Buss i sentrum

KORT FORTALT

  • Prosjektet Buss i sentrum vurderer hvilke busstraséer gjennom Kvadraturen er til størst fordel for bussen og byen
  • I 2016 utarbeidet COWI en rapport med anbefaling om to alternativer utover dagens trasé
  • Bystyret i tidligere Kristiansand vedtok i 2017 å foreta en grundig vurdering av aktuelle traséer i Tollbodgata og Dronningens gate
  • Rapporten Vurdering av omlegging av busstraseen gjennom Kvadraturen viser to alternativer: alternativ 0 som er dagens trasé og alternativ 5 som er ny trasé
  • Rapporten med anbefaling ligger ute på offentlig ettersyn
  • Høringsfrist er 28. mars

Kollektivtrafikken i byområdene bidrar til å sikre funksjonsdyktige byer og samfunn. Et godt kollektivtilbud kan bidra til bærekraftig utvikling, nullvekst i personbiltrafikken, og bedre fremkommelighet gjennom Kvadraturen. Bussen skal være konkurransedyktig med bilen, bidra til å redusere kø og sikre et mer attraktivt bymiljø. Hensyn til byliv, handel, kvaliteter i gatene er også viktig for byens mange brukere.

Prosjektet Buss i sentrum følger opp overordnede føringer og mål om bærekraftig utvikling, nullvekst i personbiltrafikken, og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken gjennom Kvadraturen. Samtidig belyser arbeidet viktige hensyn som byliv, handel, kvaliteter i gatebildet for byens mange brukere. Prosjektet undersøker om busstraseen skal flyttes eller ikke, og hvilke prinsipper som må legges til grunn.

To alternativer vurderes i rapporten: alternativ 0 som er dagens situasjon med enkle forbedringer og alternativ 5 som er en omlegging av østgående busstrafikk til Dronningens gate, og enveiskjøring for buss og bil i kollektivgatene.

Klikk på bildet for større versjon.

Buss i Kristiansand sentrum.jpg

Alternativ 5 til venstre med vestgående busstrafikk i Tollbodgata og østgående busstrafikk i Dronningens gate. Alternativ 0 til høyre med dagens trasé og holdeplasser. Ingen av alternativene tar stilling til kjøremønster på Lundsbrua.

Rapporten berører ulike sentrale temaer og hvordan alternativene forholder seg til disse:
• Fremføring av kollektivtrafikken
• Næringsliv og handel
• Bylogistikk
• Byutvikling og gateliv
• Trafikkavvikling

Vurdering av de ulike temaer peker på utfordringer og mulige løsninger for begge alternativer. Fremkommelighetsutfordringene ved dagens situasjon og i alternativ 0 løses ikke like bra som ved omlegging av østgående busstrasé til Dronningens gate.

Administrasjonen vurderer at omlegging av østgående busstrafikk til Dronningens gate (alternativ 5 i rapporten) gir en bedre prioritering av kollektivtrafikken. Den øker bussens fremkommelighet og ruster kollektivtilbudet til å ta imot passasjerveksten som forventes frem mot 2030. Det er det beste alternativet for å legge til rette for fremtidig utvikling.

Les rapporten i sin helhet her

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 10. februar 2021 å legge rapporten om omlegging av busstraseen gjennom Kvadraturen ut på offentlig ettersyn.

Formannskapet vedtok også at:
• Funksjonshemmedes interesser må tillegges særlige hensyn fordi det er mye hindringer i foreslåtte gater, spesielt Dronningensgate
• Næringslivets interesser skal tillegges særlig vekt i prosessen videre

Dersom du har særlig innspill som kan være med å belyse bedre disse forhold, ber vi deg også kommentere det i dine innspill.

Frist for å sende innspill var 28. mars 2021.

Dokumenter i saken

Høringsbrev 

Alle dokumenter som var til politisk behandling finner du her: 

Saksfremlegg

Rapporten

Vedlegg 1 - erfaringer fra andre byer

Vedlegg 2 - Konsekvenser for handelen av flytting av busstrase i Kvadraturen, Civitas 2020

Vedlegg 3 - Illustrasjoner for Dronningens gate og Henrik Wergelandsgate

Vedlegg 4 - Illustrasjonsplaner for Henrik Wergelandsgate til forprosjekt (2013)

Vedlegg 5 - Notat fremkommelighet i Kvadraturen, AKT

Protokoll behandling i by- og stedsutviklingsutvalget 04.02.21

Protokoll behandling i formannskapet 10.02.21

Kontaktpersoner

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Christina Rasmussen eller enhetsleder Jan Erik Lindjord, telefon 38 07 50 00.