Delprosjekt forbedringsarbeid

Delprosjekt forbedringsarbeid er en del av prosjektet "Sammen om kvalitet og forbedring". På denne siden kan du lese mer om forbedringsarbeid og læringsnettverk forbedringskompetanse som arrangeres som en del av prosjektet ..

Hvorfor forbedringskompetanse? 

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 sitt mål er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Handlingsplanen beskriver at en satsning på kompetanse innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og vil kunne bidra til at helse- og omsorgstjenesten lykkes med å etterleve kravene til faglige forsvarlige tjenester i helse- og omsorgslovgivningen. Det er derfor viktig å sikre at opplæringsprogram i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er tilpasset både medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten beskriver viktigheten av å ha gode styringssystemer som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i helse- og omsorgslovgivningen. Kvalitetsforbedring er, ifølge veilederen, en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer. Prosessen innebærer å dokumentere at man faktisk har et problem, identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger i liten skala og implementere de tiltak som viser seg å være effektive. Kvalitetsforbedring kan handle om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende ideer og tjenester.

Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Ansatte i alle deler av helse- og omsorgstjenestene som skal bidra/delta i forbedringsarbeid på sin arbeidsplass trenger kunnskap om de grunnleggende prinsippene og verktøyene som er relevante for systematisk forbedringsarbeid. 
 
USHT og Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder samarbeider i forhold til læringsnettverket og oppfordrer alle kommunene til å melde seg på læringsnettverket. 

Invitasjon til læringsnettverket

VIKTIG INFORMASJON!

Grunnet situasjonen vi er oppe i med hensyn til Covid-19, utsettes læringsnettverket i forbedringskompetanse. Det er ikke bestemt nye datoer ennå, men vi regner med at det tidligst blir etter sommerferien.   Det vil si at det åpnes for nye påmeldinger, følg med på Utviklingssenterets hjemmeside og Nyhetsbrev!


Hvorfor inviteres både ledere, ressurspersoner og medarbeidere? 

Økt forbedringskompetanse skal istandsette: 

  • Ledere til å identifisere behov og igangsette forbedringer
  • Ressurspersoner til å være med på å lede, utføre og gjennomføre forbedringer
  • Medarbeidere til å identifisere behov for og utføre forbedringer

En ressursperson kan være en person som har særlig interesse for pasientsikkerhet og  kvalitetsforbedring. For eksempel fagutvikler, fagsykepleier eller annen medarbeider som er pekt ut av leder eller gitt særlig ansvar for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Hva er et læringsnettverk og hva innebærer det å delta? 

Dette læringsnettverket består av tre heldagssamlinger, fordelt over seks måneder. I korte trekk er læringsnettverket et arbeidsseminar, med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene og målingene mellom samlingene. Teamene får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt. På siste samling planlegger teamene, i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene bør spres til hele organisasjonen. Deltakere på læringsnettverket introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. 


Hvem kan melde seg på læringsnettverket? 

Deltakerne meldes på i team som består av en leder, en ressursperson og en medarbeider fra samme arbeidssted, slik at disse kan arbeide sammen etter metoden i eget forbedringsprosjekt.
Se påmeldingsskjema for spesifikasjon.  

Hva forventes av deltakere? 

Det forventes at hvert arbeidssted etablerer et lokalt pilotprosjekt og gjennomfører forbedringstiltak som er relevante for deres arbeidsplass i prosjektperioden. Forbedringstiltak bes skrives inn ved påmelding. Det forventes oppmøte på samlinger og at leder legger til rette slik at ressurspersoner og de ansatte får tid til å utføre forbedringer etter lærte metode, implementerer forbedringsarbeid på sin arbeidsplass/i sin kommune, kan delta i Skypemøter, får dokumentert utført arbeid og sendt inn evalueringer. 


Engasjement og forpliktelse fra ledelsen 

Erfaringer fra prosjekter av denne typen viser at et godt resultat er avhengig av at ledelsen i virksomheten engasjerer seg i gjennomføringen av prosjektet, blant annet ved å støtte opp om teamet som skal drive prosessen lokalt. Teamet må få avsatt tid til å planlegge, innføre og følge opp tiltakene som besluttes å settes i gang lokalt.  For å sikre forankring, støtte og spredning i organisasjonen forventes ledere å delta. Øvrige representanter fra ledergruppen ønskes også velkommen til læringsnettverket. 


Kostnad

Det påløper ingen deltakeravgift. OBS! Ikke møtt faktureres kr 800,- pr. deltaker (avmelding senest kl. 09 på seminardager). Kommunene må selv dekke reiseutgifter.  Sted: Hunsfos, Vennesla

Frist for påmelding: 24/1 2020 

Bindende påmelding skjer via LINK 
 
Se også nettsider om forbedring: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no    


 
Kontaktperson  Ellida G Henriksen.png
 

Delprosjektleder
Ellida Grøsle Henriksen 
tlf. 469 41 569