200 fulgte digitalt dialogmøte

13.  januar gjennomførte formannskapet sitt andre dialogmøte i Søgne. På grunn av koronasituasjonen ble møtet direktesendt via Facebook og Teams. Drøyt 200 fulgte møtet.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

Dialogmøte Søgne 13012021 5 small.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland i kommunestyresalen i det tidligere rådhuset på Tangvall omgitt av kameraer og tv-teknologi. Han ledet det digitale dialogmøtet fram til pause. Deretter overtok varaordfører Erik Rostoft. Foto: Svein Tybakken

Bydelsfond

Programmet for dagen var satt sammen av interimsstyret for Søgne bydelsråd som er under planlegging. Før lederen, Ronny Myrene, slapp til med første innlegg, gikk ordfører Jan Oddvar Skisland gjennom investeringsprosjekter for Søgne. Det største prosjektet er nytt skolesenter og stadion på Tangvall. Til sommeren vil nytt dagsenter og omsorgsboliger være fullført. Det gjøres mange oppgraderinger i turløyper og friluftsområder. 

Ordfører leste også opp fra listen over innspill som kom fram i forbindelse med det første dialogmøtet i Søgne 12. februar i fjor. Mange innspill er fulgt opp av administrasjonen, mens noen fortsatt blir undersøkt.

Til slutt orienterte ordføreren om bydelsfondet. Dette skal brukes til å oppgradere uteområder i bydelene i Kristiansand. Bydelsråd og velforeninger kan søke som støtte.

Se hele dialogmøtet (Vimeo)

Ronny Myrene holdt et engasjert innlegg om arbeidet med å få etablert Søgne bydelsråd.  Det er allerede gjennomført flere møter.  Planen er at rådet skal være etablert til sommeren. Myrene poengterte flere ganger at rådets formål var å gjøre det beste for innbyggerne i Søgne. Bydelsfondet vil gjøre arbeidet i rådet interessant, og rådets fungerende leder oppfordret ildsjeler til å melde seg når rådet formelt skal velges.

Dialogmøte Søgne 13012021 4 small.jpg

På grunn av smittevernreglene var innledere plassert i tilstøtende møterom. Her sitter fra venstre Jo Salamah Hammersvold Bougharyoun, Lilly Heimdal Knutsen og rektor Jarle Langeland sammen med politisk rådgiver Kenneth Mørk (bakerst). Foto: Svein Tybakken

Godt læringsmiljø

Det er viktig at ungdommene har en stemme på dialogmøtene, og denne gangen var det Lilly Heimdal Knutsen fra Tangvall ungdomsskole og Jo Salamah Hammersvold Bougharyoun fra Tinntjønn skole som fikk slippe til.  Begge fortalte engasjert om gode skoler og fordelen med å være små klasser. De opplever godt læringsmiljø og lærere som bryr seg om sine elever.

Jo Bougharayoun savnet et litt gøyere fritidstilbud, gjerne med skatepark og fritidsverksted.  Han etterlyste et bedre busstilbud for de som bor i utkantene av Søgne. Lilly Heimdal Knutsen utrykte stolthet over Søgne som Norges fineste sommersted, men hun savnet noe bedre vedlikehold på strender.   

Den norske kirke i Søgne var representert ved sogneprest Birte Ester Løvåsen.  Hun fortalte om mangfoldet i det arbeidet kirken driver, både for unge og eldre.  Etter sammenslåingen med Kristiansand har Søgne blitt en del av kirkens ungdomsprogram som er et tilbud til sårbare grupper.  Etter spørsmål fra ordføreren, fikk hun formidlet betydningen av Langenes kirke.  De to andre kirkebyggene egner seg ikke for annet enn gudstjenester, men Langenes kirke var tilrettelagt for mange ulike aktiviteter.

