Mellomtrinnet

Mellomtrinnet, 5.-7.trinn

Mellomtrinnet

Oppvekst sin overordna målsetting er at alle barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse. I LK20 er det utarbeidet nye kompetansemål som vektlegger betydningen av folkehelse og livsmestring. Tema for hvert trinn er hentet fra LK20, og kompetansemålene knyttes til hvert tema (Kompetansemål LK20).

En skole med økende fokus på læring gjennom kropp, lek og bevegelse vil kunne føre til et bedre læringsmiljø og en økt helhetlig utvikling.
Dette bidrar til å oppfylle kommuneplanens mål om å være en helsefremmende by og inngår i arbeidet med ny folkehelsestrategi.  

5.trinn

Tema 1 (T¹): 

"Jeg mener at...,Hva mener du?"

 • Kritisk tenkning
 • Etisk dilemma
 • Nettvett

Tema 2 (T²):

Kroppen min endres

 • Pubertet
 • Hvordan fungerer kroppen?

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Naturfag

 • Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet, T² 
 • Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen, T² 

Samfunnsfag

 • Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn, T¹ 
 • Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne, T²

Kroppsøving

 • Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar, T² 
 • Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre, T² 

Norsk

 • Reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier, T¹

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

 6.trinn

Tema:

Du og jeg og alle andre

 • Rasisme, diskriminering 
 • Alle er ulike 
 • Samarbeid, kommunikasjon, 
 • Kritisk tenkning 

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

KRLE

 • Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer  

Samfunnsfag

 • Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap 
 • Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 

Norsk

 • Utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

Kroppsøving

 • Forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine 

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

7.trinn

Tema:

 • Påvirkning og kritisk tenkning, eks:
  • Sosiale medier
  • Reklame 
  • Kroppspress 
  • Status, kommersielt press 
  • Pubertet 

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Samfunnsfag

 • Reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete   
 • Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser 

Norsk

 • Reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken