Kriminalitetsforebygging

Kristiansand kommune har et bredt og tydelig fokus på forebygging av kriminalitet. De siste årene har vi hatt en markant nedgang i kriminalitet hos barn og unge.

Kriminalitetsforebyggende koordinator

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politistasjonssjef Ole Hortemo.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politistasjonssjef Ole Hortemo.

Kommunen har en egen koordinator som på et overordnet nivå legger til rette for at det tas hensyn til kriminalitetsforebyggende faktorer i alle kommunens aktiviteter. Arbeidet skjer i tett samhandling med politiet og er rettet inn mot alle aldersgrupper. I tillegg har kommunen et eget kriminalitetsforebyggende team lokalisert sammen med forebyggende politi. Dette teamet følger opp ungdommer, skoler og miljøer som har utfordringer knyttet til kriminalitet.

"Fra problem til mulighet"

Universitetet i Agder og Kristiansand kommune har samarbeidet om et prosjekt og evaluering av kommunens tiltak for å bistå særlig utsatte barn og unge i kommunen. (2017 - 2018).  Rapporten har tittel "Fra problem til mulighet".

Rapporten "Fra problem til mulighet"

Fra presentasjon av rapporten.

Kriminalitetsforebyggende plan 2016-2020

Kristiansand kommune har vedtatt Kriminalitetsforebyggende plan 2016-2020 – Sammen om en tryggere hverdag. Tittelen på planen er også en visjon. Kristiansand er en by der private aktører, innbyggere, næringsliv og det offentlige står sammen om å skape gode og trygge rammer for alle. Planen er et styringsverktøy og strategidokument som danner et viktig grunnlag for utarbeidelsen av konkrete tiltaksplaner og tverrfaglige planer i både kommunen og politietaten.

Planen har følgende syv innsatsområder:

  • Barne- og ungdomskriminalitet
  • Vold i nære relasjoner
  • Vold i det offentlige rom
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Hverdagskriminalitet
  • Prostitusjon og menneskehandel

Veiledere

Veilederne som er produsert i tilknytning til planen for kriminalitetsforebygging.Kristiansand kommune har laget to veiledere knyttet til planen for kriminalitetsforebygging. Veilederen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme ble vedtatt av bystyret i Kristiansand i 2015. Les mer om arbeidet med veilederen. English version

Vold i nære relasjoner

Veilederen for avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner ble vedtatt av politikerne i desember 2016. Den omfatter vold i nære relasjoner med særskilt fokus på vold i parforhold, vold mot barn, vold mot eldre, vold mot mennesker med funksjonsnedsettelser og æresrelatert vold. Veilederen bygger videre på et prosjekt Kristiansand kommune har hatt med fokus på å ta egen uro på alvor og samhandle med bakgrunn i denne på tvers av fagområder. Denne veilederen gir en kort innføring i hva vold er. Den beskriver også mulige første steg ved mistanke om, eller avdekking av vold.

Veileder Vold i nære relasjoner på norsk

Veileder Vold i nære relasjoner på engelsk

Veileder Vold i nære relasjoner på arabisk

Veileder Vold i nære relasjoner på tigrinja

Samarbeid med mange aktører

Det kriminalitetsforebyggende arbeid krever et tett samarbeid med en rekke kommunale og statlige aktører, frivillig organisasjoner, næringslivet – og sivilsamfunnet for øvrig.  Kommunen er derfor opptatt av å legge til rette for fortsatt godt samarbeid for å komme i inngrep med ulike type utfordringer knyttet til kriminalitet.

Samarbeid med politiet

En av de viktigste samarbeidspartnere til kommunen i forbindelse med kriminalitetsforebygging er politiet. Kommunen samarbeider daglig med politiet både på individ nivå og på systemnivå.

Samarbeidet mellom politi og kommunen er omtalt i politirådsavtalen.

Trendrapporten

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand.

Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er gjort i samarbeid mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Trendrapport 2018

Trendrapport 2017

Trendrapport 2016

Trendrapport 2015

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Dinutvei

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Konferanse – ungdom på institusjon

Nyttige lenker

Sluttrapporten på SNU prosjektet
Prostitusjonsrapporten