretten poengterte at møtetidspunktet (kl. 0900 – 1130) ikke var egnet for å få med lag og foreninger, og slo fast at det er viktig for innbyggerne med gratis tilgang til gymsal og at ting må være tilrettelagt for frivillige.

Kort vei

Varaordfører Erik Rostoft avrundet dialogmøtet og politikerne klappet for publikum. Han slo fast at «ingen skal være utkanter i ny kommune» og «alle skal være like viktige» før han la til at «det er kort vei ned til Kvadraturen om dere brenner inne med en ide før neste folkemøte.

Bedre kjent

– Hensikten med møtene er at våre folkevalgte skal bli bedre kjent i det enkelte området i den nye kommunen vår og få et bedre grunnlag for å fatte beslutninger når de får saker til behandling, sier direktør for kultur og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell.  

16 dialogmøter i år

Formannskapet i Kristiansand bystyre består av 15 politikere og de legger opp til 16 dialogmøter på forskjellige lokasjoner i løpet av 2020. Neste møte finner sted 4. mars på Nodeland i det som tidligere var Songdalen rådhus. En mer detaljert oversikt finner du på kommunens nettside for dialogmøter.

Kom med innspill her

Politisk sekretariats referat

Dialogmøte 12.02.200, kommunestyrealen Tanvall.

Velkommen og orientering om dialogmøtene ved ordfører Jan Oddvar Skisland 

Innlegg: 

Ingrid Garmann - frivillighet/leder Søgne musikkorps

 • Stolthet i kommunen
 • Koselig og akkurat passe stor bygd.
 • Voksenkorps og 17. mai
 • Gratis og greie øvingslokaler i Søgne gamle prestegård, fått god behandling fra søgne kommune
 • Korpset har stilt opp gratis og på kort varsle for Søgne kommune
 • Har også private sponsorer
 • Deltatt på arrangementsmøte for 17. mai i Søgne
 • Tidligere har organisasjoner, frivillige, kommunen og politikere har stått for arrangementet
 • Kommunen sa at alt skal etter hvert samles i byen, kommer til å komme sterke reaksjoner fra folk i Søgne
 • En overgangsperiode med tanke på gjennomføring og økonomi, koordinator er på plass
 • Voksenkorps og skolekorps har travel dag fra kl. 7 – 19

Deretter kommentarer, innspill, dialog.

 • Konsekvenser ved sentralisering av 17 mai feiringen.
 • 17. mai i Søgne arrangeres som de andre bydelene i Kristiansand som ikke feirer i sentrum, som Vågsbygd og Randesund.
 • Ikke meningen at 17. mai i Søgne skal legges ned.
 • Ikke et mål og samle alt i kvadraturen.
 • Formannskapet tar gjenre imot henvendelser og imøteser gjerne en politisk sak.

Siri Heimdal Knudsen - repr. ungdommens bystyre

 • Elev i 10. klasse på Tangvall skole
 • Deltar på bystyremøter i regi av ungdommens bystyre
 • Søgne ligger sentralt, kort tid med buss til kvadraturen
 • Elsker våren og sommeren i Søgne, mer rolig om vinteren
 • Håndballtrening og Open mind og garasjen
 • Noen ungdommer faller utenfor, unge og eldre bør bli bedre på å inkludere de som faller utenfor. Det bør gis en tilbud til de også.
 • Alle kjenner alle i søgne
 • Arrangerer bingo og annet for de eldre som ikke har familie.
 • Alle kan bli bedre.
 • Ønsker flere møteplasser også ikke religiøse, der alle kan henge og møtes. Spillkveld eller andre aktiviteter.

Kommentarer og spørsmål.

