Nye mønstre-konferansen 2021

Her finner du opptak av konferansen og alle presenatsjonene som ble holdt.

Her kan du se arkivopptak av konferansen i sin helhet. 

Etter filmen finner du lenker til presentasjonene. 

 

Les mer om konferansen her

  FOREDRAGSHOLDERE
filmplakat.jpg Filmskaper Kaisa Hansen-Suckow viser filmen «Så er spørsmålet, hadde de egentlig råd til det før òg?», om hvordan hun og familien opplevde det Kaisa beskriver som de verste årene i sitt liv. Nært, ekte og sterkt forteller Kaisa om møtet med hjelpeapparatet og den bunnløse fortvilelsen når man ikke har mulighet til å komme seg ut av en fastlåst situasjon som fattigdom innebærer.
Ulf Andersen.jpg Ulf Andersen er statistikksjef i NAV. Ulf vil presentere utfordringsbildet knyttet til lavinntekt og utenforskap, med særlig fokus på utfordringer som går i arv og viktigheten av å bryte disse.

Lenke til presentasjonen. 
Tormod Bøe er professor ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved RKBU Vest, NORCE. Tormod er opptatt av hvordan fattigdom påvirker barn og unges utvikling, og vil på konferansen fokusere på hvordan kommuner kan tilnærme seg lavinntektsutfordringer med ulike innsatsnivåer, med utgangspunkt i modeller for hvordan lav inntekt kan påvirke barn og unges helse og utvikling.

Lenke til presentasjonen. 
Philip Wilson.jpg

Philip John Wilson, professor ved University of Aberdeen, vil snakke om sosial ulikhet og konsekvenser for barns hjerneutvikling. Phil vil også gi oss et utenfra-blikk på det norske velferdssystemet. Er det norske velferdssystemet et sikkerhetsnett som favner alle, eller har vi et velferdssystem som opprettholder forskjeller?

Lenke til presentasjonen. 

 

Gunhild Aaby er formidlingsleder ved Vest-Agder museet, og var sentral i prosjektet «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet». Dette prosjektet omfattet samtidsdokumentasjon gjennom involvering av lokalbefolkningen, historisk forankring, publikasjon, utstilling og formidlingsopplegg. Gunhild vil fortelle om arbeidet med utstillingen og formidle historier fra informantene som bidro i dokumentasjonsprosjektet. Hun vil også dele erfaringer fra formidlingsaktiviteter i skole, og hvordan barn forholder seg til og reflekterer over fattigdom.

Lenke til presentasjonen

Kristine Løkås Vigsnes foto_smaller.jpg Prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes, Kristiansand kommune, presenterer modellen Nye mønstre, med fokus på målsettinger, aktiviteter og forutsetninger. Hva betyr egentlig «nye mønstre» – for familiene i behov av helhetlig og koordinert innsats, og for velferdssystemet preget av siloer og spesialiserte tjenester.

Lenke til presentasjonen. 
Tore_cropped.jpg

Tore Bersvendsen, forskningsrådgiver i Kristiansand kommune, presenterer funn fra kartlegging som undersøkte hvordan samarbeidspartnere opplevde endringer som følge av familiers deltakelse i Nye mønstre. Undersøkelsens funn adresserer spørsmål om velferdstjenestene kan oppnå bedre resultater ved å organisere innsatsen til utsatte familier annerledes.

Lenke til presentasjonen. 

Eirin Mølland_1024x1024.jpg

Eirin Mølland, Forsker II NORCE og førsteamanuensis Universitetet i Agder er prosjektleder for forskningsprosjektet Nye mønstre - et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, finansiert av Norges forskningsråd. Eirin vil presentere resultater fra den kvantitative arbeidspakken, med særlig fokus på deltakerfamilienes livssituasjon.

Lenke til presentasjonen. 

Hilde Danielsen, forsker I NORCE, er ansvarlig for den kvalitative arbeidspakken i forskningsprosjektet. Hilde vil presentere funn knyttet til familienes opplevelser og erfaringer med deltakelse i Nye mønstre. Kjetil Grimastad Lundberg, professor Høgskulen på Vestlandet, vil fokusere på familiekoordinator-rollen og samhandlingen rundt familiene som deltar i Nye mønstre. Gjennom intervjuer med familier og familiekoordinatorer, i tillegg til feltarbeid i kommunene, har Hilde og Kjetil fått dyptgående innsikt i familienes situasjon og familiekoordinatorenes arbeid.

