Fagutvikling rehabilitering

 
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019) skulle bidra til at kommunene ble satt i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne. Planen skulle bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenesten, og var i hovedsak rettet mot kommunene hvor brukerne bor.


Kampanjen, «Bjørnetjeneste», er utarbeidet som del av opptrappingsplan rehabilitering og habilitering, og har som mål at Kristiansand kommunes innbyggere skal få økt kompetanse om hverdagsmestring. Kampanjeperioden pågikk i november 2021.  


På oppdrag fra Helsedirektoratet leverte KPMG en evaluering av Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017 – 2019). Evalueringen gir en gjennomgang av et svært bredt spekter med tjenester, med fokus på kommunen og kommunens ansvar for å koordinere kartlegging av behov og levering av tjenester til befolkningen. Evalueringen peker på et behov for en tydeligere strategi og ansvarsfordeling i feltet, med klare føringer for hvordan kommuner og andre aktører kan innrette sine tjenester. Det er også behov for en styrking av kunnskap, bedre dokumentasjon av effekter og tilrettelegging for systematisk læring.  

Ulike ressurser og kompetanseheving

Utviklingssenteret Agder (vest) har digitalisert Basiskompetansemodulen "Grunnlagstenkning - hva er viktig for deg". Modulen finner du tilgjengelig på KS læring. Les mer om modulen her

Sunnaas har laget flere rehabiliteringswebinar som finnes i opptak. Se https://www.sunnaas.no/arrangementer/rehabiliteringswebinar-2021  

Følg med på USHT Leve hele livet temaside for inspirasjon og støtte til prosess, endring og forbedring i kommunene.

 

Prosjekter  

Fremtidsrettet rehabilitering 

Prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering» var finansiert av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering, og pågikk i perioden høst 2017 – vår 2020. Hovedområdene i prosjektet var samhandling, kompetanse og tjenesteutvikling av Kristiansand kommunes rehabiliteringstjenester. 

Les mer her: Prosjektrapport

Rapport fremtidsrettet rehabilitering

 

Samhandling innen rehabiliteringsfeltet 

Prosjekt Samhandling innen rehabiliteringsfeltet pågikk i perioden januar 2014 – mars 2015 og var et samhandlingsprosjekt mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det ble utarbeidet en prosjektrapport ved endt prosjektperiode med anbefalinger. 

Les mer her: Prosjektrapport

Samhandling rehabiliteringsfeltet

 

Styrende dokumenter 

 

Regionale dokumenter

Hovedrapport, Lokalmedisinske tjenester i knutepunkt Sørlandet 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Virksomhetsplan 2015  

Områdeplan for rehabilitering 2011-2020, SSHF  

Utviklingsplan 2030, SSHF  

Prosjektrapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet»

Sentrale dokumenter

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015)  

Stortingsmelding nr.11 Nasjonal helse- og sykehusplan (2015)  

Stortingsmelding nr.26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2015)  

Stortingsmelding nr.19 Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter (2015)  

Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg  

Stortingsmelding nr.47 Rett behandling på rett sted til rett tid, samhandlingsreformen  

Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening  

Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet (IS-1947)  

Utvikling gjennom kunnskap (IS-1858)  

Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering (IS-0429)  

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov