Leve hele livet -                                                    En kvalitetsreform for eldre

Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Utviklingssenterne er en del av det regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i arbeidet. Leve hele livet bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis.

Leve hele livet

Inspirasjonssamling januar 2021

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet reformen i Agder gjennomførte den 20. og 21. januar 2021 en inspirasjonssamling for kommunene i Agder. 

Målgruppen var ledere og ansatte i kommunen, politiske utvalg og andre. 

Målet med dagen var å inspirere til å jobbe på tvers av ulike sektorer og nivåer mot et mer aldersvennlig samfunn. 

Samlingen ble gjennomført digitalt og var gratis å delta på.

Her kan du se opptak fra samlingen:

Dag 1

20.01.21 - del 1

20.01.21 - del 2

20.01.21 - del 3

Dag 2

21.01.21 - del 1

21.01.21 - del 2

Ressursportalen  

Ressursportalen er en nyttig nettside hvor man finner informasjon som vil være aktuelt for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.

Ressursportalen inneholder styringsinformasjon, analyseverktøy og metode, samt veiledere utarbeidet av og for kommunene. Den gir alle som planlegger en samlet tilgang til kunnskapskilder.

Ressursportalen henter inn informasjon i form av statistikk, artikler, metodikk etc., og gjør denne lett tilgjengelig for brukeren i form av absolutte tall, forholdstall, diagram, kartvisning m.m. Ressursportal får et fornyet uttrykk høsten 2020. Justeringer gjøres på bakgrunn av erfaringer med bruk formidlet via et brukerpanel. En prosessveileder integreres etter hvert i ressursportalen.

Prosessveilederen vil være nyttig for det regionale støtteapparatet og kommunene, og kommer som et tillegg til veiledningsmateriell i plan og planprosesser som ble lagt ut i mars.

Ny håndbok i aldersvennlige samfunn

 

Håndbok Aldersvennlig samfunnBilde: KS

Et av hovedsatsningsområdene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.

Håndboken og verktøyene som du finner på nettsidene til KS, er et bidrag til kommunenes arbeid med planlegging og utvikling av aldersvennlige lokalsamfunn.

Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i kommunene.

Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i alle faser av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Fase nr.2 av reformen er i gang og handler om kartlegging, planlegging og beslutning. Det er spesielt temaene «Et aldersvennlig Norge» og «Aktivitet og fellesskap» som kan ha nytte av tverrsektoriell tilnærming.

Skal vi sikre bærekraftig tjenester bør vi eksempelvis jobbe for å unngå at ensomhet oppstår, i tillegg til å finne løsninger der ensomhet allerede eksisterer. I dette tilfellet blir forebygging av ensomhet også et ansvar for kommunens ansatte som jobber med plan, frivillige, kultur og boligutvikling. Det er viktig at også tas innbyggerrepresentanter tas med i kartlegging og planlegging. Det regionale støtteapparatet jobber med hvordan vi kan bistå kommunene i fase nr.2. 

Her kan du lese mer om Leve hele livet

Fylkesmannen i Agder har skrevet et nyhetsbrev om planlagte aktiviteter for kommunene i Agder for 2020.

Helsedirektoratet sendte ut et nyhetsbrev i desember 2020 med nytt og nyttig informasjon fra nasjonalt støtteapparat.

Leve hele livet på fylkesmannens nettsider

Leve hele livet på regjeringens nettsider

Leve hele livet på Helsedirektoratets nettsider

Nasjonal helseportal - Ressursportal analyse og planlegging

Kontaktpersoner

Kontaktperson Utviklingssenter Agder vest er Silje Marie Jensen

Kontaktperson Utviklingssenter Agder aust er Sølvi Jacobsen Bryn

Fylkesmannen sin kontaktperson er Geir Evensen telefon 37 01 75 25

KS Agder sin kontaktperson er Anne Charlotte Larsen telefon 241 32 600

Brukerrepresentant Solveig Nordqvist 

Brukerrepresentant Stein Torgersen