Delprosjekt fallforebygging og ernæring

Fallforebygging og ernæring er en del av prosjektet "Sammen om kvalitet og forbedring".  På denne siden kan du lese mer om delprosjekt to; fallforebygging og ernæring.

Hva skjer i delprosjektet? 

Våren 2019
  • Læringsnettverk i fallforebygging Vest-Agder
  • Deltakelse i referansegruppe e-læring BASIS  
Høsten 2019
  • Læringsnettverk i fallforebygging og underernæring Aust-Agder
  • Opplæring fallforebyggende trening frivillige og ansatte i omsorgssentre.

2019 nov Fallforebygging_Læringsnettverk.jpg

Bilde: Læringsnettverk, Foto: USHT Agder vest

Opplæring av frivillige

Bilde: Opplæring av frivillige, Foto: USHT Agder vest

Våren 2020
  • Læringsnettverk i forbedringsarbeid Agder
  • Utviklingshemmede; småskalatesting fysisk aktivitet og ernæring, kurs for brukere og ansatte under planlegging.

Kort kunnskapsgrunnlag

I helsedirektoratets faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (2013) slås det fast at forekomsten av underernæring i sykehus og sykehjem varierer mellom 10% og 60% avhengig av hvilke grupper som er undersøkt, hvilke metoder som er brukt og hvilke grenseverdier som er satt for å stille diagnosen.

Pasientgrupper som har særlig risiko for underernæring er eldre, personer med demens, enslige, personer med funksjonshemning, psykiatriske langtidspasienter, rusmisbrukere og pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdom. Blant hjemmeboende syke eldre er forekomsten av underernæring anslått til å være rundt 10 %. En prevalensstudie som omfattet over 340 hjemmeboende eldre som mottok hjemmesykepleie i Oslo og Bærum viste imidlertid at hele 46 % var underernærte eller i ernæringsmessig risiko (s. 10).

I en kunnskapsoppsummering om fall og pasientsikkerhet i kommunene utført av senter for omsorgsforskning (2017) fremgår det at fall er den hyppigste ulykkestypen blant eldre mennesker og rammer både hjemmeboende og de som bor i institusjon. Med alder øker fallrisikoen og forekomsten er spesielt høy hos dem over 80 år. Konsekvensene av fall varierer fra blåmerker til brudd og engstelse for nye fall, som fører til immobilitet og økt behov for helse- og omsorgstjenester. Hoftebrudd utgjør den vanligste årsaken til innleggelse i kirurgisk-ortopediske sykehusavdelinger i Norge og fall har dermed også betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder vil sammen med Sørlandet sykehus samarbeide om å utvikle kompetansen på disse områdene både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette for å øke pasientsikkerheten og jobbe videre sammen om helhetlige og gode pasientforløp. Satsingen på fallforebygging og ernæring er en del av et større prosjekt; Sammen om kvalitet og forbedring, som er sammensatt av fire arbeidspakker.

Organisering Sammen om kvalitet og forbedring

Organisering av Sammen om kvalitet og forbedring

 

Kontaktperson

 

Delprosjektleder Ingeborg Landen
Ingeborg Landén, Fysioterapaut