Ukraina og vår beredskap

Kristiansand kommune får en del spørsmål fra innbyggere om hvordan vi skal forholde oss til krigen i Ukraina. Her får du informasjon om noe av det vi har fått spørsmål om.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke gått ut med endret trusselbilde for Norge som følge av krigen i Ukraina. 

Forståelig nok er det likevel mange som er engstelige for at dette skal endre seg. Da vil vi vise til de generelle rådene for egenberedskap.

Tilfluktsrom

Kristiansand kommune har 35 offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I tillegg finnes private anlegg.

Ansvar for tilfluktsrom
Kommunen eier og vedlikeholder tilfluktsrommene. Private virksomheter med bruksareal over 1000 kvadratmeter skal også ha egne tilfluktsrom, hvis man ikke har søkt og fått dispensasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen, lære opp personell og drifte de offentlige tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk.

Når brukes tilfluktsrom?
Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via radio/TV/media/sms og fra varslingsanleggene som testes to ganger i året (tyfonanlegg).

Krav til tilfluktsrom
Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Beskyttelse ved andre kriser:
Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.

Lover og retningslinjer:
Forskrift om tilfluktsrom.
Sivilforsvaret om tilfluktsrom.

Oversikt over tilfluktsrom kan du finne på kartet nederst på denne siden. 

Jodtabletter

Mange spør oss om jodtabletter. Jodtabletter kan kjøpes på apoteket. 

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme, men hovedgrunnen til det er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. 

DSA sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter.

DSA anbefaler at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Kristiansand kommune har et lager med jodtabletter, og har bestilt flere fra Helsedirektoratet. 

Kristiansand kommune oppbevarer jodtabletter til alle under 18 år på de enkelte skoler og barnehager. For gravide og nyfødte oppbevares det tabletter på helsestasjonen på Familiens hus i hver bydel. 

Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Da vil det komme anbefalinger i mediene og via DSA.

Les mer informasjon om jodtabletter fra Helsedirektoratet.

Beredskap hjemme

Hvis du ønsker å vite mer om hva du kan gjør hjemme til å ha bedre egenberedskap, så har kommunen laget en egen side for dette. Her står informasjon om hvordan du kan ivareta deg selv og dine nærmeste i 72 timer.

Egenberedskap72 fra Kristiansand kommune

Datasikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forventer økt risiko for cyberangrep mot norske virksomheter og institusjoner. Cyberoperasjoner rettet mot ukrainske mål, kan også få indirekte konsekvenser for norske virksomheter.

Kristiansand kommune er i beredskap når det gjelder cyberkriminalitet, og NSM anbefaler at virksomheter og institusjoner er ekstra påpasselige for slike aksjoner

Som privatperson kan du være ekstra påpasselig med hva du klikker på i e-post-vedlegg, sosiale medier og på usikre nettsider. Følg generelle råd for passordbeskyttelse og datasikkerhet. Pass også på hva du deler videre i sosiale medier. Det pågår en kamp om sannheten, og det er lett å bli misbrukt. 

Andre sikkerhetstiltak

Dersom ett av Ukrainas atomkraftverk skulle bli skadet, kan radioaktivt nedfall finne veien til Norge. Da kan andre sikkerhetstiltak bli aktuelt, som at folk blir oppfordret til å holde seg innendørs. I så fall vil det i god tid komme informasjon om tiltak. 

Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Slik kan du hjelpe