Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvem kan søke?

For å få innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal to kriterier være innfridd:

 • Store vansker med å bevege deg over noen lengde
 • Søkeren har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor det ikke er mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Det er ikke behovet for å nytte motorvogn, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn.

Søke som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass.

Du kan dermed tildeles tillatelse som passasjer når søkeren ikke kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid. (Dette gjelder f.eks. når søkeren er sterkt psykisk utviklingshemmet, barn fra en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

Hvordan parkere med HC-kort?
 • på offentlige parkeringsplasser reservert forflytningshemmede
 • på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser uten at avgift betales
 • på parkeringsplasser med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid (unntak på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med p-tillatelse)
 • i boligsone
Ofte stilte spørsmål

Jeg kan ikke kjøre selv lengre. Kan jeg bruke kortet som passasjer?

Nei, kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om kort som passasjer, må du sende ny søknad.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse utenfor bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvorfor må jeg i søknaden oppgi adresser på steder hvor jeg skal parkere, hva jeg skal og hvor ofte jeg skal der?

Vi skal vurdere behovet ditt for parkeringslettelse. Normalt vil det derfor være behov for at du som søker gir informasjon om steder du har parkeringsbehov, adresse til parkeringsområdet, samt hvor ofte du besøker de aktuelle stedene. Opplysningene om dine behov og viktigheten av disse gir oss viktig informasjon for å treffe riktig beslutning, samtidig som det forenkler saksbehandlingen vår. 

Kan jeg parkere på HC-plass og følge passasjeren inn?

Av- og påstigning på HC-plass er tillatt. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn til bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Dersom passasjer har HC-kort trenger ikke fører å flytte bilen fra HC-plassen.

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på kortet ditt, må du søke på nytt før kortet går ut. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din som gjør at for eksempel parkeringsbehovet ditt kan ha endret seg, for eksempel fordi du har byttet bosted eller arbeidssted.
Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår.

Om tildelingen
 • Søknaden behandles av et utvalg med representanter fra henholdsvis Kristiansand kommune parkering, medisinsk sakkyndig, Handikapforbundet og politiet. 
 • Det er Kristiansand Kommune som fatter vedtak om tildeling av HC-kort. Tildeling skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.
 • Parkeringstillatelse innvilges først og fremst til de som i tillegg til nedsatt gangevne, har store problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller de som ofte er til behandling på sykehus eller andre steder.
 • Dersom de fleste av dine behov kan løses uten at du tildeles tillatelse vil du ikke få parkeringstillatelse. Hvis dine behov er begrenset til handling, vil de fleste kunne legge sine innkjøp til steder og tidspunkt der vanlig parkeringsplass er tilstrekkelig.
Før du søker

Tenk nøye gjennom følgende punkter før du søker

 • Hvor er det du har problemer med å parkere?
 • Hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, hør om du kan få dokumentasjon på dette.
Slik søker du

(Bruk nettleser Google Chrome)

Digitalt søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema for institusjon

Legeerklæringsskjema

Legg ved følgende dokumentasjon:

 1. Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
 2. Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde
Når blir søknaden min behandlet?

Datoer for behandlingsmøte og frister for innsending av dokumentasjon (forbehold om endringer):

Møte 18.08.2020                 Frist: 11.08.2020

Møte 16.09.2020                 Frist: 09.09.2020

Møte 15.10.2020                 Frist: 08.10.2020

Møte 18.11.2020                 Frist: 11.11.2020

Møte 17.12.2020                 Frist: 10.12.2020

Slik klager du

Etter forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede §3 har du rett til å klage.

 • Klagen må være skriftlig. Vi har ikke noe klageskjema, så klagen skrives som vanlig brev.
 • Det er viktig å få frem alle opplysninger som er vesentlige for saken.
  Eventuelle helseopplysninger som følger klagen må dokumenteres av lege.
 • Klagen sendes til Kristiansansand kommune, parkering, som forbereder saken og oversender den til kommunens klageutvalg. 
 • Utvalgets avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.
 • Den som klager vil få skriftlig informasjon om avgjørelsen når vedtaket er klart.

 

Lover og forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post