Hva skjer fram til bosetting?

Hva skjer etter ankomst til Norge og fram til bosetting i Kristiansand?

Midlertidig mottakssenter

En del bor de første dagene i Kristiansand på et midlertidig mottakssenter på et hotell i Kristiansand sentrum. Der bor de fram til de har vært hos politiet og søkt om asyl. Det er UDI som er ansvarlig for driften av senteret, mens frivillige organisasjoner er på stedet på dagtid.

Andre bor privat hos venner eller bekjente fram til de blir bosatt i Kristiansand eller en annen kommune.

Kommunens ansvar i denne tida begrenser seg til å gi akutt helsehjelp og testing for tuberkulose. 

Registrering og søknad om asyl

Alle som kommer fra Ukraina til Kristiansand, oppfordres sterkt til å registrere seg og søke om asyl så fort som mulig. Norske myndigheter har bestemt at de som er fra Ukraina får asyl («midlertidig kollektiv beskyttelse») for ett år om gangen.

Det betyr at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke vurderer behovet for asyl individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina asyl som gruppe. Det samme gjelder deres familiemedlemmer. UDI kan dermed behandle søknadene fort.

Noen av de som kommer til Kristiansand, søkte om asyl ved nasjonalt ankomstsenter i Råde da de kom til Norge.

Men for de aller fleste skjer registreringen og søknaden om asyl hos politiet i Kristiansand. Politiet ber de som skal søke asyl om å ta kontakt med politiet. Politiet vil deretter ta kontakt med asylsøkeren for å avtale når vedkommende skal møte på politihuset i Tollbodgata for å registrere seg og søke om asyl.

Så fort de har gjort dette, får de rett til et sted å bo, helsehjelp, arbeidstillatelse, barnehage, skole (tilbudet skal være fullverdig senest innen én måned) og familieinnvandring.

NB: Alle som ikke registrerer seg og søker om asyl, regnes som turister. De har dermed ingen rettigheter.

Før man får svar på asylsøknad

Asylmottak

Det vanlige er å flytte til et asylmottak etter å ha søkt om asyl. Alle som søker asyl, har rett til å bo på et mottak mens de venter på svar på søknaden. Kristiansand har desentralisert asylmottak. Det betyr at beboerne bor i vanlige hus og leiligheter flere steder i kommunen.

I forbindelse med at det ventes mange flyktninger fra Ukraina har UDI opprettet akuttplasser for asylsøkere flere steder i landet. Det er UDI som bestemmer hvem som skal bo der. Asylsøkerne bor her til IMDi bestemmer hvor i landet de skal bosettes.

Fra april 2022 driver Kristiansand kommune på vegne av UDI inntil 200 akuttplasser på Åros feriesenter. De fleste asylsøkerne fra Ukraina bor her fram til IMDi bosetter de i Kristiansand eller en annen kommune.

Alle som bor i et vanlig asylmottak - eller på akuttmottaket på Åros – får utbetalt basisbeløp til livsopphold, god informasjon og veiledning.  

Alternativ mottaksplass (AMOT)

I noen tilfeller kan man søke om å bo privat – i stedet for på et mottak – mens man venter på svar på søknaden om asyl. Dette kalles alternativ mottaksplass (AMOT). Både kommunen og Utlendingsdirektoratet (UDI) må godkjenne en søknad om alternativ mottaksplass.

Kristiansand kommune har etablert et ressurssenter. Ansatte der kan hjelpe til med søknaden. 

De som får ja på AMOT-søknaden får om lag 2500 kroner per person i måneden til å dekke boutgifter. I tillegg får de penger til livsopphold i henhold til satsene fra UDI.

Den de bor hos, får ikke penger fra UDI eller kommunen.

Bosetting i Kristiansand

Prosessen med å bosette flyktningene fra Ukraina er den samme som for bosetting av flyktninger fra andre land.

Det betyr at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene om å bosette flyktninger etter at de har fått ja på asylsøknaden og dermed oppholdstillatelse. IMDi har bedt om at Kristiansand kommune bosetter inntil 500 flyktninger fra Ukraina i 2022. Kommunens har sagt ja til det.

På ressurssenteret (samme sted som hjelper med AMOT-søknad) kan kommunen hjelpe med å søke om fast bosetting i Kristiansand dersom det er ønskelig. 

Mot slutten av mai 2022 har IMDI gitt 254 ukrainere beskjed om at de skal bosettes i Kristiansand. Kommunen hjelper til med å finne bolig, dersom de ikke selv finner bolig i løpet av 14 dager. 

De blir bosatt både i ledige boliger kommunen har, og i boliger private i Kristiansand har gitt beskjed om at de kan leie ut. Disse boligene kan tas i bruk etter at de er godkjent av kommunen. 

Dette er den vanlige måten å bosette på. Les mer om andre måter på IMDis sider. 

Spørsmål og svar

Hvilke rettigheter har flyktninger?

Før man har registrert seg og søkt om asyl:

- Man regnes som turist og har ikke rett på økonomisk støtte. Man har krav på akutt helsehjelp.

Når man har registrert seg og søkt om asyl:

- Man har rett på samme helsehjelp som andre som bor i Norge. Blant annet fastlege, psykisk helsehjelp og andre helsetilbud. Barn har rett til å gå på grunnskolen. Bor man på asylmottak eller AMOT, kan man få støtte mens man bor der.

Når man har fått ja på asylsøknaden og dermed oppholdstillatelse:

- Man bosettes av IMDi i en kommune og får de samme rettighetene som alle andre som bor i kommunen. Man har også rett og plikt til introduksjonsprogram 

Det er integreringsenheten i Kristiansand kommune som koordiner og følger opp den enkelte flyktning og deres familier for de som blir bosatt i Kristiansand.

Hva er kommunens ansvar i asyl- og bosettingprosessen?

Kommunen har ansvar for flyktninger som har fått innvilget asylsøknaden og dermed har fått oppholdstillatelse og beskjed om at de skal bosettes i Kristiansand.

Fram til da er det UDI, IMDi og politiet som er de ansvarlige.

Jeg ønsker å leie ut boligen min, hva gjør jeg?

Kommunen vil takke alle som ønsker å leie ut boliger til flyktninger som blir bosatt i Kristiansand. For å sikre at boligen kan benyttes, må kommunen stille noen krav. Se mer om utleie av bolig her