Leve hele livet -                                                    En kvalitetsreform for eldre

Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Utviklingssenterne er en del av det regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i arbeidet. Leve hele livet bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis.

Forlengelse av reformperioden

Regjeringen har besluttet å forlenge reformperioden til Leve hele livet med ett år, ut 2024. Helse- og omsorgsdepartementet orienterte Helsedirektoratet om dette rett før sommeren 2021.

Beslutningen kommer etter at Helsedirektoratet har gjennomført en risikovurdering av de ulike tidsbestemte arbeidsøktene i reformen gjennom årsrapporten per 31.12.20. Dette vil bli omtalt i Prop. 1 S for 2022. 


Du kan lese hele brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet her. 

Håndbok for Leve hele livet

Håndboken inneholder en kort innføring i reformen og viser hvordan Leve hele livet kan følges opp i kommunene.  


Leve hele livet: Håndbok for kommunene, enkeltsider (pdf) 
Leve hele livet: Håndbok for kommunene, oppslag (pdf) 

Aldersvennlig lokalsamfunn

Håndbok Aldersvennlig samfunnBilde: KS

Et av hovedsatsningsområdene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.

Håndboken og verktøyene som du finner på nettsidene til KS, er et bidrag til kommunenes arbeid med planlegging og utvikling av aldersvennlige lokalsamfunn.
USHT Agder vest, i samarbeid med KS Agder og Hisøy frivilligsentral, har startet et nettverk for å styrke kommunene i Agder i arbeidet med å skape aldersvennlig lokalsamfunn. For mer informasjon, følg denne lenken.

Inspirasjonssamling januar 2021

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet reformen i Agder gjennomførte den 20. og 21. januar 2021 en inspirasjonssamling for kommunene i Agder. 
Målgruppen var ledere og ansatte i kommunen, politiske utvalg og andre. 
Målet med dagen var å inspirere til å jobbe på tvers av ulike sektorer og nivåer mot et mer aldersvennlig samfunn. 

Samlingen ble gjennomført digitalt og var gratis å delta på.

Her kan du se opptak fra samlingen:

Dag 1

20.01.21 - del 1

20.01.21 - del 2

20.01.21 - del 3

Dag 2

21.01.21 - del 1

21.01.21 - del 2

Ressursportalen  

Ressursportalen er en nyttig nettside hvor man finner informasjon som vil være aktuelt for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.

Ressursportalen inneholder styringsinformasjon, analyseverktøy og metode, samt veiledere utarbeidet av og for kommunene. Den gir alle som planlegger en samlet tilgang til kunnskapskilder.

Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen vil tilrettelegge for at de gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i kommunene.

Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i alle faser av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Fase nr. 3 av reformen er i gang og handler om gjennomføring, implementering og rapportering.

Her kan du lese mer om Leve hele livet:

Statsforvalteren i Agder Leve hele livet  

Norges frivilligsentraler Leve hele livet  

USHT temasider Leve hele livet   

KS temasider Leve hele livet 

Leve hele livet på fylkesmannens nettsider

Leve hele livet på regjeringens nettsider

Leve hele livet på Helsedirektoratets nettsider

Nasjonal helseportal - Ressursportal analyse og planlegging

Kontaktpersoner

Kontaktperson Utviklingssenter Agder vest er Silje Marie Jensen

Kontaktperson Utviklingssenter Agder aust er Berit Westbye

Kontaktperson hos Stasforvalteren er Geir Evensen, telefon 37 01 75 25

Kontaktperson i KS er Anne Charlotte Larsen, telefon 241 32 600

Brukerrepresentant Solveig Nordkvist 

Brukerrepresentant Stein Torgersen