Trafikksikkerhet-fokus  i Tveit

Drangsholt og Grødum vel har fokus på trafikken gjennom Tveit-bygda. Velforeningens leder, Wenche Haukeland, beskrev en krevende situasjon hvor man må forholde seg til to kommuner, én fylkeskommune, og staten som eier Rv 41.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

 

Tveit - Haukeland.jpg

Leder Wenche Haukeland i Drangsholt og Grødum velforening på dialogmøtet for Tveit og Hamresanden som gikk digitalt fra Ve skole 19. mai. Foto: Raimond Oseland

Formannskapets dialogmøte for Hamresanden og Tveit ble sendt digitalt fra Ve skole onsdag 19. mai. Der var ikke andre til stede enn ordfører Jan Oddvar Skisland, lokale innleggsholdere samt et par-tre fra kommuneadministrasjonen. Møtet ble strømmet over kommunens Facebookside og Teams. Det var mulighet for å sende inn spørsmål under møtet. Se hele møtet på Facebook her.

Ulykkesrisiko

Gang på gang har Drangsholt og Grødum velforening fått avslag på søknader om fartsdempende tiltak som nedsatt trafikkgrense, fartsdumper og opphøyde gangfelt. Veien representerer en ulykkesrisiko der den går uten egen gang og sykkelvei og med smal veiskulder. Haukeland var klar over at veien ikke er kommunens ansvar, men håper på drahjelp fra kommunen overfor ansvarlig veimyndighet.

FAU på Ve skole har eget trafikkutvalg. Lena Juel, som er leder for utvalget, trakk fram fire viktige tema for utvalget:

1.      Mangel på trafikksikkerhet for myke trafikanter

2.      Kø som dannes når biler skal svinge av til Ve skole

3.      Manglende strøing på Dønnestad får konsekvenser for skoleskyss. Barn har blitt stående og vente på en buss som aldri kommer, og foreldre som har kommet tilfeldig forbi har tatt med seg barna

4.      Situasjoner hvor skolebusstilbudet svikter.

Og Lena Juel pekte på helt konkrete tiltak som kan løse utfordringene:

1.      Bygging av gang- og sykkelvei der dette ikke finnes.

2.      Rundkjøring ved Ve skole

3.      Bedre rutiner slik at det strøs før skolebussen kjører de få dagene det er glatte veier.

4.      AKT må lage rutiner slik at skoleskyssen blir forutsigbar.

Hjelp til velforeningene

Men først ut av innlederne på dialogmøtet på Ve skole var Hamre vel og nestleder Lars Otto Sannes.  Han fortalte om velforeningens arbeid som stort sett var å holde lekeplasser i god stand.  Velforeningen følger også med på arealplaner og planer for trafikk og samferdsel.  Sannes ville ikke ta standpunkt til forslag om bommer og plassering av disse, men håpte at området ble tilgodesett med noen av inntektene fra bompengeinnkrevingen.  På spørsmål fra varaordføreren om hvordan kommunen kan bli bedre på medvirkning, svarte Sannes at de som velforening kunne føle seg overlatt til selv, så han ønsket en rådgivende tjeneste som kan hjelpe velforeningene.

Godt sted å vokse opp

Elevrådsleder Markus Emil Omdal ved Ve skole konstaterte at Tveit var et godt sted å vokse opp.  Han fortalte at Tveit drives av mye frivillig arbeid, og det er viktig at kommunen støttet opp om dette.  Han kommenterte også en diskusjon om muligheten for at ungdomsskoleelever fra Tveit måtte gå på skole på Hånes. – I luftlinje er det like langt fra Boen til Hånes som fra Boen til Birkeland, opplyste elevrådslederen.

Fredrik Landmark er fritidsleder for Tveit fritidsklubb. Fritidsklubben holder til i herredshuset på Ryen.  Her er det mange rom med varierte tilbud. En egen gruppe ungdom bestemmer klubbens tilbud og hvordan den skal være. Gjennom uka har gruppen som går i 5-7 trinn klubb hver mandag.  De eldre ungdommene har klubbkvelder hver onsdag og annenhver fredag.  Rekruttering av deltakere skjer via sosiale medier og ved oppslag på Ve skole.

Mye dugnad på Hamresanden

Tveit - Kjevik-2.jpg

Gjennom bilder og kommentarer formidlet Glenn Kjevik (bildet) i Hamresandens venner om dugnadsarbeidet som er blitt nedlagt gjennom foreningens levetid på fire år. Tidligere var området dominert av forfall og søppel, men takket være dugnadsinnsats og samarbeid med parkvesenet, fremstår Hamresanden som et sted som brukes aktivt av beboerne rundt. 

Mye av inntektene foreningen tar inn, skjer gjennom salget i vaffelbua.  I tillegg til fysiske tiltak som grillbu og benker, gjennomfører vennene ulike arrangementer som samler folk. På ønskelista står ny fotballbane med kunstgress, og at det gjøres noe med bygninger og anlegg som ikke brukes lenger.  Som en konsekvens av arbeidet som er nedlagt mottok Hamresandens venner kulturprisen for Tveit i 2019.

Aktivt idrettslag med egen alpinbakke

Tveit idrettslag har en sentral plass i bygda. Terje Nordal fortalte om hva som gjøres for å ivareta det overordnede målet om å aktivisere barn og unge. Det er spesielt opptatt av å rekruttere barn tidlig, og lage aktiviteter slik at de deltar så lenge som mulig. I dag har foreningen rundt 550 medlemmer.  Disse fordeler seg på fotball, håndball, sykkelgruppe og en turgruppe. Som et av bygdas spesielle tilbud nevnte Nordal også at de har kommunens eneste alpinbakke. Nordal avsluttet med et ønske om at Tveit IL blir sett på som en likeverdig partner i likhet med alle andre idrettslag i kommunen.

- Ta vare på matjorda

Thomas Drangsholt Gabrielsen er deltidsbonde i Drangsholt. Han fortalte om de endringene som landbruket i Tveit har vært gjennom. Det er nå bare én heltidsbonde i bygda.  Og ingen driver med melkeproduksjon lenger. Han uttrykte et sterkt ønske om at kommunen må ta vare på matjorda framover. Samarbeidet med kommunen beskriver han som godt, og at rammevilkårene som bonde handler mest om nasjonale føringer og statlig politikk. Gabrielsen konkluderte med at det er godt å være bonde i Tveit.

Kjevik skolesenter snart historie

Oberst Paul-Håvard Sørensen er øverste leder for Kjevik skolesenter.  Han opplever Kristiansand som en god vertskommune.  Etter Stortingets vedtak om å flytte skolen til Værnes går skolens virksomhet mot slutten. I 2025 legges skolen ned og arealene kan overtas av andre aktører. Forsvarsbygg er eier, og er ansvarlig for prosessen med etterbruk. 

– Det er en velstelt leir med mange bygg og store arealer, konkluderte Sørensen.

Vidåpne kirkedører

Tveits sogneprest, Jens Olai Justvik, formidlet budskapet om en kirke som ønsket lav terskel og vidåpne dører. Målet for kirken er å være en inkluderende folkekirke som lever etter mottoet: Se – inkludere – engasjere.  Under dette mottoet har menigheten et høyt aktivitetsnivå med både diakonalt arbeid og en rekke aktiviteter for ulike aldersgrupper.  Spesielt trosopplæringen er et fokusområde.  Menigheten prøver å finne aktiviteter på hvert alderstrinn for de mellom 0 og 18 år.  Sognepresten brant for å gi barn og unge en trygg oppvekst, og samarbeidet med mange andre for å få dette til.  Tveit kan smykke seg med Sørlandets eldste kirke.

Tveit - Setting (002).jpg

De digitale dialogmøtene har ikke publikum til stede. Her fra gymsalen på Ve skole onsdag 19. mai. Foto: Raimond Oseland