Karantene og isolasjon

Karantene og isolasjon 

Det er tre typer karantene i Kristiansand:

  • Smittekarantene
  • Reisekarantene
  • Testkarantene

NB! De som er vaksinerte eller beskyttet unntas fra smitte-, og testkarantene.

Testkarantene er innført spesielt i Kristiansand i mars 2021.  

Helse norge sine generelle råd om isolasjon og karantene.

(Slutt på ventekarantene fra 1. juli)  

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Les mer her 

Reisekarantene

Alle som kommer til Norge, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge.

Les mer her 
Les om karantenhotell på denne siden

 

Testkarantene

Testkarantene brukes i de tilfeller der du kan ha blitt eksponert for smitte i et kort tidsrom. For eksempel hvis du har vært på en kort busstur der det senere viste seg at én eller flere medpassasjerer var smittet. 

Det er ikke alltid kommunen vet navnet til de som skal i testkarantene. Derfor blir karantenen gjerne varslet på kommunens hjemmeside og sosiale media, og gjennom media.

Du skal teste deg så raskt som mulig når du har fått varsel om testkarantene. Karantenen er over så fort du har fått negativt svar. Regler for testkarantene: 

  • Ikke gå på skole eller jobb.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Ikke gå på besøk eller ta imot besøk.
  • Du kan gå tur, men hold to meters avstand til andre.
  • Du bør få andre til å handle for deg.
  • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.
Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

Les mer her 

Midlertidig oppholdssted for å sikre isolasjon

Les mer her

 

Karantene for nærkontakter ved smitte på skoler og i barnehager


Skoler og barnehager har organisert seg i henhold til en trafikklysmodell for å redusere risiko for smittespredning av covid-19. Et sentralt moment er at kohortene som den enkelte elev deltar i blir mindre jo kraftigere tiltaksmodell som benyttes.

Dersom et barn, en elev eller ansatt har vært smitteførende på barnehage eller skole så vil dette innebære at en gruppe barn, elever og lærere vil bli definert som nærkontakter. Disse nærkontaktene vil bli satt i smittekarantene og deres husstandsmedlemmer i ventekarantene slik som det framgår av covid-19-forskriften, både nasjonal og lokal. Der framgår også hvem som unntas fra slik karantene.

Hvor stor gruppen som settes i smittekarantene blir, avgjøres av smittesporingsenhet i samråd med vakthavende kommuneoverlege. Her er det avgjørende med informasjon fra ledelsen på barnehage eller skole om hvilke aktiviteter den smitteførende har deltatt på i den smitteførende perioden, og hvordan dette har vært organisert og gjennomført. Smittesporingsenheten innhenter også ut fra situasjonen informasjon fra den smitteførende personen og for øvrig etter behov. I disse situasjonene kan det ikke gjennomføres en individuell vurdering av hver enkelt nærkontakt, men det må gjøres en vurdering på gruppenivå. Noen ganger har elever eller ansatte beveget seg på tvers av kohorter og det vil ha betydning for hvor store grupper som må settes i smittekarantene.

Formuleringen i den nasjonale covid-19-forskriften om smittekarantene står i § 4 bokstav b:
Følgende personer er underlagt karanteneplikt: (…)
b. Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.