Ungdomstrinnet

Ungdomstrinnet, 8.trinn-10.trinn

Ungdomstrinnet

Oppvekst sin overordna målsetting er at alle barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse. I LK20 er det utarbeidet nye kompetansemål som vektlegger betydningen av folkehelse og livsmestring. Tema for hvert trinn er hentet fra LK20, og kompetansemålene knyttes til hvert tema (Kompetansemål LK20).

En skole med økende fokus på læring gjennom kropp, lek og bevegelse vil kunne føre til et bedre læringsmiljø og en økt helhetlig utvikling.
Dette vil bidra til å oppfylle kommuneplanens mål om å være en helsefremmende by og inngår i arbeidet med ny folkehelsestrategi.  

8.trinn

Tema:

Hvordan henger hjernen og kroppen sammen?

Eksempel:

 • Søvn
 • Tålegrense
 • Kommunikasjon
 • Bevegelse
 • Mat
 • Press og stress

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Samfunnsfag

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår* 
 • Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald  

KRLE

 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning* 
 • Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon  

Kroppsøving

 • Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 
 • Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 
 • Bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre 
 • Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader 

Norsk

 • Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med *som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

9.trinn

Tema:

Kropp, sex og grenser

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Naturfag

 • Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse 

KRLE

 • Gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn 

Samfunnsfag

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår* 
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar 
 • Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten 
 • Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett 

Kroppsøving

 • Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 

Norsk 

 • Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

10.trinn

Tema:

Rus og selvbilde

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Naturfag

 • Sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene 

Samfunnsfag

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår* 
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar 
 • Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten 

Kroppsøving

 • Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 

Norsk

 • Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken