Formannskapet til Randesund

Anne-Kristin Krzyzowski satte tonen med å presentere Randesund bydelsråd som bindeledd mellom bydelens velforeninger og kommunen. Hun var tydelig på at Randesund trenger et bydelssenter.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

 

Mye å by på

1500 st07102020 2.jpg

Anne-Kristin Krzyzowski fra Randesund bydelsråd hadde et godt forberedt innlegg. Foto: Svein Tybakken

– 20 000 innbyggerne kommer til å bo i Randesund når Benestad og Tømmerstø er ferdig utbygd. Vi trenger et sentralt innbyggertorg, pekte hun på.

Tiden i Randesund ble fullt ut brukt. Det var stort engasjement i Strømme skoles aula med hele 84 til stede, som er rekord. Samlet ble formannskapet presentert en del av Kristiansand kommune som har mye å by på.

Dialogmøtet ble direktesendt på Facebook. 

Etterlyste ungdomstilbud

1500 st07102020 3.jpg

Nikolai Eklund er leder for fritidsklubben og bydelshuset på Søm. Foto: Svein Tybakken

Fritidsklubben og bydelshusets leder, Nikolai Eklund, sa at klubben var et tilholdssted for mange ungdommer. Han ønsket flere tilbud til alle med trygge rammer. Han fortalte om et utpreget godt samarbeid med skolene.

Ungdommen Håvard Alvestad fra Haumyrheia og Dennis Gundersen fra Holte ungdomskoler fortalte om godt miljø, men ønsket bedre tilbud nærmere der ungdommen bor. Det er mye som er lokalisert på Søm, og lite i andre «enden» av Randesund kom det frem.

Bedre busstilbud

1500 st07102020.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland ledet dialogmøtet på Strømme skole. I forgrunnen sitter Dennis Gundersen fra Holte ungdomsskole (t.v.) og Håvard Alvestad fra Haumyrheia ungdomsskole. Foto: Svein Tybakken

Utbedring av badeplassene og bedre busstilbud var noe av det Håvard tok opp. Både Håvard og Dennis ønsket tilbud utenfor kirke og idrett på fredag og lørdags kvelder. Dette kunne hindre en del uønsket adferd mente de.

1500 st07102020 4.jpg

Sokneprest Rolf Erik Hanisch (bildet) viste frem en bydel som har mange kirkesamfunn med stort engasjement. Det er et godt nettverk som er bygd over tid. Han viste videre til at turismen godt kunne komme å se på tusenårsbygget fra 2004 (Søm kirke), og at kirken selvfølgelig er for en bærekraftig fremtid.

Utfordrende trafikkbilde

Trafikkutvalget i Randesund Hageby var opptatt av et utfordrende trafikkbilde med farlige kryss som var ferdig regulert og burde vært opparbeidet. Videre ble det av Hans Otto Lund pekt på mye utbygging som vil gi større års døgntrafikk i fremtiden. Ander utfordringer er støy, luft og skille mellom myke og harde trafikanter. Trafikkutvalget har sendt saker til kommune lenge, men har opplevd at de ikke blir tatt på alvor.

1500 st07102020 6.jpg

Hans Otto Lund fra Trafikkutvalget i Randesund Hageby holdt et engasjert innlegg om farlig trafikk i bydelen. Foto: Svein Tybakken

Bent Sigmund Olsen brukte sin tid til å ta opp sykkel- og kollektivtilbudet i området. Han snakket om venner som ikke «kunne» ta bussen fordi de ikke forstod hvordan de skulle kjøpe billetter o.s.v. Derfor ble ikke buss sett på et alternativ av mange. Det er lettere for folk å sykle enn å ta buss, ble det hevdet. Likevel er sykkel stiene ikke gode nok, og kan virke som ikke de er tilpasset rushtrafikken deler av dagen.

Frank-Werner Unsgaard snakket om friluftslivet og tilgang til naturområdene. Det er trangt i noen av løypene. Det å få gode stier er viktig for å verne områdene rundt.  Stiene rundt Sukkevann ble spesielt nevnt. Avtaler med grunneiere kom også opp i innlegget.

Etterlyste sykkelsti langs Sømsveien

Etter pausen var folk svært engasjert og hadde mye på hjertet. Det ble spesielt nevnt sykkelsti langs Sømsveien og Høvågveien. Senkning av hastigheten ble også nevnt. Trafikkaksen Rona – Sømsveien må bygges ut.

Natur og naturforvaltningen ble tatt opp. Det er viktig å ta vare på naturen nå. Den kan man ikke «reparere» hvis mangfoldet av arter dør. Naturen har havnet i en «skvis» lenge fordi det ikke blir sett på i en helhet. Det oppleves at det er stor asymmetri mellom utbyggere og innbyggere.

Produsere sammen

I den åpne delen ble det ellers tatt opp viktige saker, som hvorfor teknisk sektor ikke er på møtene. Utbygging av Korsvikfjorden som innbygger ikke mener blir sett i en helhet av kommunen og utbyggere. Det ble også vist til at man ikke får tilbakemeldinger på høringsuttalelser.

Til slutt ble det etterlyst et turn-tilbud til barn i bydelen, og det ble etterlyst bedre kommunikasjon mellom politikere og bydelsrådet/innbyggere, for at man skal kunne produsere noe sammen. Det blir viktig med dialog og samarbeid framover. Tekst: Hallvard Auestad

Gjenstående dialogmøter i 2020

21. okt.  kl: 17.00 – 19.30  - Hellemyr (Hellemyr flerbrukshus)
04. nov.  kl: 17.00 – 19.30  - Hånes (Hånes skole)
09. des.  kl: 17.00 – 19.30  - Fagerholdt/Justvik/Ålefjær (Justvik skole)

Mer om dialogmøtene