Dialogmøte Søgne 13012021 3 small.jpg

I det andre tilstøtende møterommet satt fra venstre og rundt bordet Gunnar Pedersen, Torvald Hellum, Monica Skårmo Thomassen, Oddbjørn Eikestøl  og Hege Stoltenberg. Foto: Svein Tybakken

Aktivt ungdomslag

Monica Skårmo Thomassen er styreleder i Søgne ungdomslag. Ungdomslaget eier Heimklang, som er navnet på det huset som er samlingspunkt for en imponerende mengde aktiviteter. Her driver den frilynte foreningen rusfrie aktiviteter for alle aldersgrupper, alt i frivillig regi. Lokalene er ikke bare tilgjengelige for ungdomslagets egne medlemmer.  Her er alle velkomne og 90 prosent av arrangementene er helt åpne. Styrelederen var derfor ikke helt fornøyd med at den offentlige støtten baserte seg på medlemstall og ikke deltakere og antall arrangementer.

Oddbjørn Eikestøl snakket om Søgne i et historisk perspektiv fra funnet av Sol, Norges eldste menneske fra år 9600 f.Kr. og fram til kommunesammenslåingen i 2020.  Etterpå fortalte Torvald Hellum om arbeidet med å gi ut Søgnes historie i to bind.

Utvikling på Tangvall

Tom Arne Aamodt, som er grunnlegger og leder av Murisør, fortalte om planene for å utvikle Tangvall.  For å styrke Tangvall som handelssenter arbeider han med prosjektet som er kalt Tangvall Arena. Hans mål er at dette skal bli Tangvalls nye storstue.  Han orienterte om prosessen som går i to trinn fram mot 2025.  Planen er 30 butikker, kontorarbeidsplasser for 200 personer og totalt 75 nye leiligheter.

Gunnar Pedersen er leder for Søgne Handelsforening som har 36 medlemsbedrifter med i alt 150 arbeidsplasser. Handelsforeningen har ansvar for arrangement og koordinerer samarbeidet mellom medlemmene. Pedersen forventer et godt samarbeid med kommunen, og nevnte spesielt ønsket om fortsatt gratis parkering på Tangvall og at de får bruke torvplassen etter behov.

XR – visuell kommunikasjon var representert ved Hege Stoltenberg. Hun fortalte om en virksomhet som er totalleverandør av profileringsprodukter, og som har flere store kunder over hele landet. 

Dialogmøte Søgne 13012021 2 smal.jpg

Initiativtaker til Facebookgruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», Sigurd Berg Aasen, var tilstede både på Teams først og så fysisk. Han satt nemlig siste halvannen time av sin ti dagers korona-karantene i starten av dialogmøtet. Bak ham sitter sogneprest Birte Ester Løvåsen. Foto: Svein Tybakken

«Feil beslutningsgrunnlag»

Motstandere av kommunesammenslåingen fikk også slippe til.  Sigurd Berg Aasen er initiativtaker til Facebookgruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Formannskapet fikk høre hans gjennomgang av beslutningsprosessen fra de lokale folkeavstemmingene og fram til Stortingets vedtak. Aasens hovedpoeng var at Stortinget fattet beslutningen om sammenslåing på feil grunnlag. Vedtaket i Songdalen forutsatte at Søgne også gikk inn for sammenslåing, men kommunestyret i Søgne gikk imot. Derfor ble det misvisende at Stortinget fikk informasjon om «to ja og ett nei».

Etter en pause ble det anledning for seerne på Facebook og Teams å stille spørsmål.

Politisk Agenda (se protokoll fra formannskapets møte 13. januar)

Skjema for innspill til dialogmøtene

Mer om dialogmøtene

Dialogmøte Søgne 13012021 1 small.jpg

Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr og politisk rådgiver Kenneth Mørk (nærmest kamera) svarte på Facebook og gjenga spørsmålene fra seerne til ordfører og formannskapet i dialogmøtet. Ved veggen sitter utbygger Tom Arne Aamodt og til venstre for Engemyr sitter leder for demokratiordninger i Kristiansand kommune, Hallvard Auestad. Foto: Svein Tybakken