Delprosjekt forbedringsarbeid

Delprosjekt forbedringsarbeid er en del av prosjektet "Sammen om kvalitet og forbedring". Prosjektet foregikk fra høsten 2018 til våren 2021.

Hvorfor forbedringskompetanse? 

Målet for Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023, er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Handlingsplanen beskriver at en satsning på kompetanse innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, vil kunne bidra til at helse- og omsorgstjenesten lykkes med å etterleve kravene til faglige forsvarlige tjenester i helse- og omsorgslovgivningen. Det er derfor viktig å sikre at opplæringsprogram i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er tilpasset både medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten beskriver viktigheten av å ha gode styringssystemer. Disse systemene må omfatte hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i helse- og omsorgslovgivningen. Kvalitetsforbedring er  en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer. Prosessen innebærer å dokumentere at man faktisk har et problem, identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger i liten skala og implementere de tiltak som viser seg å være effektive. Kvalitetsforbedring kan handle om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende ideer og tjenester.

Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Prosjektet planla gjennomføring av læringsnettverk i forbedringsmetodikk.
Dette måtte dessverre utgå på grunn av Covid-19.

Basiskompetanse forbedringsmetodikk

Ansatte i alle deler av helse- og omsorgstjenestene som skal bidra/delta i forbedringsarbeid på sin arbeidsplass, trenger kunnskap om de grunnleggende prinsippene og verktøyene som er relevante for systematisk forbedringsarbeid. 
Det er laget en Basiskompetansemodul som gir grunnleggende innføring i forbedringsmetodikk, metoder og verktøy. 

 

Forbedringsspillet

Som en del av prosjektet har USHT Agder (vest), i samarbeid med Helsedirektoratet, utviklet Forbedringsspillet. Ved å laste ned spillet på pc eller Mac, nettbrett eller mobil, kan du spille deg til bedre kunnskap om forbedring! Det er små korte snutter som kan spilles hvor som helst. Jo flere ganger du spiller hver snutt, jo mer trening får du.

For å laste ned spillet, går du inn på https://forbedringspillet.attensi.com/.
Bedriftskoden du skal skrive inn er forbedringsspillet. Du kan også skrive helsedirektoratet.

For å lese mer om hvordan du kan styrke forbedringskompetanse ved å bruke spillet selv eller strategisk på din arbeidsplass, gå inn på I trygge hender sine sider:

Avdelingsleder Janne Johnsen, ved Froland sykehjem, får bedre kunnskap om forbedringsarbeid ved å spille Forbedringsspillet. Foto: USHT Agder (vest).

Se også nettsider om forbedring:

https://www.itryggehender24-7.no/
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring

 


Kontaktperson  Ellida G Henriksen.png
 

Delprosjektleder
Ellida Grøsle Henriksen 
tlf. 469 41 569