 • Søgne kystlag prøver å rekruttere nye medlemmer, sjøspeider. Skal man rekruttere ungdom må man benytte plakat på skolen, facebook og snapchat.
 • Det store skoleprosjektet på Tangvall – inneholder lokaler for fritidsklubb.
 • Det er planer om å starte opp en gruppe i regi av KUP

Jarle Valsvik - repr. Søgne kunstlag

 • Utstilling «helt konge»
 • Søgne gamle prestegård en stiftelse i 1995,
 • diskusjonen i bygda – var hva skal vi gjøre med Søgne gamle prestegård.
 • Søgne kunstlag var en av de som ønsket å beholde prestegården.
 • Det ble holdt utstillinger der, først i bolighuset, så ble fjøset satt i stand, låven etter hvert også. Har nå hatt 20 år som kommunal møteplass.
 • Kunstlaget har hatt et godt samarbeid med Søgne gamle prestegård – håper at det kan fortsette med like frie tøyler som det har vært.
 • Formålet er å vise kunst slik at befolkningen skal få interesse for kunst og kunsthåndverk.
 • Kunstlaget er ansvarlig for Sol skulpturen i rundkjøringen og hodene på Høllesandene
 • Foreslår en fri buss som regelmessig kan kjøre i et 8 tall i bygde for å samle folk, kan spare mye foreldrekjøring og vil binde sammen bygda.
 • Lokalet på Søgne gamle prestegård kan brukes mer, men må ha en gang og sykkelvei og bru.
 • Kunstlagets medlemmer blir færre og de blir eldre, i år 70 medlemmer.

Innspill og kommentarer

 • Søgne gamle prestegård – stor verdi
 • Kunstlaget markerer seg i Søgne –Ikke aktuelt nå med et samarbeid med de andre kunstforeningene i Kristiansand

Kari Brunvatne Kleivset - repr. kystkvinneforeningen

 • Liten forening med tanke på medlemstall, kun 5 medlemmer.
 • Kort om historikk, samlet kunnskap og historien om hvordan man levde i kystkommuner og Søgne spesielt. Skrev boka «I bestemors fotspor».
 • Arbeidet viste at kvinnene hadde et sort ansvar, drev kombinasjonsbruk og drev gård og hjem mens mennene var ute på fiske.
 • I dag har man også ansvar men på en annen måte og det er nødvendig med sosiale arenaer – gjerne gjøre noe praktisk sammen.
 • Salg av boka gav et overskudd og det bidrar til en gammel bakerovn på Søgne gamle prestegård som skal være i aktivt bruk i et bruksmuseum, og videreføre et gammelt håndverk.
 • Bør ta i bruk kommunens gamle lokaler, frivilligheten må få gode forhold og det er nødvendig med et støtteapparat, savner mer informasjon om hvordan frivilligheten skal og kan bidra.
 • Lavterskel er kjempeviktig, ungdom trenger voksne men voksne trenger også ungdom, må ha arenaer der alle kan være sammen, trivselsfaktor som gjør at folk har lyst til å være der, arena hvor mangfoldet kan ivaretas.
 • Frivilligheten må få egnede lokaler og det må legges til rette. Frivillighetssentral og innbyggertorv.

Anne Torild Grimestad - repr. Åpent hus - "Vi gjør livet sammen". Integreringsarbeid blant våre nye landsmenn

 • Tilbud spesielt kvinnene, flinke på samarbeid med andre som driver språkopplæring.
 • Ønsket å skape nye møteplasser for de som ikke hadde sted å være, kvinner og barn på dagtid og alle på kveldstid.
 • Åpent hus religiøs uavhengig.
 • Aktivitetstilbud 3 dager i uka for kvinner og barn fra kl. 11.00, leksehjelp på kveldstid mange frivillige som hjelper, trafikkopplæring og øvelseskjøring, svømmekurs 12 timer kurs, 40 damer har deltatt, sosiale aktiviteter med mat og dans, sykkelverksted.
 • Fokusområder – undervisning i språk, sosialt fellesskap, mestring, fysisk og psykisk helse, økonomisk lettelse, praktisk hjelp.
 • Kompetanse – 40 frivillige som er med - med stor kompetanse

