Scenarioplanlegging

KORT FORTALT

  • Koronapandemien og tiltak som er satt i verk har store konsekvenser for samfunnet. Det er behov for å balansere innsatsen mot infeksjonen opp mot skadevirkningene som følger av tiltakene.
  • Det er viktig å belyse hva som kan skje og hvilke konsekvenser pandemien og iverksatte tiltak kan få. 
  • En arbeidsgruppe har fått som oppgave å belyse konsekvenser og foreslå tiltak ved aktuelle scenarioer knyttet til pandemien i Kristiansand og Agder. 
Mandat 

 
Arbeidsgruppen skal utarbeide en analyse av mulige scenarioer for utvikling av den pågående pandemien i Kristiansand og Agder. Arbeidet omfatter fase 3, 4 og 5 i pandemien (se illustrasjon under), og inkluderer forslag til sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak for scenariene for kommunen som organisasjon og samfunnet som helhet.

Det skilles på tiltak hvor kommunen har kontroll på alle virkemidler og tiltak som er avhengig av eksterne.

Arbeidet tar utgangspunkt i modeller for analyse av krisescenarioer utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Kristiansand, scenariobeskrivelser for Sørlandet sykehus og modellen Folkehelseinstituttet (FHI) til enhver tid benytter til nasjonale scenarioer.

Fem faser

 

Hovedpunkter

Det lages ulike scenarioer for Kristiansand kommune basert på FHIs fremskrivinger inkludert et verstefallsscenario. 

Kommunen har planlagt forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å kunne opprettholde tjenestetilbudet ved ulike scenarioer, inkludert et verstefallscenario med mange samtidig smittede.  

Samarbeid  

Kristiansand kommune samarbeider med Sørlandet sykehus og de andre kommunene i Agder om scenariobeskrivelser og utvikling av tiltak. 

Det utarbeides planer for å kunne etablere et regionalt koronasenter for kommunene i Region Kristiansand, Setesdalsregionen og Åseral kommune, hvis smittesituasjonen skulle tilsi at kapasiteten må utvides ut over det kommunene kan gjøre i egen regi.

Prosjekt scenarioplanlegging gjør en løpende vurdering av hvordan en skal involvere andre eksterne aktører (næringslivet, organisasjoner m.m.) i arbeidet. Prinsipielle avgjørelser fremmes for kriseledelsen. 

Kristiansand deler erfaringer med de andre storbyene knyttet til håndtering av koronaepidemien. 

Kontaktinformasjon

Leder av arbeidsgruppen  
Kjell Sverre Langenes    
Strategirådgiver, samfunn og innovasjon 
971 52 434