Lenke til presentasjonen.

Kjetil Grimastad Lundberg, professor Høgskulen på Vestlandet, vil fokusere på familiekoordinator-rollen og samhandlingen rundt familiene som deltar i Nye mønstre. Gjennom intervjuer med familier og familiekoordinatorer, i tillegg til feltarbeid i kommunene, har Hilde og Kjetil fått dyptgående innsikt i familienes situasjon og familiekoordinatorenes arbeid.

Lenke til presentasjonen. 

Torunn Alise Ask.jpg

Torunn Alise Ask, dosent ved Universitetet i Agder, vil presentere funn fra den kvalitative arbeidspakken, med fokus på frivillig sektor og deres erfaringer fra samhandling rundt lavinntektsfamilier. Bidrar Nye mønstre-modellen til styrking av samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?

Lenke til presentasjonen. 

Kristin Haraldstad.jpg

Kristin Haraldstad, professor ved Universitetet i Agder, presenterer resultater fra forskningsprosjektet med fokus på livskvalitet blant barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt.

Lenke til presentasjonen. 

Nadia_cropped.jpg Familiekoordinatorene Nadia Damkås fra Lindesnes, Tove Kvamme Kvalevåg fra Stavanger og Sigrun Rørvik Arnesen fra kristiansand presenterer erfaringer fra sitt arbeid. Hva innebærer helhetlig og koordinert innsats i praksis – og hvordan oppnår vi det?

Nadia Damkås
Tone Kvamme.jpg Familiekoordinatorene Nadia Damkås fra Lindesnes, Tove Kvamme Kvalevåg fra Stavanger og Sigrun Rørvik Arnesen fra kristiansand presenterer erfaringer fra sitt arbeid. Hva innebærer helhetlig og koordinert innsats i praksis – og hvordan oppnår vi det?

Tove Kvamme
sigrun.jpg

Familiekoordinatorene Nadia Damkås fra Lindesnes, Tove Kvamme Kvalevåg fra Stavanger og Sigrun Rørvik Arnesen fra kristiansand presenterer erfaringer fra sitt arbeid. Hva innebærer helhetlig og koordinert innsats i praksis – og hvordan oppnår vi det?

Sigrun Rørvik

 

Klokkeslett Programinnslag
09.00 Åpning ved ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland
09.05 «Så er spørsmålet, hadde de egentlig råd til det før òg?» Film og fortelling v/ filmskaper Kaisa Hansen-Suckow 
09.50 Lavinntekt og utenforskap - tallenes tale v/ Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
10.10 PAUSE
10.25 Sosial ulikhet og barns hjerneutvikling v/ professor Philip Wilson, University of Aberdeen
10.45 Innsatser i arbeidet med lavinntektsutfordringer v/ professor Tormod Bøe, Universitet i Bergen
11.15 Nye mønstre - helhetlig og koordinert innsats til lavinntektsfamilier v/ prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes
11.35 "Verdens beste jobb!» Historier fra praksisfeltet v/ familiekoordinatorene Nadia Damkås (Lindesnes), Sigrun Rørvik Arnesen (Kristiansand) og Tove Kvamme Kvalevåg (Stavanger)
11.50 LUNSJ
12.30 Nye mønstre - et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor v/ Eirin Mølland, Forsker II i NORCE og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder
13.00 Livskvalitet hos barna i Nye mønstre v/ professor Kristin Haraldstad, Universitet i Agder
13.15 «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» v/ Gunhild Aaby, formidlingsleder ved Vest-Agder museet
13.35 PAUSE
13.50 Hvordan opplever familiene, familiekordinatorene og frivillige organisasjoner deltakelsen i Nye mønstre? v/ Hilde Danielsen, forsker I NORCE, Kjetil Grimastad Lundberg, professor Høgskulen på Vestlandet og Torunn Alise Ask, dosent ved Universitetet i Agder
14.35 Påvirker Nye mønstre kvalitet og samhandling i tjenestetilbudet? v/ Tore Bersvendsen, forskningsrådgiver Kristiansand kommune
14.50 Hva nå? v/ prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes