Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanlegg

Renseanlegget på Bredalsholmen skal legges ned og ny pumpestasjon bygges ved anlegget. Pumpestasjonen skal overføre avløpsvannet til Odderøya renseanlegg via sjøledning.

Renseanlegget på Bredalsholmen håndterer i dag avløpsvannet fra Vågsbygd og Flekkerøy. Dette avløpsvannet skal nå pumpes fra Bredalsholmen til Odderøya renseanlegg. For å overføre avløpsvannet skal det legges en sjøledning fra Bredalsholmen til Odderøya.

Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanlegg

Skissen viser hvor den nye pumpestasjonen skal bygges i forlengelse av det eksisterende bygget.

Dagens renseanlegg utvides med et tilbygg i betong på byggets vestside. Tilbygget får en grunnflate på 200 m2 og bygges i to etasjer. Utvendig utforming tilpasses det eksisterende bygget.

Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanlegg

Fasadetegninger.

Utvidelsen innebærer noe terrengendring og utfylling i sjø. Dette både for å beskytte rørføringer og for å beholde turveien foran bygget.

Stasjonen skal ha kapasitet på 600 liter i sekundet for regnvannspumper (to pumper) og cirka 275 liter i sekundet for normalvannspumper (to pumper).

Bredalsholmen pumpestasjon blir også klargjort og tilrettelagt for en ev. overføring av Høllen renseanlegg.

PK entreprenør har vunnet totalentreprisen med å føre opp den nye pumpestasjonen.

Sjøledning Bredalsholmen til Odderøya

Arbeidet med den nye sjøledningen starter i andre halvdel av april 2022. Den nye avløpsledningen (dimensjon 710 mm) i sjøen tilknyttes den nye pumpestasjonen på Bredalsholmen. Ledningen legges på sjøbunnen med trasé som vist på tegning. Nærmest Odderøya vil ledningen de siste 100 meterne føres i borehull gjennom fjellgrunnen og inn til mottaksenhet i Odderøya renseanlegg.

Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanleggKartet viser hvor sjøledningen blir lagt.

Tilsvarende planlegges det noe frem i tid å etablere en ny pumpestasjon ved Lumber, som også skal pumpe avløpsvann frem til Odderøya renseanlegg. Som en del av dette tiltaket vil vi legge klar en ny sjøledning (dimensjon 315 mm) fra Lumber. Denne ledningen vil da ligge klar til påkobling når ny pumpestasjon er på plass. Også denne ledningen vil føres ut i sjøen og videre frem til parallelt borehull i grunnen de siste meterne inn til Odderøya renseanlegg.

Slep med sjøledninger

Første slep med sjøledninger ankommer Kristiansand tirsdag 26. april. De vil bli tauet opp Otra til Ytre Sødal for å bli satt sammen til en lengre ledning, og betonglodd blir satt på.

Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanlegg

Illustrasjonen viser sjøledningene i Otra.

Sjøledningen blir deretter slept ut til Odderøya for å bli lagt på plass på sjøbunnen. Det vil være aktivitet i sjøen frem mot Sankthans.  Arbeider i sjøen starter opp igjen etter sommeren 2022. Siste del av sjøledningen vil bli lagt i 2023.

Forstyrrelser for båtfolket

Arbeidet med sjøledningene i Otra vil i ukedagene medføre noe begrenset framkommelighet i elva. Spesielt vil dette gjelde når vi jobber med å sette sammen lengdene. I helgene mener vi det vil være greie forhold for å gå ut og inn med båt på sidene av ledningene.

Når ledningene skal slepes ut i sjøen, til Odderøya og Bredalsholmen, vil det bli tatt hensyn til ferjetrafikken og mesteparten av dette arbeidet vil sannsynligvis foregå på natten.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Øyvind Eugen Pettersen
E-post: oyvindeugen.pettersen@kristiansand.kommune.no
Tlf. 90 73 56 06

Bredalsholmen

Besøksadresse:

bredalsholmen