Jon Fjeld - leder Søgne idrettsråd

 • Fantastisk bra i søgne, organisasjoner som legger opp til aktivitet også i samarbeid med kommunen.
 • Flott skiområde, når det er snø.
 • Stisystem tilrettelagt, bruksveier, mange muligheter til å drive friluftsliv i Søgne.
 • Viktig at man fortsetter å ta vare på disse mulighetene. Mange uorganiserte grupper, mange turgrupper.
 • Gymsaler og idrettshaller stilles til fri bruk for private grupper.
 • 2 treningssentre også.
 • Hva er folk opptatt av:
  Tangvall utbyggingen,
  uoversiktlig alle blir kanalisert inn i Kristiansand by,
  usikkerhet om man får fortsatt får treningstid,
  Søgne fotballag, usikkerhet om de har klubbhus og om de har treningsbaner,
  vi må ha hjelp til å fjerne sikkerheten i overgangsperioden.
 • Idretten i søgne har 4000 medlemmer inkl. skytterlaget og jeger og fisk, 20-25 klubber, 50% av medlemmene er under 25 år, godt tilbud også til de over 70 med tre trimgrupper.
 • Tilrettelagt for barneidrett og aktivitetstilbud fordeles utover ukedagene.
 • Tilbud om 20 forskjellige idretter i søgne.
 • De tre største aktivitetene er turn, fotball og riding.
 • Søgne dykkerklubb er viktig.
 • Gjerne hatt en isflate og har fortsatt svømmehalltomt.

Frie innlegg fra salen:

Langenes arbeidskirke - Kommunen må ta økonomisk ansvar for drift og vedlikehold. Det er søkt om midler. Bystyret har bedt om en sak gjennom et verbalforslag.

Kommunesammenslåing hvordan kunne det gå så galt. K5 ble ikke noe av – k3 ble oppfunnet. Prosessen. Bor på Langenes og har drevet med fiske i 64 år. Eiendomsskatt, omtaksering. Næringseiendommer. Vil dere med god samvittighet beskatte urbefolkningen så høyt at de må forlate sine hjem.

Frivillig arbeid blant eldre og eldre med funksjonshemming. Denne gruppe kommer aldri til orde og har ingen stemme. Eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, Søgne kommune har en eldre befolkning. Hva vil dere gjøre for at vi skal klare å bo livet ut i eget hjem?

Vi vil trenge sykehjemsplasser, ikke omsorgsboliger. De eldre har gitt opp politikerne og legger til rette for egen alderdom selv. De som bor i omsorgsboliger skulle egentlig ha vært på sykehjem. Svømmehall er noe som alle kan bruke både unge og gamle. Trenger sykehjemsplass og også et sted å være når døden er nær.

Grønt nettverk i Søgne, grønne verdier, naturmangfold og natur, bondelaget, naturvernforbundet. Sjokkert over forbruket av natur i Kristiansand og Søgne. Passe på hus på Monsøya, de er fredet, dette må forvaltes av kommunen, husene gjenbrukes, ønsker et informasjonssted i Ny-Hellesund. Foreningen har 140 medlemmer.

Søgne og Greipstad sparebank – gir tilskudd tilbake til bygda av overskuddet. Langt og godt forhold til lag i Søgne, Greipstad og Songdalen og Søgne kommune, har en triggerrolle. Ønsker et godt og konstruktivt samspill med Kristiansand kommune og vil spille en rolle i lokalmiljøet.

Dårlig tidspunkt hvis man ønsker at bredden skal delta. Sprengt på kapasitet i forhold til hall tid, god dialog med kommunene i forhold til treningstid. Spre aktiviteten utover uka slik at alle aktiviteter ikke er på f.eks tirsdag, håper at dette kan fortsette så barn kan finne den idretten de trives med.

Torbjørn urfjell - Idrett og innbyggerdialog hører inn under kulturutvalget, det skal være temamøter 4. mars og 6. mai.

Oppsummering ved ordførerne, takk for stort oppmøte.. Kristiansand kommune er det viktig å involvere innbyggerne og vi ønsker tilbakemelding fra innbyggere.

Si din mening om dagens møte åpne kristiansand.kommune.no/dialog Avslutt undersøkelsen ved å klikke på Send